Cesty a památky

Kolínsko » Velim » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Velim, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. nálezy ze starší doby kamenné (paleolit)

Ve 30. a 80. – 90. letech 20. století bylo na temeni návrší Skalka nasbíráno několik desítek drobných čepelových nástrojů vesměs z patinovaných pazourků z doby ledové (čepelky otupeného boku, škrabadlo a podobně).

2. nálezy z mladší doby kamenné (doba neolitická)

Záchranný archeologický výzkum na severním okraji obce, v části Dolní Nouzov (na pozemku firmy BallAerocan naproti bývalé Čokoládovny), probíhal v několika etapách od roku 2001, nejprve pod vedením Miloše Vávry a později pod vedením Bc. Tomáše Chlupa, archeologa Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Během výzkumu v letech 2015-16 byly objeveny pozůstatky neolitické vesnice z druhé poloviny 6. stol. př. n. l, jednoho z nejstarších sídlišť zemědělců ve Středočeském kraji. Nalezeny byly nádoby kultury s lineární keramikou (cca polovina 5 tisíciletí př. n. l.), několik zásobních jam, čepele štípaných nástrojů a základy 19 kůlových dlouhých domů. Zcela unikátním nálezem byl v dubnu 2016 objev studny***, přesně datovatelné díky dochované dřevěné konstrukci. Podle dendrochronologického průzkumu byly duby, použité na výdřevu studny, pokáceny v době vegetačního klidu (říjen - duben) na přelomu let 5196 - 5195 před Kristem. Tento objev způsobil mezinárodní senzaci, neboť podobných studní, starých přes 7000 let, bylo v Evropě odkryto jen několik. Ve studni byla nalezena nádobka z březové kůry a polovina nádobky na vodu s dochovaným útržkem konopného provázku o délce 6,7 cm, provlečeným ouškem nádobky (samotný provázek z této doby je nesmírně vzácným a pozoruhodným nálezem). Osídlení zde trvalo jen po dobu několika generací, proto není narušeno pozdějšími civilizacemi a poskytuje unikátní obrázek o životě v neolitu.

3. nálezy z doby keltské (pozdní doba halštatskádoba laténská)

Podle popisu by měla být ve sbírkách muzea v Kolíně pozdně halštatská popelnice z 5. stol. př. n. l., nalezená na katastru obce, nyní ji nelze identifikovat. V Národním muzeu v Praze je uložen kruh dutých polokoulí z 2. pol. 3. stol. př. n. l. nalezený na blíže neurčeném místě v obci. Na severním svahu návrší Skalka nad levým břehem Nouzovského potoka byly v roce 1987 při výzkumu hradiště odkryty polozemnice a zásobní jámy z 3. – 1. stol. př. n. l., nálezy z nich jsou uloženy v Regionálním muzeu v Kolíně.

4. pohřebiště z raného středověku (Slované)

V letech 1890–91 prokopal J. L. Píč v poloze Na Houti za evangelickým kostelem rozsáhlé kostrové pohřebiště s 86 hroby v šesti řadách. Některé hroby měly dřevěné obložení, případně rakve a z jejich výbavy se dochovaly keramické nádoby, esovité záušnice (bronzové, jedna olověná) a skleněné perly. Většina hrobů však byla bez výbavy. Na velinském pohřebišti se pohřbívalo v 10. a 11. století.

Fotogalerie

Velim - archeologické nálezy, rekonstrukce tzv. dlouhého domu (kresba A. Sosnová)Velim - archeologické nálezy, neolitická studna (2016, foto archiv ÚAPPSČ)

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 348. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Vencl S., Fridrich J.: Archologie pravěkých Čech 2, Paleolit a mezolit, str. 80. Praha 2007.

Odkaz

www.cestyarcheologie.cz

Mapa

Poloha

GPS: 50°3'34.956"N, 15°6'27.057"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK