Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy v ulici Rubešově (centrum)

domy v ulici Rubešově (centrum)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

Dnešní Rubešova ulice, v minulosti zvaná Dolní Labská, směřovala k zaniklé Vratislavské (též Labské) bráně, odkud po dřevěném mostě přes Labe z města vycházela významná obchodní trasa do severovýchodních Čech a Slezska. Na její východní straně se zachovala řada šesti původně středověkých měšťanských domů.

1. Dům čp. 50 bývalá Okresní hospodářská záložna (dnes Česká spořitelna) - viz samostatné heslo.

2.  Dům čp. 54 "U bílého anděla" - viz popis domů v Kutnohorské ulici.

3. Dům čp. 55

Původně řadový patrový měšťanský dům středověkého původu, z kterého se dochoval velký sklep zaklenutý kamennou valenou klenbou. Dům byl výrazně přestavěn klasicistně na počátku 19. století a upraven ve 20. století. Oproti sousednímu domu je předsazen o prostor původního podloubí, které bylo tvořeno dvěma oblouky, sklenutými plackou. Levý oblouk podloubí slouží jako obchod, v pravém je vchod do pasáže s průchodem do Mostní ulice. Fasáda průčelí pochází z 20. století, je opatřená strukturovanou omítkou a soudobými nadokenními a podokenními římsamy. Široká chodba vedoucí z podloubí do pasáže je plochostropá, pouze v zadním traktu před dvouramenným schodištěm do patra je zaklenutá valenou stlačenou klenbou s výsečemi. Patro je plochostropé.  Dům slouží k bytovým a komerčním účelům.

4. Dům čp. 56 "Na podsíni"

Jednopatrový řadový měšťanský dům pravděpodobně středověkého původu (ve sklepení je valená cihlová klenba), který byl výrazně přestavěn klasicistně na počátku 19. století. Fasáda průčelí je hladká s vysazenou mezipatrovou odstupňovanou římsou a s podobně tvarovanou, ale mohutnější, hlavní římsou, dvorní strana domu je v patře opatřena pavlačí. Dispozice přízemí je dvoudílná s průjezdem v pravé části domu, který je v zadní části domu zůžený o jednoramenné křivolaké schodiště. Chodba průjezdu je plochostropá předělená pásem se stlačeným obloukem. Prostor v zadní části chodby při schodišti je zaklenut valeně a v posledním úseku segmentově, patro je plochostropé. V interiéru se dochovaly kazetové dveře z 19. století. Dům završuje nízká sedlová střecha rovnoběžná s průčelím, prolomená třemi velkými novodobými vikýři. Dům slouží k bytovým a komerčním účelům.

5. Dům čp. 57 "Nový svět"

Jednopatrový řadový dům středověkého původu, který byl výrazně přestavěn v 18. století a v období klasicismu. Z větší části je zachována barokní dispozice domu i některé nosné konstrukce přízemí. Fasáda je zcela hladká bez členění, ze starších článku se zachovala pouze historizující římsa se zubořezem, na dvorní straně je situovaná pavlač vynášená pilíři. V přízemí bylo původně podloubí, zazděné v 19. století, z něhož se zachovaly barokní klenby z 18. století zaklenuté křížově, průjezd v levé části domu je zaklenut křížově a segmentově. Dům slouží k bytovým a komerčním účelům.

6. Dům čp. 58

Jednopatrový řadový dům s částečně zachovanou středověkou dispozicí i nadzemní konstrukcí, další hodnotné části pocházejí z 18. a z 19. století. Novodobá fasáda z 20. let 20. století je ve stylu geometrické moderny, tvoří ji vpadlá obdélná pole, členící plochu mezi okny, obdobná pole člení i mezipatrový vlys, se soudobým výkladem v přízemí. Prostoy v přízemí jsou z části zaklenuté, dům je ukončen sedlovou střechou s hřebenem souběžným s průčelím, kterou prolamují dva dosti velké sedlové vikýře s širokými dvoukřídlými okny. Dům slouží k bytovým a komerčním účelům.

7. Dům čp. 59 "V pekle"

Řadový městský dům z poloviny 19. století, postavený na středověkých základech. Dům se skládá ze dvou hmotově shodných, patrových částí obdélného půdorysu, propojených krátkým křídlem. Obě části mají sedlovou střechu s hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím. Starší uliční dům má průčelí v patře pětiosé. Fasáda eklektického stylu má nároží zdůrazněná omítkovou bosáží, okenní pás rámují průběžné podokenní a nadokenní římsy, mezipatrový vlys je vyplněn plastickými obdélnými poli. Okna osazená ve špaletě jsou dřevěná dvoukřídlá s členěním do "T" a orámovaná profilovanou šambránou. Fasádu ukončuje vysazená odstupňovaná korunní římsa se zubořezem. Přízemí tvoří symetricky členěný dřevěný výklad se vstupem do domu, umístěným na střední osu. Zadní část domu, sahající až k linii původní hlavní městské hradby, má průčelí hladce omítaná. 

8. Dům čp. 60 "U Dupáčků"

Řadový měšťanský jednopatrový dům z poloviny 19. století. Uliční průčelí je symetricky uspořádané, uprostřed přízemí je velký segmentově sklenutý vstup do průjezdu, po jehož stranách jsou výkladce obchodů. První patro je členěno pěti okenními osami.

9. Dům čp. 61 "Hotel Savoy" - viz samostatné heslo.

Prohlášení za památku

Dům čp. 55 byl zapsán 1. 6. 1979 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41349/2–3051.

Dům čp. 56 byl zapsán 1. 6. 1979 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41349/2–3052.

Dům čp. 57 byl zapsán 1. 6. 1979 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41349/2–3053.

Dům čp. 58 byl zapsán 1. 6. 1979 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41349/2–3054.

Dům čp. 59 byl zapsán 1. 6. 1979 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 18628/2–3055.

Fotogalerie

Kolín - Rubešova ulice (2016)Kolín - Rubešova ulice, dům čp. 54, průčelí do Rubešovy ulice (2018)Kolín - Rubešova ulice, dům čp. 55, pohled od jihu (2018)Kolín - Rubešova ulice, dům čp. 55, západní část (2018)Kolín - Rubešova ulice, dům čp. 56 (2018)Kolín - Rubešova ulice, dům čp. 57 (2018)Kolín - Rubešova ulice, dům čp. 58 (2018)Kolín - Rubešova ulice, čp. 58 - 60 (2018)Kolín - Rubešova ulice, dům čp. 59 \Kolín - Rubešova ulice, dům čp. 59 \Kolín - Rubešova ulice, dům čp. 60 (2016)Kolín - Rubešova ulice, po demolici historických domů (1974)Kolín - Rubešova ulice, dům čp. 60 (1911)Kolín - pohled do Rubešovy ulice před výstavbou Masarykova mostu (před rokem 1920)

Mapa

Poloha

Rubešova ulice spojuje Kutnohorskou ulici a ulici Mostní v předmostí Masarykova mostu.

GPS: 50°1'39.872"N, 15°12'10.998"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK