Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » hrad

hrad
*

Kouřim, Hrady a opevnění, Hrady

Hrad na Svatojiřské ostrožně v Kouřimi patří spolu s hradem Oldříš k nejstarším hradům v Čechách, s nímž dokládá hluboké proměny ve společnosti raně středověkých Čech v 10. století. Za vlády třetí historicky doložené přemyslovské generace totiž dochází k zániku starších hradišť spojovaných s kmenovou elitou a k prakticky současnému vzniku nových přemyslovských správních center, která již můžeme nazývat hradskou soustavou.

Hrad na Svatojiřské ostrožně byl založen knížetem Boleslavem II. někdy před rokem 990 po zániku hradiště Stará Kouřim, která stála na sousední ostrožně. První písemná zmínka o hradu je v zakládací listině břevnovského kláštera z roku 993 a to v souvislosti s kostelem sv. Klimenta, který přispěl blíže neurčenou platbou na vznik kláštera. V té době zde byl farářem Prokop, později svatý, který je tak vůbec první písemně doložený obyvatel hradů v Čechách. Za vlády knížete Jaromíra se zde ve 30. letech 11. století dokonce krátce razily mince. Jako centrum jednoho z obvodů raně feudálních Čech je hrad výslovně zmíněn v listině knížete Soběslava I. z roku 1130. V roce 1167 je doložen kouřimský kastelán Zdeslav a v roce 1177 kastelán Rudolf. Na přelomu 12. a 13. století získal kouřimský hrad Děpolt III., příslušník mladší Přemyslovské větve – Děpolticů. V této době byl jižně od kostela sv. Klimenta, který stál na špičce ostrožny v sousedství kamenné věže, postaven románský emporový kostel sv. Jiří, písemně doložený až v roce 1295. Jak prokázal archeologický průzkum, kostel byl postaven na základech neznámého předrománského kostela z 10. století. V roce 1218 zahájil Děpolt III. boj s Přemyslem Otakarem I., který byl ukončen v roce 1223. Kouřimský hrad byl dobyt, zničen, a sám Děpolt III. při jeho obraně zahynul. Od této doby hrad již nebyl obnoven a jeho správní úlohu převzalo nové královské město Kouřim založené následně nejspíše králem Václavem I. Kostel sv. Klimenta se naposledy uvádí v roce 1407 a později ještě v 17. století přestavěný na stodolu, kostel sv. Jiří byl sice v roce 1559 opraven, ale v roce 1790 byl zrušen a v roce 1830 zbořen. Z něho se dochovala skulptura Kouřimští lvi*** z doby po roce 1200, jejíž originál je dnes v lapidáriu Národního muzea v Praze (v roce 1901 ho Národnímu muzeu věnoval kouřimský děkan František Handrejch), kopie pak v Muzeu Kouřimska v Kouřimi. Skulpturu tvoří dvojice lvů na kamenném soklu, na jejicjž hřbetě jsou tlapy třetího zvířete. Zhotovena je z místní opuky mistrem, který byl velmi dobře obeznámen s tvorbou v severoitalské a alpské oblasti. Na základě archeologického průzkumu Miloše Šolleho se jedná o pozůstatek podstavce kazatelny, křtitelnice nebo křesla.

Hrad, postavený na trojúhelníkovité ostrožně rozdělené příčným valem, byl po obvodu opevněn mohutnou, 10 až 12 metrů širokou hradbou, sestávající z čelní kamenné zdi o šíři 2,5 m, prolomenou dvěma protilehlými bránami. Hradba vymezovala plochu cca 8 ha. V severní části byly kolem kostela sv. Klimenta soustředěny sídlištní a řemeslnické objekty, jižní část byla sídelní a kromě kostela sv. Jiří byly zjištěny pozůstatky dvorce opevněného palisádou a základy kamenné věže (?). Z hradu se zachovaly jen nepatrné stopy valu v podobě terénní vlny v severní části areálu, který byl archeologicky prozkoumán Milošem Šollem v letech 1967–73.

Prohlášení za památku

Do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR byl hrad zapsán pod číslem 29037/2–900.

Fotogalerie

Kouřim - hrad, Svatojiřská ostrožna, pohled z věže kostela (1996)Kouřim - hrad, Svatojiřská ostrožna, celkový pohled (2022)Kouřim - hrad, Svatojiřská ostrožna, pohled z areálu hradu k městu (2006)Kouřim - hrad, plastika ze zaniklého kostela sv. Jiří (2009)Kouřim - hrad, Svatojiřská ostrožna, model v Muzeu Kouřimska (2006)Kouřim - hrad, Svatojiřská ostrožna, rekonstrukce stavu v 10.stoletíKouřim - hrad, Svatojiřská ostrožna, rekonstrukce stavu ve 13. stoletíKouřim - situace hradu na Svatojiřské ostrožně a středověkého města

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 136-137. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Hrad stával na tzv. „Jiřské ostrožině“ nad soutokem Kouřimky a Ždánického potoka, asi 1 km jihovýchodně od dnešního města Kouřim. Přístup do areálu hradu je cestou vpravo za mostem přes Ždánický potok, který je na silnici směr Ždánice. Na hradě je informační cedule.

GPS: 49°59'58.717"N, 14°58'49.244"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK