Cesty a památky

Kolínsko » Ratenice » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Ratenice, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

V roce 1953 byly náhodně nalezeny na břehu Výrovky po levé straně silnice z Ratenic do Peček zlomky z tuhových nádob ze 3. – 1. stol. př. n. l., uložená dnes v Archeologickém ústavu v Praze. V letech 1972–73 byl na místě proveden podrobný archeologický průzkum Polabského muzea Poděbrady, během něhož byly odkryty čtyři keltské objekty s nálezy zlomků bronzových a železných spon, keramiky a přeslenů ze 4. – 1. stol. př. n. l. Nálezy z tohoto výzkumu jsou uloženy v Polabském muzeu v Poděbradech.

2. Nálezy z doby stěhování národů (doba římská)

Při melioračních pracích v roce 1971 byla náhodně odkryta germánská osada z 1. - 3. století a následně byl proveden pod vedením H. Sedláčkové záchranný archeologický výzkum, během něhož bylo prozkoumáno několik objektů včetně studny, přičemž se nalezly zlomky germánské a římské keramiky, bronzová spona s očky a mazanice.

Ze stejného období pochází i několik hrobů objevených přímo v obci, jako hliněná popelnice se spálenými lidskými kostmi a železným hrotem kopí nebo hliněná popelnice s bronzovou křesací soupravou, železným bodcem, bronzové kování opasku a železné rydlo.

Při výzkumu v roce 2014 (rychlý výzkum v délce pouhých 4 dnů) na nezastavěné ploše v areálu bývalého JZD byly pod vedením archeologa Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Mgr. Zdeňka Beneše objeveny pozůstatky germánského osídlení z 1. století, datované podle nálezů keramiky (zlomky poháru plaňanského typu) a zlomků kostí.

Mapa

Poloha

GPS: 50°5'30.768"N, 15°3'32.485"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK