Cesty a památky

Kolínsko » Tuklaty » fara (bývalá)

fara (bývalá)
**

Tuklaty, Fary

Na místě starší zchátralé fary postavil dnešní stavbu v letech 1729–30 zednický mistr Matěj Schlachtner podle projektu neznámého architekta (možná F. M. Kaňky – viz dále). Stavbu financovala majitelka škvoreckého panství Marie Terezie Savojská. Po roce 1750 byla fara upravena do současné podoby a svému účelu sloužila do roku 1953. Původní vzhled památky značně narušily necitlivé zásahy z 2. pol. 20. století, při nichž byla zbořena většina přilehlých hospodářských objektů včetně části jižního traktu hlavní budovy, poničena štuková výzdoba místností a rozebrána kachlová kamna. Bez jakékoliv údržby byla bývalá fara využívána k různým účelům, v jednom období zde byl například sklad knih. Od 90. let 20. století je fara v majetku obce a od roku 2012 prochází postupnou rekonstrukcí interiérů. V roce 2018 bylo ve zrekonstruovaných prostorách bývalé fary umístěno sídlo obecního úřadu.

Architektonicky pozoruhodný objekt je postaven na výjimečném centrálním půdorysu, kde se k osmibokému jádru diagonálně připojují čtyři pravoúhlá křídla o jedné okenní ose. Do prostoru mezi severozápadním a severovýchodním křídlem je vložen vstupní trakt s chodbou a schodišťovou halou. Průčelí je pravidelně rytmizováno pravoúhlými okenními otvory, které rámují profilované šambrány s ušima. Nároží zvýrazňují lizény s pásovou bosáží, fasády horizontálně dělí plochá kordonová římsa a ukončuje výrazně profilovaná římsa korunní.

Architektonickému řešení vnějšku stavby odpovídá i funkční členění interiéru. Do prostoru oktogonálního jádra byla v obou podlažích situována centrální síň, z níž je umožněn vstup jak do schodišťové haly na severní straně, tak do bočních křídel s obytnými místnostmi. Klenuté přízemí sloužilo původně k hospodářským účelům, reprezentační a obytné prostory byly v patře. Centrální síň byla vyzdobena štuky, které se však nedochovaly. V přízemí se dochovyly původní trámové stropy, které byly později překryty prkny, v letech 2017-18 byly odkryty a konzervovány.

Objekt bývalé fary v Tuklatech je díky své neobvyklé architektonické formě unikátem, který nemá v daném prostředí obdoby. Užitou půdorysnou dispozicí zapadá spíše do typu centrálních zámeckých staveb s ústředním sálem, který se v Čechách objevuje od počátku 18. století (např. Liblice, Karlova Koruna v Chlumci n. C. a Veltrusy) pod vlivem tvorby Johana Bernarda Fischera z Erlachu. Typově se budova fary v Tuklatech blíží stavbě zámku ve Veltrusech, který byl postaven kolem roku 1716 podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky. Tento architekt působil i ve službách majitele Tuklat, knížete Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna, proto lze předpokládat, že pro tuto stavbu mohl být použit (i pozměněný) některý ze starších Kaňkových projektů.

V některé literatuře je bývalá fara mylně vydávána za zámek (nebo původně postavená jako zámek), pro toto tvrzení však neexistují žádné historické doklady.

Prohlášení za památku

Fara je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 37666/2–868.

Fotogalerie

Tuklaty - fara (bývalá), západní průčelí (2018)Tuklaty - fara (bývalá), pohled od jihu (2018)Tuklaty - fara (bývalá), pohled od jihovýchodu (2018)Tuklaty - fara (bývalá), hlavní vstup od severu (2018)Tuklaty - fara (bývalá), chodba v přízemí a schodiště do prvního patra (2018)Tuklaty - fara (bývalá), klenba schodiště (2018)Tuklaty - fara (bývalá), hlavní sál v patře (2018)Tuklaty - fara (bývalá), výstava dochovaných kněžských rouch (2018)Tuklaty - fara (bývalá), expozice \Tuklaty - fara (bývalá), místnost v patře (2018)Tuklaty - fara (bývalá), sál v přízemí (2018)Tuklaty - fara (bývalá), trámový strop sálu v přízemí (2018)Tuklaty - fara (bývalá), trámový strop jedné z místností v přízemí (2018)Tuklaty - fara, štuková výzdoba místnosti v prvním patře (2010)Tuklaty - fara, štuková výzdoba stropu v prvním patře (2010)Tuklaty - fara (bývalá), dlaždičková podlaha sálu v přízemí (2018)Tuklaty - fara, půdorysTuklaty - fara (bývalá), sýpka (2018)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Mapa

Poloha

Bývalá fara čp. 19 stojí v sousedství kostela na vyvýšeném místě nad jihovýchodním okrajem středu vsi.

GPS: 50°5'7.570"N, 14°46'9.160"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK