Cesty a památky

Kolínsko » Třebovle » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Třebovle, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

  • Mezi Třebovlí a dvorem Broučkov byly nalezeny zlomky keramiky ze 3. – 2. stol. př. n. l., uložené dnes v muzeu v Kolíně.
  • V letech 1984-85 byly na polích mezi dvorem Broučkov a Hlaváčovou Lhotou nalezeny střepy keramiky z 6. – 5. století př. n. l., severně a jihovýchodně od Broučkova pak keramika ze 4. – 1. stol. př. n. l. Všechny nálezy z okolí Broučkova jsou uloženy v depozitáři Archeologického ústavu v Praze.

2. Nález z doby keltské (doba halštatská)

V pískovně za vsí byla objevena část objektu, v jejímž středu leželo několik větších kamenů a zvířecích kostí. V jihovýchodním rohu byla část lidské kostry bez lebky na levém boku se skrčenýma nohama, kosti rozházené, za ní nádobka. V severní části byly přeházené lidské kosti se dvěma lebkami. Nádobka patří mladší fázi bylanské kultury doby halštatské (cca 600 př. n. l.). Archeologové se neshodli, zda šlo o hromadný hrob nebo o pohřeb v sídlištním objektu.

3. Nálezy z doby stěhování národů (doba římská)

  • Na polích k Broučkovu odkryl na konci 19. století J. L. Píč a J. Waněk železářskou dílnu z doby římské. V kruhové jámě o průměru 220 cm, která měla původně lehké přístřeší, byla zjištěna jedna šachtová pec tuklatského typu a jáma na zásobu rudy, paliva nebo hlíny na opravu pece. Nálezy keramických střepů a bronzové jehlice datují toto dílenské zařízení do počátků doby římské, resp. do 1. stol. n. l.
  • Z katastru obce jsoudéle známy dva žárové hroby (objeveny v roce 1905 a 1909) a jeden hrob kostrový (objeven 1965) ze stejné doby jako železářská dílna, tedy z 1. stol. n. l. Z milodarů se podařilo zachránit spony s očky, bronzové a železné spony a přezky, železnou břitvu, nůž a pazourkové křesadlo.

4. Nálezy z raného středověku (Slované)

Na konci 19. století odkryl na polích u Broučkova J. L. Píč mimo železářských pecí z 1. století i hutnické zařízení, které bylo funkční na konci 8. a v 9. století. Jedná se o tři železářské pece vtesaného typu (podobné nálezům ze Želechovic), tvořící jedno pracoviště.

Fotogalerie

Třebovle - archeologické nálezy, zákres nálezu z doby halštatskéTřebovle - archeologické nálezy, nákres železářské dílny z doby římské

Zdroj informací

Regionální muzeum Kolín: Kolínsko – území s archeologickými nálezy. Publikace k výstavě v roce 2000.

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 330. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Sklenář K., Sklenářová Z., Slabina M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, nakladatelství Libri 2002.

Mapa

Poloha

GPS: 50°1'40.450"N, 14°57'43.820"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK