Cesty a památky

Kolínsko » Břežany II » Chrástnice - VKP

Chrástnice - VKP

Břežany II, Příroda, Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) Chrástnice je vyhlášen k ochraně nejvýchodnějšího výběžku Barrandienu (Pražská pánev), v severní lomové stěně se nachází významný geologický profil se sedimenty třenického (světlé jemnozrnné pískovce s vložkami šedých břidlic) a milínského (tvořeného až z 50 % vrstvami rohovců a dále droby a pískovci) souvrství spodního ordoviku, které obsahující četné zkameněliny. V roce 1926 zde paleontolog RNDR. Jan Koliha nalezl několik schránek a otisků zkamenělých brachiopodů - ramenonožců (Dictyoggraptus flabelliformis, Obolus, Linguella, Orbiculoidea). V roce 1997 paleontolog RNDr. Jaroslav Kraft, CSc., objevil v lomu zploštělého graptolita z kmene polostrunatců (Dictyonema intermedium), uloženého ve sbírkách Národního muzea v Praze. V roce 2002 pak RNDr. Michal Mergl, CSc. v lomu nalezl zkameněliny linguliformních ramenonožců Thysanotos primus a Thysanotos siluricus.

Chrástnice je poprvé připomínána v polovině 18. století (1764–67) jako „Krasnitzberg“ coby kamenitý vrch. Vyobrazena je i na nejstarší mapě škvoreckého panství z let 1772–81, kde přes vrch procházely hranice škvoreckého a kounického panství. Těžba křemenců a pískovců zde probíhala nejspíše již od druhé poloviny 18. století, vrchnostenský lom, patřící k usedlosti čp. 7 v Břežanech a patřící knížeti Aloisi II. z Lichtenštejna je výslovně uveden až na indikační skice stabilního katastru z roku 1841. Místo je označeno nápisem „Schutter grube“, tedy kamenný důl jámového typu. Intenzivní těžba spočívala v produkci pískovce a štěrku na údržbu vrchnostenských komunikací. Na mapě II. vojenského mapování z let 1851–52 je Chrástnice označena nápisy „Sandstein“, tedy lom na pískovec, a českým názvem „U Hranice“, který může odkazovat na zmíněné hranice panství. Od roku 1908 provozoval lom jako nájemce Okresní úřad v Českém Brodě, který zde postavil naftový drtič na výrobu štěrku a domek čp. 87 pro jeho správce. Okresní úřad zde dobýval kámen pro údržbu okresních silnic, tehdy zde pracovalo 25 lidí a denní produkce činila 14 - 16 m3 štěrku. Před rokem 1927 došlo k prvnímu většímu zatopení lomu, když lomaři narazili na silný spodní pramen. Na dně lomu bylo tak nezbytně nutné postavit dvě malé budovy s naftovými čerpadly, odvádějícími vodu struhou do návesního rybníka v Břežanech. Čerpání vody ale těžbu prodražovalo, takže bylo záhy rozhodnuto o jejím ukončení. V roce 1930 se z lomu odstěhovat správce drtiče a okresní cestář p. Šmíd a majitel zbytkového statku čp. 7, ke kterému lom stále patřil, pan Otto Straka, nechal Chrástnici osázet vrbami, břízami a akáty.

Na vrcholu je dnes řada opuštěných mělkých lomů porostlých remízem. Východně od nich pak je velký zatopený jámový lom na ordovické křemence o rozloze cca 1 ha, výškou lomové stěny 8 metrů a hloubkou okolo 10 metrů, využívaný dnes především ke sportovnímu rybolovu. Na jeho jižní straně se dochoval zbytek cihlové věže drtiče kamene.

Prohlášení za památku

V roce 1984 byla Chrástnice navržena Střediskem státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje na vyhlášení za chráněný příroidní výtvor. K tomu však nedošlo, dnes se jedná o významný krajinný prvek (VKP) zřízený ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b).

Fotogalerie

Lom Chrástnice (2008)Lom Chrástnice (2008)Lom Chrástnice pohled od jihu (2008)Lom Chrástnice (2008)Lom Chrástnice ze severu (2008)

Mapa

Poloha

Lom Chrástnice se nachází na nevysokém návrší (260 m. n. m.) mezi Břežany II a Černíky, přístupný je polní cestou z Břežan II.

GPS: 50°5'43.640"N, 14°48'53.850"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK