Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » domy na Mírovém náměstí

domy na Mírovém náměstí

Kouřim, Městské domy, Město Kouřim

Kouřímské Mírové náměstí vroubí 35 měšťanských domů na původních středověkých parcelách, vytyčených při založení města ve 13. století. Po mnoha požárech (zejména po požáru v roce 1811) a následných přestavbách si však bohužel žádný z domů nezachoval původní středověkou podobu.

Střed náměstí

1. Dům čp. 1 - Stará radnice - viz samostatné heslo.

2. Domy čp. 2 – 5 "Špalíček (Kercl)"

Seskupení čtyř domů na místě kupeckých krámů z 15. století, v dnešní podobě po přestavbě v 1. polovině 19. století. Domy vznikly mimo původní navrženou urbanistickou strukturu středověkého města, prostor náměstí ale romanticky oživují.

Západní strana náměstí

1. Dům čp. 108 „Spořitelna“

Spořitelna byla postavena na místě velkého středověkého "Rybovského domu" v roce 1925 v konstruk­tivistickém slohu podle projektu architekta Antonína Falcmana. Portál zdobí alegorické sochy Píle a Spořivost od sochaře Václava Amorta.

2. Dům čp. 115 "Sobotkův"

V dnešní podobě se jedná obarokní dům z 18. století, v jeho patře se dochovaly původní záklopové stropy a dekorativní barokní malba z počátku 18. století.

3. Dům čp. 116 "U černého orla"

Původně středověký dům s výraznou barokní fasádou. Opravem byl v roce 2012.

4. Dům čp. 117 "Althanovský"

Dům** vznikl přestavbou původně středověkého domu ze 13. století, který do dnešní podoby přestavěli na přelomu 18. a 19. století majitelé svojšického panství Althanové, po kterých získal i své dnešní jméno. Jednopatrový řadový dům ukončený mansardovou střechou je postavený na nepravidelném obdélném půdorysu s předsazenou levou částí. Hlavní vstup tvoří dvoukřídlá vrata osazená v kamenném, půlkruhově zaklenutém portálu z červeného pískovce, jehož stojky jsou zdobené profilovanou římsou s oblounem. Všechna okna do náměstí mají vnitřní okenice, lemují je šambrány šambrány a kamenné podokenní římsy s oblounem; dvojice oken vpravo je sdružena jednotnou šambránou. Pravá část domu obsahuje půlkruhově sklenutý vjezd do dvora a v patře nastavenou atiku, respektující členění obytné části domu, prolomenou iluzivním oknem a ukončenou rovnou římsou. Levá nárožní část předstupuje o jednu osu o zamýšlené (nebo zazděné) podloubí. Průčelní fasáda je členěna průběžnou plastickou mezipatrovou římsou a odstupňovanou korunní římsou. Celé přízemí má zachovanou původní dispozici s černou kuchyní, je klenuté renesančními a barokními klenbami a zachovala se i většina truhlářských prvků (např. kazetové dveře). Sklepní prostory jsou sklenuté kamennou valenou klenbou, přední sklep je přístupný pravoúhlým gotickým portálem se zdobenými rohy.

5. Dům čp. 118 "Okresní dům"

Dům postavenýl v roce 1908 na místě gotického domu, zdobí ho výrazný věžovitý nárožní arkýř a pseudorenesanční průčelí se secesními prvky. V letech 1951–64 sídlilo v prvím patře této budovy kouřimské muzeum.

6. Dům čp. 124 "Děkanství" - viz samostatné heslo.

Severní strana náměstí

1. Dům čp. 79 "Spolkový dům tělocvičné jednoty Sokol"

Spolkový dům byl postaven na místě gotického domu "U hroznu" v letech 1894–96. Pozornost si zasloží zejména rozlehlý sál v zadním traktu s původní štukatérskou a malířskou výzdobou. Na přelomu 19. a 20. století byl dům jedním z hlavních center zdejšího společenského života.

Východní strana náměstí

1. Dům čp. 9

Patrový, řadový dům s goticko-renesančním jádrem. Stavba obdélného půdorysu, orientovaná podélnou osou ve směru sever - jih, kryje nízká sedlová střecha. Fasády jsou  opatřené novodobými břízolitovými omítkami a člení je pouze horizontální pásy v úrovni oken. Podélná průčelí jsou pětiosá, v jižním průčelí byly v patře novodobě proraženy dvě okenní osy (jedná se o obnovení původních historických otvorů). Na levé ose okenního otvoru jižní fasády bylo v úrovni přízemí odhaleno zazděné pozdně gotické obdélné okno s polychromovaným ostěním. Od roku 2015 prochází dům postupnou stavebně-historickou obnovou.

2. Dům čp. 42

V jádru pozdně středověký nárožní dům*, upravený do současné podoby v 18. a 19. století. Jedná se o významný objekt dokládající dispoziční skladbu středověkého tzv. "sýpkového domu". Jednopatrový zděný dům krytý valbovou střechou, rozdělenou úžlabím, která je upravena a opatřena vikýři. V patře je do dvora představěna pavlač s železným zábradlím, která je v přízemí podklenuta a krytá střechou nesenou sloupky. Fasáda domu je členěna soklem, římsou mezi patry a na nárožích do náměstí kvádrováním. Uprostřed průčelí jsou dveře s pískovcovým ostěním, vedle nich okénko do sklepa, při nároží k náměstí do uličky asi 1 metr vysoký opěrák. V přízemí domu jsou barokní valené klenby a v podzemí víceúrovňové středověké sklepy.

3. Dům čp. 44

Obytný dům vznikl jako novodobá zástavba proluky po zbořeném středověkém domě v letech 1998-99 podle návrhu architekta Jana Bočana (rodák z Českého Brodu, autor například nové odbavovací haly pražského hlavního nádraží). Ačkoli bylo zvoleno velmi moderní řešení a novostavba se žádným způsobem nesnaží čerpat z historických námětů, ale je naprosto svébytná, dům není na svém místě rušivý. Architektura objektu unese i bližší pohled, neboť její detaily jsou zpracovány kvalitně a pečlivě.  Dům se tak, i přes svoji modernost, stal integrální součástí mimořádně silného historického prostředí.

4. Dům čp. 47

Původně řadový renesanční dům*, přestavěný do současné podoby ve 2. pol. 19. století. Patrový zděný dům, jehož průčelí je členěno ve spodní části přízemním soklem, plastickými pásy a profilovanými rámy oken, dveří a vrat. Patro je opticky odděleno profilovanou římsou a je členěno pilastry s vlastními sokly, zdobenými ve střední části kanelurou, pilastry při krajních okenních osách jsou zdobeny vpadlými poli s plastickými rámy. Pilastry jsou ukončeny římsovitými hlavice pod podstřešní římsou, na jejich hlavicích je dvojice rozet. Do dvora vybíhá pavlač se zábradlím, podklenutá segmentově a podepřená čtyřmi toskánskými sloupy. Chodba v přízemí je sklenutá zrcadlovými poli, v přední části je na stropě rozeta a na stěnách čtyři oválné medailony s reliéfy ženských postav znázorňujících roční období. V místnostech na jižní straně od chodby je valená klenba se zaoblenými výsečemi. Pod domem se dochovaly mohutné středověké klenuté, částečně ve skále tesané sklepy, vybíhající i do prostoru pod náměstím.

5. Dům čp. 48

Původně renesanční nárožní dům*, upravený do dnešní podoby v 19. a počátku 20. století. Průčelí do náměstí je šestiosé, v přízemí uprostřed je vjezd s dřevěnými vraty a směrem k severu velké okno na šíři tří oken.  Do náměstí je dům opatřený soklem z desek z červeného nučického pískovce, do uličky je sokl zděný. Okna v prvním patře jsou sklenuta segmentově, v jejich výši je vpadlý pas s plastickými čtyřbokými poly, nad nimi je profilovaná podstřešní římsa. Do dvora vybíhá na jihu úzké křídlo s pultovou střechou a s pavlačí, pokračující ze střední části domu. Pavlač je nesena krakorci a je podpírána starým osmibokým sloupem a druhým novodobým. Interiéry domu jsou z větší částí novodobě upraveny, v části do náměstí je částečně zachován původní stav. Dům je podsklepen,jeden ze sklepů je sklenutý na střední kamenný pilíř s okosením na nárožích.

Jižní strana náměstí

1. Dům čp. 145 „Nová radnice“. Postavena byla na místě středověké svatoštěpánské školy (doložené již v roce 1377) v pseudorenesančním slohu v letech 1880–81 původně jako sídlo Občanské záložny. Reprezentační interiéry budovysou vyzdobeny malířskou a štukatérskou výzdobou z 80. let 19. století. V letech 1906–64 sloužil sál v přízemí jako hlavní výstavní prostora kouřimského muzea.

Prohlášení za památku

Dům čp. 42 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 50877.

Dům čp. 47 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 50878.

Dům čp. 48 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 50879.

Dům čp. 117 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 50060/2–4408.

Fotogalerie

Kouřim - západní strana náměstí, dům u Černého orla čp. 116 (2014)Kouřim - západní strana náměstí, spořitelna čp. 108 (2014)Kouřim - severní strana náměstí, spolkový dům Sokola (2017)Kouřim - severní strana náměstí, spolkový dům Sokola, detail (2017)Kouřim - východní strana náměstí, dům čp. 42 (2017)Kouřim - východní strana náměstí, dům čp. 44 (2020)Kouřim - východní strana náměstí, dům čp. 9 (2019)Kouřim - východní strana náměstí, dům čp. 9, gotické okno na jižní straně (2019)

Mapa

Poloha

Domy se nacházejí okolo Mírového náměstí.

GPS: 50°0'11.750"N, 14°58'39.407"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK