Cesty a památky

Kolínsko » Ratenice » kostel sv. Jakuba Většího

kostel sv. Jakuba Většího
*

Ratenice, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely barokní

Původní gotický kostel byl založen na přelomu 13. a 14. století šlechtickým rodem Stillfriedů. První spolehlivá zpráva o kostele je z roku 1352 v souvislosti s odváděním desátků pro kostel poddanými z Ratenic. V roce 1386 vznikl spor o právo patrona nad ratenickým kostelem, ze kterého vyplývalo i právo podávat návrh na obsazení fary. Tehdy se za patrony místního kostela uvádějí Mikeš Vrbík z Tismic, Bleh z Peček, Rejnart a Václav Stillfried z Ratenic a Čeněk z Dobřeně. Na přelomu 15. a 16. století zanikla v Ratenicích fara a kostel se stal filiálním. Další zmínky o kostele jsou z roku l520, kdy Ratenice patřily spolu s podacím právem ke kostelu Janu mladšímu Radimskému ze Slavkova, a z roku 1524, kdy ve své závěti odkázala Eliška ze Střížkova podací právo ke kostelu v Ratenicích svým vnukům Janovi a Burianovi. V roce 1651 se kostel vzpomíná, stále jako filiální, v soupisu katolických věřících na cerhenickém panství, který nechal pořídit Vilém Oldřich Střela z Rokyc. Podoba tohoto středověkého kostela není dnes bohužel známá.

V letech 1695–98 byla věž opatřena novou šindelovou střechou a v letech 1698–1700 postavil zednický mistr Anders Ficena ze Sadské novou sakristii, kazatelnu, schodiště na kůr a síňku pod kruchtou. V roce 1713 byla zbořena sakristie a prodloužena loď kostela. V roce 1725 opravil věž mistr Matěj Pán, který šindel pobil plechem natřeným na červeno. Na přelomu let 1777 a 1778 se zřítil presbytář, který byl znovu vystavěn až v roce 1783. Dne 25. července 1811 kostel vyhořel a zůstal v troskách 12 let. Počátkem června roku 1823 byla započata oprava, při níž byly ubourány až po okna lodi horní partie kostela a znovu postaveny, věž byla zastřešena současnou zvonovitou helmicí. Práce na opravě byly ukončeny v září roku 1823. Kostel byl opraven v roce 1936 a fasády byly obnoveny v letech 2004–08.

Prostý, jednolodní obdélný kostel, zakončený segmentově uzavřeným presbytářem, v jehož ose navazuje sakristie, a vysokou věží před západním průčelím. Z původní stavby se dochovalo zdivo lodi a kostela do výše oken, a na západní straně rohu lodi, přiléhajícím k věži, zazděné obroušené kamenné žebro. Několik středověkých opracovaných kamenů je také zazděno do hřbitovní zdi.

Presbytář je sklenut plackou a v závěru konchou se třemi lunetami. Loď je plochostropá, kruchta podklenutá valeně. Na stropu lodi je ve štukovém rámu nástropní malba Nanebevzetí panny Marie a v menším štukovém medailonku v presbytáři malba hlavy Krista, oba obrazy jsou z roku 1912 a jejich autorem je Adolf Liebscher.

Hlavní oltář je pseudorománský z roku 1870 se současným obrazem od Josefa Hellicha, zobrazujícím sv. Jakuba s andělem a vyobrazením ratenického kostela. Po stranách stoji sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha od řezbáře Eduarda Veselého. Kazatelna je rovněž z roku 1870, na dřevěných deskách je vymalován sv. Cyril a Metoděj a sv. Jan Nepomucký. Při jižní stěně je boční oltář s obrazem Krista od Adolfa Liebschera z let 1912–13. Varhany na hudebním kůru z roku 1913 vyrobila firma Antonín Melzer z Kutné Hory. Původní zvony z počátku 18. století byly zničeny při požáru v roce 1811,nové ilil v roce 1823 pražský zvonař Karel Bellmann. Z nich se dochoval pouze jediný o průměru 62 cm, opatřená na plášti reliéfem světce a českým nápisem: POSLAUCHEYTE HLAS MUG KDÝŽ WÁS WZBUZUGU K MODLENJ. NEDOPUSTJ HOSPOZDIN OHEŇ K WASSEMU KVILENJ. SKRZE OHEŇ ZNIČEN ANNO MDCCCXI ZNOWA LITÝ W PRAZE OD KARLA BELLMANNA ANNO 1823.

Od 1. ledna 2005 filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Pečky v Kolínském vikariátu. Bohoslužby se konají každou neděli v 9:45 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Jakuba Většího byl 3. května 1958 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 23154/2–2979.

Fotogalerie

Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího od severovýchodu (2012)Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího od jihu (2015)Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího od jihovýchodu (2012)Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího od východu (2012)Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího, severní stěna s věží (2008)Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího, pohled k presbytáři (2015) Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího, pohled na kruchtu (2015)Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího, malba na stropu lodi (2015)Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího, malba Krista v presbytáři (2015)Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího, kazatelna (2015)Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího, křtitelnice (2015)Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího, hlavní oltář (2015)Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího, obraz na hlavním oltáři (2015)Ratenice - kostel sv. Jakuba Většího, detail obrazu na hlavním oltáři s vyobrazením kostela v Ratenicích (2015)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha, str. 222. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Mapa

Poloha

Kostel stojí uprostřed vsi na vyvýšeném místě návsi.

GPS: 50°5'27.710"N, 15°3'34.990"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK