Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy v ulici Karlově (centrum)

domy v ulici Karlově (centrum)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

Dnešní Karlova ulice se historicky nazývala Řeznická, neboť do ní ústilo zadní průčelí někdejších masných krámů, které stávaly na místě domu čp. 104. Nachází se zde několik původně středověkých domů. 

1. Dům čp. 22 "U zeleného stromu"

Původně gotický dům z konce 13. století, který byl v roce 1872 přestavěn a rozšířen na současný dvoupatrový dům (přestože adresou patří do Karlovy ulice, často bývá vnímán jako dům na Karlově náměstí, odkud má ale vchod pouze do prodejny).

2. Dvojdům čp. 23/I/ a 23/II

Nárožní dvojdům tvořený dvěma zcela samostatnými částmi, spojenými průchozími interiéry až v 1. polovině 20. století. Hlavní část tvoří středověký dům* (23/I), který vznikl odčleněním od sousedního domu čp. 17 v Brandlově ulici. Ve svém jádru je tvořen věžovým domem z 2. pol. 13. století, jehož část sloužila ve 14. století jako součást chlebových krámů. V roce 1480 dům přestavěl městský písař Jakub z Vrbice, v roce 1527 se od domu oddělil zmiňovaný dnešní dům čp. 17. V letech 1596–1610 byl dům majetkem nechvalně proslulého písaře Jana Kirchbryka Berounského, jehož náhlé úmrtí v roce 1610 prý doprovázelo několik nadpřirozených jevů. Dnešní pozdně barokní podobu s mansardovou střechou získal dům po požáru v roce 1796, kdy byl jeho majitelem italský kominický mistr Bartoloměj Spigalio. Z gotické stavby se dochoval ve východní stěně vstupní, pravoúhle orámovaný sedlový portál s profilovaným ostěním z konce 14. stol., vedle portálu vlevo zazděné gotické okénko a vpravo velké okno s pravoúhlým ostěním. Na jižní stěně do Brandlovy ulice je pod střechou zazděné další malé gotické okno s pískovcovým ostěním. V přízemí domu se dochovaly valené klenby s lunetami do pasů a v suterénu trámový záklopový raně gotický strop z 13. století. Na východní fasádě (žluté barvy) je mezi okny 1. patra páskový rám zaniklého obrazu sv. Jana Nepomuckého (?). Směrem na sever do Karlovy ulice k němu přiléhá krátký dům (23/II) postavený zřejmě v proluce na středověké parcele po roce 1900. Jeho fasáda zelené barvy je členěna stylizovanými pilastry a parapetními výplněmi s dekorem. V současnosti dům slouží k bytovým a komerčním účelům.

3. Dům čp. 28

Řadový patrový měšťanský dům původně ze 13. století, který se v písemných pramenech poprvé připomíná roku 1544. Po roce 1742 byl jeho majitelem chirurg Jiří Barvonič, který se ve věku osmdesáti let stal jedinou lidskou obětí katastrofálního požáru Kolína v roce 1796. Při opravě na konci 18. století dům získal pozdně barokní průčelí, jehož pozůstatky se navzdory několika novodobým úpravám, především v roce 1926, zachovaly dodnes. Při rekonstrukci domu v letech 2007–09 byla obnovena i gotická studna ve sklepení. V soušasnosti slouží dům bytovým účelům.

4. Dům čp. 30 "U zlatého soudku"

Přízemní řadový dům na středověké parcele, který byl v letech 1554–70 byl v majetku mistra Tomáše z Vyskytné, potomka významné erbovní rodiny. K větší přestavbě domu došlo po požáru města v roce 1796, jeho současná podoba je výsledkem několika pozdějších přestaveb v 18. a 19. století. Je krytý mansardovou střechou s nevhodnou novodobou krytinou typu bonského šindele. Poměrně jednoduchá fasáda je výsledkem stavební úpravy na konci 19. století, je členěna vyšším soklem, vyrovnávajícím úroveň terénu, který je prolomený sklepními¨okénky, a jednoduchou bosáží. Nad dveřmi je umístěn jednoduchý novodobý čtvrcený modrobílý štít, pod ním páska s nápisem KOLÍN 1474. V současnosti slouží dům komerčním a bytovým účelům.

5. Dům čp. 104

Dům s pseudobarokní fasádou postavený na konci 19. století po zboření středověkých masných krámů, tvořených zastřešenou uličkou. Na tomto místě v Karlově ulici byl původně jeden vchod a druhé vyústění bylo v místech domu čp. 103 v Kouřimské ulici.

Prohlášení za památku

Dům čp. 23 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 14197/2–753.

Dům čp. 28 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 25793/2–4103.

Dům čp. 30 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 34138/2–4104.

Fotogalerie

Kolín - Karlova ulice (2022)Kolín - průhled Karlovou ulicí k chrámu sv. Bartoloměje (2022)Kolín - Karlova ulice (2016)Kolín - Karlova ulice, dům čp. 23, jihovýchodní nároží (2011)Kolín - Karlova ulice, dům čp. 23, východní průčelí (2018)Kolín - Karlova ulice, dům čp. 23, štuková kartuše na východním průčelí (2017)Kolín - Karlova ulice, dům čp. 23, východní průčelí, detail (2017)Kolín - Karlova ulice, dům čp. 23, gotický vstupní portál ve východním průčelí (2017)Kolín - Karlova ulice, dům čp. 23/II, východní průčelí (2018)Kolín - Karlova ulice, dům čp. 28, západní fasáda (2009)Kolín - Karlova ulice, dům čp. 28, gotická studna ve sklepě (2009)Kolín - Karlova ulice, dům čp. 30 \Kolín - Karlova ulice, dům čp. 30 \Kolín - Karlova ulice, dům čp. 104 (2016)Kolín - Karlova ulice, dům čp. 104 (2016)

Mapa

Poloha

Karlova ulice spojuje Brandlovu ulici na chrámové návrší s nárožím Karlova náměstí a Kutnohorské ulice.

GPS: 50°1'38.011"N, 15°12'5.938"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK