Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » kostel Nejsvětější Trojice

kostel Nejsvětější Trojice
*

Kouřim, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely renesanční

Renesanční kostel z roku 1591, postavený na nově založeném hřbitově za městskými hradbami. Jeho stavba je jednou z nejpozdějších ukázek přežívajícího gotického slohu na českém venkově, protože užití gotického tvarosloví je v tomto případě ukázkou záměrného historismu, nikoliv pouhým uplatněním doznívajícího gotického stylu. V roce 1639 byl zcela vydrancován švédskými vojsky, což mělo za následek poškození původního renesančního zařízení. V 19. století byla před západním průčelím kostela postavena nová vstupní brána na hřbitov v pseudogotickém stylu. Při opravě v letech 1903–04, provedené Kamilem Hilbertem, byla bohužel odstraněna cenná sklípková klenba presbytáře a nahradil ji trámový strop s překládaným záklopem. Současně byl vyměněn původní krov. Rekonstrukce a památkové obnovy fasád se zchátralý kostel dočkal v roce 1993.

Jednolodní obdélný kostel s trojboce uzavřeným presbytářem, zevně opatřený opěráky. Okna presbytáře jsou hrotitá, bez kružeb, do kostela se vchází dvěma půlkruhově zaklenutými portálky v západním a jižním průčelí, které jsou opatřeny jednoduchými kamennými ostěními. Nad vstupním portálem v západním průčelí je kamenná deska s letopočtem 1591. Stavbu kryje vysoká sedlová střecha s osmibokou vížkou na hřebeni, která původně vrcholila konstrukčně složitou cibulovitou bání s makovicí. Na vnějších stěnách kostela je osazeno několik náhrobků, z nichž nejstarší jsou dva renesanční dětské náhrobky z doby kolem roku 1600 (na schodišťovém přístavku na jižní straně).

Kostel je plochostropý v lodi i presbytáři, obě části jsou odděleny hrotitým triumfálním obloukem. Kruchta spočívá na dvou sloupech.

Hlavní oltář pochází z doby po roce 1700, je portálový s rozvilinami s původním barokním obrázkem sv. Josefa s Ježíškem v nástavci. Oltářní obraz s vyobrazením Nejsvětější Trojice od J. Ludvíka Bernarda pochází z roku 1860. V presbytáři je dále umístěn pozdně barokní obraz sv. Kateřiny signovaný A. Smicheus 1753 a obraz sv. Otýlie, pravděpodobně od téhož autora. Původní boční portálové oltáře z doby kolem roku 1670 s pozdějšími obrazy od J. Ludvíka Bernarda a kazatelna byly odstraněny po roce 1951 (zbytky jsou uloženy ve sbírkách kouřimského muzea).

Kostel je v majetku města Kouřim a slouží jako smuteční síň.

Prohlášení za památku

Kostel Nejsvětější Trojice je spolu se hřbitovní zdí a bránou zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32612/2–808.

Fotogalerie

Kouřim - kostel Nejsvětější Trojice od jihovýchodu (2021)Kouřim - kostel Nejsvětější Trojice od východu (2021)Kouřim - kostel Nejsvětější Trojice od severu (2008)Kouřim - kostel Nejsvětější Trojice, renesanční vstupní portál (2006)Kouřim - kostel Nejsvětější Trojice,oltář (2020)Kouřim - kostel Nejsvětější Trojice, vítězný oblouk (2020)Kouřim - kostel Nejsvětější Trojice, průhled do presbytáře (2020)Kouřim - kostel Nejsvětější Trojice, presbytář (2020)Kouřim - kostel Nejsvětější Trojice, pohled ke kruchtě (2020)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Rišlink V., Jouza L.: Renesance na Kolínsku. Regionální muzeum Kolín 1999.

Rišlink V.: Kouřim a okolí – průvodce po kulturních památkách. Kouřim 2000.

Mapa

Poloha

Kostel stojí na městském hřbitově severně za městskými hradbami na okraji Pražského předměstí.

GPS: 50°0'21.200"N, 14°58'39.090"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK