Cesty a památky

Kolínsko » Chocenice » zámecká kaple sv. Anny

zámecká kaple sv. Anny
*

Chocenice, Kaple a kapličky

Původní farní kostel je připomínán v roce 1352, zanikl za husitských válek v 15. století. Dnešní neorientovaná stavba (ve směru sever - jih) byla postavena jako zámecká kaple v poslední třetině 17. století rodinou Binago. Radikálně byla klasicistně přestavěna v letech 1846–47, kdy byl v západní stěně druhotně osazen cenný, raně gotický portál** z konce 13. století (1270 ?), přenesený sem z kostela v Křečhoři. Portál je zřejmě dílem stavební huti, která stavěla kostel sv. Štěpána v Kouřimi, každopádně pocházela z okruhu královského dvora.

Kaple je tvořena obdélnou lodí s odsazeným pravoúhlým presbytářem. Vstupní portál je umístěn v západní stěně. Loď i presbytář jsou kryté valbovými střechami. V hřebenu střechy lodi je malá čtyřboká sanktusová vížka, ukončená jehlancovou střechou, pokrytá plechem. Fasády člení půlkruhově ukončená okna lizénové rámce, které jsou pokryté březolitovou omítkou z 2. pol. 20. století.

Z původního vybavení se nic nedochovalo, v depozitáři Arcibiskupství pražského je však uložen původní oltářní obraz Příbuzenstva Páně z doby před rokem 1701, zhotovený nákladem Cecilie Binago, držitelky Chocenic v letech 1671 – 1701. Vzhledem ke kompozičně složitému pojetí malby se ve starší literatuře uvažovalo, že obraz pochází z dílny Petra Brandla, toto však není doloženo. V kapli dále visel obraz Českých patronů od J. J. Lišky (?) z 1. třetiny 18. století. V sanktusové vížce visí zvon* z roku 1581 vysoký 38 cm s průměrem 42 cm ulitý dne 5. 10. 1581 zvonařem Brikcím z Cinperka. Zvon nese český nápis: ALBRECHT ROBNHAP Z SUCHE A NA LICHTENBURCE A RONOVĚ NAD DOUBRAVOU. BRIKCIE ZVONAŘ Z CIMPERKU V NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM TENTO ZVON UDĚLAL TEN CZTWRTEK PO SVATÉM WÁCZLAWIE LETA PÁNĚ 1581.

Kaple sv. Anny je v majetku obecního úřadu Břežany I.

Prohlášení za památku

Kaple sv. Anny je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 21586/2–3419.

Fotogalerie

Chocenice - zámecká kaple sv. Anny, západní průčelí (2019)Chocenice - zámecká kaple sv. Anny, celkový pohled od jihozápadu (2019)Chocenice - zámecká kaple sv. Anny, vstupní portál (2019)Chocenice - zámecká kaple sv. Anny, okno do sakristie (2007)

Zdroj informací

Podlaha A.: Posvátná místa království Českého, řada první: Arcidiecése pražská, díl IV., vikariáty Kolínský a Rokycanský, str. 91. Praha 1910.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 1. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia 1977.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 130. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Kaple stojí připojená k severní stěně bývalého zámku uprostřed Chocenic.

GPS: 50°1'46.430"N, 15°5'44.700"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK