Cesty a památky

Kolínsko » Týnec nad Labem » Mrtvé rameno Labe

Mrtvé rameno Labe

Týnec nad Labem, Příroda, Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) Mrtvé rameno Labe je vyhlášen ze zákona k ochraně mrtvého ramene Labe, bývalého říčního koryta, obtáčejícího na severozápadní straně návrší Kolo s hradištěm, které tak bylo na ostrově. Toto říční koryto zaniklo v průběhu středověku, na nejstarších mapách z roku 1688 se již nedá propojení s řekou vysledovat, ale z historické mapy II. vojenské mapování z let 1836-52 je patrné, že území bylo stále periodicky zaplavováno. Sloužilo tedy jako inundační území a kromě trvalých tůní s navazujícími lužními biotopy se zde vyvnuly podmáčené louky. Z tohoto důvodu nemohlo být území nijak hospodářsky využívané a jeho přírodní charakter zůstal zachován.

V lokalitě se ze vzácných živočichů vyskytuje silně ohrožený skokan zelený (Pelophylax esculentus), ohrožená kuňka ohnivá (Bombina bombina) a dále běžné druhy živočichů jako například skokan štíhlý (Rana dalmatina), rosnička zelená (Hyla arborea), užovka obojková (Natrix natrix) nebo slavík obecný (Luscinia mezarhynchos).

Většinu území tvoří přírodní lužní stanoviště se stanovišti typu měkkého a tvrdého luhu, mokřady s periodickými i stálými tůněmi, jižní okraj tvoří regulovaný a vzdutý tok řeky Labe. Přírodní charakter lokality je narušen pouze stavbou fotbalového hřiště. V letech 2014-15 bylo celé území z finančních prostředků evropských fondů revitalizováno včetně odtěžení sedimentů a úpravy přístupových cest, takže došlo k výraznému zatraktivnění lokality z hlediska estetického, krajinotvorného i historického. Jakékoliv rybářské aktivity jsou v celé lokalitě zakázány!

Prohlášení za památku

Významný krajinný prvek (VKP) je vyhlášen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b).

Fotogalerie

Týnec nad labem - Mrtvé rameno Labe, povalový chodník (2017)Týnec nad labem - Mrtvé rameno Labe, tůně (2017)Týnec nad labem - Mrtvé rameno Labe, část koryta pod vrchem Kolo (2017)Týnec nad labem - Mrtvé rameno Labe,řeka Labe na jižní části lokality  (2017)

Mapa

Poloha

VKP se nachází východně od centra Týnce nad Labem a jižně od místní části Bambousek. Do oblasti je přístup po modré turistické značce, která ale oblast obchází podél Labe, na konci ulice Pod Hradem je třeba odbočit vlevo po neznačené cestě.

GPS: 50°2'44.568"N, 15°22'3.119"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK