Cesty a památky

Kolínsko » Břežany II » Chrástnice - VKP

Chrástnice - VKP

Břežany II, Příroda, Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) Chrástnice je vyhlášen k ochraně nejvýchodnějšího výběžku Barrandienu (Pražská pánev), v severní lomové stěně se nachází významný geologický profil se sedimenty třenického (světlé jemnozrnné pískovce s vložkami šedých břidlic) a milínského (tvořeného až z 50% vrstvami rohovců a dále droby a pískovci) souvrství spodního ordoviku, které obsahující četné zkameněliny (v šedých břidlicích třenického souvrství zde byla např. objevena velmi vzácná dentroidní fauna světově rozšířených druhů Dyctionema flabelliforme a Callograptus kodymi, v sedimentech milínskíého souvrství byly nalezeny zkameněliny bezopornatých ramenonožců a trilobitů).

Chrástnice je poprvé připomínána v polovině 18. století (1764–67) jako „Krasnitzberg“ coby kamenitý vrch. Vyobrazena je i na nejstarší mapě škvoreckého panství z let 1772–81, kde přes vrch procházely hranice škvoreckého a kounického panství. S těžbou štěrku se začalo v 1. polovině 19. století, což dokládá záznam ve Stabilním katastru z roku 1841, kde je místo dnešních lomů označeno nápisem „Schutter grube“, tedy kamenný důl. Na mapě II. vojenského mapování z let 1851–52 je Chrástnice označena nápisy „Sandstein“, tedy lom na pískovec, a českým názvem „U Hranice“, který může odkazovat na zmíněné hranice panství. K většímu zatopení lomu došlo před rokem 1927, kdy narazili lomaři na silný spodní pramen. Na dně lomu bylo tak nezbytně nutné postavit dvě malé budovy s čerpadly, odvádějícími vodu pryč. V roce 1943 vlastnil lom Okresní národní výbor v Českém Brodě, těžba byla ukončena v roce 1941 a čerpací budovy na dně lomu byly ponechány zaplavení spodními prameny. Na vrcholu je dnes řada opuštěných mělkých lomů porostlých remízem. Východně od nich pak je velký zatopený jámový lom na ordovické křemence (rozloha cca 1 ha), využívaný dnes především ke sportovnímu rybolovu. Na jižní straně lomu se dochoval zbytek těžebního zařízení.

Prohlášení za památku

Významný krajinný prvek (VKP) je vyhlášen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b).

Fotogalerie

Lom Chrástnice (2008)Lom Chrástnice (2008)Lom Chrástnice pohled od jihu (2008)Lom Chrástnice (2008)Lom Chrástnice ze severu (2008)

Mapa

Poloha

Lom Chrástnice se nachází na nevysokém návrší (260 m. n. m.) mezi Břežany II a Černíky, přístupný je polní cestou z Břežan II.

GPS: 50°5'43.640"N, 14°48'53.850"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK