Cesty a památky

Kolínsko » Brník » tvrz (?) Brník (zaniklá)

tvrz (?) Brník (zaniklá)

Brník, Dobré Pole, Tvrze, Tvrze zaniklé

Písemně sice není tvrz v historických pramenech doložena, zmiňuje ji však bez bližší lokalizace František Palacký ve svém Popisu království Českého z roku 1848. Asi 1,5 kilometru severně od současné vsi se v lese dochovala velmi dobře patrná opevněná lokalita, což odpovídá tomu, že se v těchto místech až do třicetileté války (v roce 1654 uváděna jako pustá) nacházela původní ves Brník, poprvé připomínána v roce 1358. Poté, co byla opuštěna, došlo k jejímu novému vysazení ve 2. polovině 17. století pod stejným názvem na svém současném místě.

Opevnění na ostrožně nelze s určitostí označit za zbytky zmiňované ale nedoložené tvrze, může se stejně dobře jednat o pozůstatky pravěkého hradiště jako na rychlo vybudovaného útočiště obyvatel vsi před nějakým nebezpečím. Ostrožna, na které se opevnění nachází, je protáhlého tvaru ve směru západ–východ, přičemž její jižní svah prudce klesá do údolí Chotýšského potoka, severní svah je naopak velmi mírný a klesá do údolí téhož potoka, který ji širokým obloukem obtéká ze tří stran. Dochované opevnění má nepravidelně lichoběžníkový tvar a vymezuje jednodílný areál bez patrného vnitřního členění o ploše 2,36 ha. Linii opevnění tvoří dobře patrný val a místy více či méně viditelný příkop. Nejvýraznější je opevnění přepažující ostrožnu na přístupné západní straně, šířka příkopu tu dosahuje až 8 metrů, šířka valu až 12,5 metru a výška od dna příkopu na korunu valu činí 1,6 metru. Severovýchodní část opevnění je výrazně pozměněná svazkem úvozových cest, které opevnění klesající špičky ostrožny z velké části rozrušily. Valem a příkopem byly opevněny také oba boční svahy ostrožny. Na jižní straně (na strmém svahu nad údolím Chotýšského potoka) je velmi dobře dochované, patrný je i náznak příkopu a až 1,9 metru vysoký val. Severní strana je výrazně narušena mladšími zásahy, výška terénního schodu na hranici lesa přesto na této straně činí zhruba 1,5 metru.

Koncem roku 2021 proběhl povrchový průzkum lokality za účasti Soni Dvořáčkové, Daniela Dvořáčka, Jiřího Bernáta, Jaroslava Kališe a Josefa Koudelky. Geodet Tomáš Dvořáček současně zaměřil dochované opevnění. Během povrchového průzkumu se nepodařilo nalézt žádný datovatelný archeologický materiál.

Pozůstatky osídlení včetně hráze zaniklého rybníka jsou patrné jižně od tvrziště přímo v údolí Chotýšského potoka, zatím dosud nebyly blíže prozkoumané.

Zdroj informací

Palacký F.: Popis království Českého, str. 233. Praha, nákladem knihkupectví J. G. Kalve, 1848.

Šimek T.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, str. 56. Svoboda Praha 1989.

Dvořáček D., Dvořáčková S.: Opevněná lokalita v k. ú. Dobré Pole u Vitic (okr. Kolín). Archeologie ve středních Čechách 26, str. 257 - 261. Praha 2022.

Mapa

Poloha

Opevnění se nachází na hřebeni nad Chotýčským potokem, podél místa vede lesní cesta od rozcestí Nouzov. Asi 50 metrů jižněji prochází červená turistická značka z Kostelce nad Černými lesy do Kouřimi. Zaniklá ves leží na protilehlém návrší, v lese dodnes zvaném Brník. Lokalita se nachází na katastrálním území Dobré Pole.

GPS: 50°0'2.245"N, 14°53'52.262"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK