Cesty a památky

Kolínsko » Chocenice » zámecká kaple sv. Anny

zámecká kaple sv. Anny
*

Chocenice, Kaple a kapličky

Původní farní kostel je připomínán v roce 1352, zanikl za husitských válek v 15. století. Dnešní neorientovaná stavba (ve směru sever - jih) byla postavena jako zámecká kaple v poslední třetině 17. století rodinou Binago. Radikálně byla klasicistně přestavěna v letech 1846–47, kdy byl v západní stěně druhotně osazen cenný, raně gotický portál** z konce 13. století (1270 ?), přenesený sem z kostela v Křečhoři. Portál je zřejmě dílem stavební huti, která stavěla kostel sv. Štěpána v Kouřimi, každopádně pocházela z okruhu královského dvora.

Kaple je tvořena obdélnou lodí s odsazeným pravoúhlým presbytářem. Vstupní portál je umístěn v západní stěně. Loď i presbytář jsou kryté valbovými střechami. V hřebenu střechy lodi je malá čtyřboká sanktusová vížka, ukončená jehlancovou střechou, pokrytá plechem. Fasády člení půlkruhově ukončená okna lizénové rámce, které jsou pokryté březolitovou omítkou z 2. pol. 20. století.

Z původního vybavení se nic nedochovalo, v depozitáři Arcibiskupství pražského je však uložen původní oltářní obraz Příbuzenstva Páně z doby před rokem 1701, zhotovený nákladem Cecilie Binago, držitelky Chocenic v letech 1671 – 1701. Vzhledem ke kompozičně složitému pojetí malby se ve starší literatuře uvažovalo, že obraz pochází z dílny Petra Brandla, toto však není doloženo. V kapli dále visel obraz Českých patronů od J. J. Lišky (?) z 1. třetiny 18. století. V sanktusové vížce visí zvon* z roku 1581 vysoký 38 cm s průměrem 42 cm ulitý dne 5. 10. 1581 zvonařem Brikcím z Cinperka. Zvon nese český nápis: ALBRECHT ROBNHAP Z SUCHE A NA LICHTENBURCE A RONOVĚ NAD DOUBRAVOU. BRIKCIE ZVONAŘ Z CIMPERKU V NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM TENTO ZVON UDĚLAL TEN CZTWRTEK PO SVATÉM WÁCZLAWIE LETA PÁNĚ 1581.

Prohlášení za památku

Kaple sv. Anny je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 21586/2–3419.

Fotogalerie

Chocenice - zámecká kaple sv. Anny, celkový pohled od jihozápadu (2007)Chocenice - zámecká kaple sv. Anny, západní průčelí (2007)Chocenice - zámecká kaple sv. Anny, vstupní portál (2007)Chocenice - zámecká kaple sv. Anny, okno do sakristie (2007)

Zdroj informací

Podlaha A.: Posvátná místa království Českého, řada první: Arcidiecése pražská, díl IV., vikariáty Kolínský a Rokycanský, str. 91. Praha 1910.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 1. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia 1977.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 130. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Kaple stojí připojená k severní stěně bývalého zámku uprostřed Chocenic.

GPS: 50°1'46.430"N, 15°5'44.700"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK