Cesty a památky

Kolínsko » Tismice » fara (bývalá)

fara (bývalá)
*

Tismice, Fary

Fara se v Tismicích poprvé připomíná v roce 1362 za faráře Hynka z Tismic (1362–66). Po husitských válkách fara zanikla a kostel byl připojen nejprve k farnosti v Českému Brodu, v roce 1730 pak v Přistoupimi. V roce 1790 byla v Tismicích obnovena lokalie, povýšená v roce 1857 na farnost. V té době také došlo k výstavbě nové fary na místě staršího domu, zakresleného ve stabilním katastru (cca 1825). Posledním tismickým farářem byl Josef Petr, který zemřel v roce 1931. Poté byl kostel opět připojen k farnosti v Přistoupimi a v současné době patří pod farnost Český Brod. Bývalá fara je dnes v soukromých rukách a je postupně adaptována k obytným účelům.

Zděná jednopatrová budova obdélného půdorysu, delším východním průčelím otočená k ulici a kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Východní průčelí člení pět okenních os a obdélný vstupní portál s pískovcovým rámem v přízemí, jižní průčelí je o dvou okenních osách. Východní i jižní průčelí je členěno soklem s římsou, fasáda v přízemí je zdobena hladkou vápennou omítkou se štukovou pozdně klasicistní výzdobou, okna v patře rámují profilované šambrány. Budova je kryta sedlovou střechou s hambalkovým krovem a krytinou z bobrovek. Na jihozápadní straně k budově přiléhá drobný přízemní přístavek se sedlovou střechou, na severní straně navazuje zděná pilířová brána s pískovcovými krycími deskami a ohradní zeď z lomového kamene.

Interiér má trojdílnou dispozici, v přízemí je klenutá místnost s plackovou klenbou a schodišťový prostor se segmentovou klenbou. Ve sklepě z kamenného zdiva je vložena cihelná klenba s klenebním pasem. Ostatní místnosti přízemí i patra jsou plochostropé.

Uvnitř se dochoval soubor původních dveří a většiny oken, v rohové severovýchodní místnosti jsou pozůstatky nástropní a nástěnné malby s motivy květin, listů a slunečnic. Cenným prvkem je kamenné ostění menšího obdélného otvoru s důlky po mřížkách v jižní části dispozice.

Bývalá fara v Tismicích představuje ve vesnickém prostředí reprezentativní typ hodnotné pozdně klasicistní farní budovy, která je na rozdíl od běžnějšího typu barokních far poměrně vzácným stavebním typem.

Prohlášení za památku

Areál tismické fary byl 4. května 2011 prohlášen Ministerstvem kultury nemovitou kulturní památkou a zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 104325.

Fotogalerie

Tismice - fara od jihovýchodu (2014)Tismice - fara od východu (2019)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Mapa

Poloha

Bývalá fara čp. 2 stojí naproti kostelu.

GPS: 50°3'20.950"N, 14°49'16.130"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK