Cesty a památky

Kolínsko » Choťovice » kostel Narození Panny Marie

kostel Narození Panny Marie
*

Choťovice, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely moderní

Dnešní kostel Narození Panny Marie nahradil středověký kostel téhož zasvěcení (až do 18. století zvaný též Matky Boží), který je poprvé uváděn v registrech papežských desátků z roku 1357 jako kostel farní. O charakteru původní stavby nic nevíme, je však možné, že původní kostel byl postaven z cihel (nasvědčovala by tomu část odlišných cihel, z nichž jsou vyzděny řádky na soklu severní strany lodi, které jsou se svou výškou cca 8 cm vyšší než na zbytku stavby). Středověký kostel neměl věž, areál kostela však byl od neznámé doby vybaven dřevěnou zvonicí, na níž byly zavěšeny zvony z let 1525 a 1577. Rovněž dřevěné zvonice jsou v oblasti středního Polabí typické (v okolí např. v nedalekých Končičích). Kostel shořel po zapálení bleskem v roce 1670, poté byl v letech 1680-85 raně barokně přestavěn nebo znovu postaven za hraběte Františka Oldřicha Kinského. V letech 1859–64 kostel pseudogoticky upravil Josef Míča, zámecký stavitel Oktaviána Kinského. Během přestavby byl ponechán zcela bez zásahu původní raně barokní interiér, vnější fasády získaly dnešní pseudogotický vzhled. Nad západním průčelím vztyčil novou věž, přičemž byla zbořena starší dřevěná zvonice v sousedství kostela. Dne 9. července 1864 byl kostel znovu slavnostně vysvěcen a vysvěcení byla přítomna i hraběnka Anežka Kinská a mnoho dalších úředníků Chlumeckého panství. Míčova přestavba staršího choťovického kostela patří mezi velmi zajímavé až bizarní architektonické počiny 2. poloviny 19. století. Daslší drobné opravy kostela proběhly v roce 1938 (omítky, žlaby) a kolem roku 1980. Po zaměření v září roku 2000 (Ing. J. Starý) bylo konstatováno, že kostel je v neutěšeném technickém stavu s těžce narušenými konstrukcemi a krovem napadeným dřevomorkou. V roce 2008 bylo z kostela odvezeno do depozitu vnitřní vybavení a v roce 2011 byla zahájena postupná oprava kostela. Dne 29. 7. 2019 udeřil do kříže sanktusníku blesk a zlomil ho, 18. října téhož roku byl kříž znovu instalován.

Jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem, čtvercovou sakristií po severní straně a hranolovou věží před západním průčelím. Zevně jsou fasády rytmizovány dvojicemi pseudogotických, půlkruhově zaklenutých oken, která vzájemně svazuje výrazně zalamovaná římsa, typický prvek anglické gotiky. Zvonové patro věže je otevřeno trojicemi vysokých, úzkých, půlkruhově zaklenutých oken palladiánské kompozice. Věž je ukončena stupňovitými stoupavými štíty, ze kterých jsou spuštěny subtilní kusé přípory kruhového průřezu, které končí pod úrovní 1. patra věže.

Presbytář je sklenut barokní křížovou klenbou, jejíž hrany jsou zvýrazněny štukovými hřebínky. V jižní stěně je drobná odkládací nika s klenbičkou ve tvaru konchy, rozměrnější nika je též za oltářem ve východní stěně. Plochostropá loď je od presbytáře oddělená půlkruhovým vítězným obloukem. V západní části lodi je jednoduchá barokní kruchta se dřevěnou poprsnicí, nesená dvěma osmibokými dřevěnými sloupky.

Cenný je raně barokní mobiliář**, zejména rozvilinové oltáře a kazatelna z doby kolem roku 1700, který má velmi dobrou uměleckou úroveň, autorství lze přisoudit kutnohorskému řezbáři Františku Martinovi Katterbauerovi (viz obdobný oltář kostela sv. Havla blízkých Rasochách). Hlavní oltář s rozšiřujícími se boky stojí na hranolové mense, retabulum roste ze dvou kartuší s erby hraběte Františka Oldřicha Kinského († 1699) a jeho manželky Anny Marie Franzisky von Ursenbeck († 1708). Retabulum pak tvoří mohutný rám ze širokolistého akantu, v jehož středu je zasazen drobný pravoúhlý obraz Panny Marie pomocné (ikonografický typ Panny Marie pasovské), nad kterým je mariánský monogram v paprscích. Po stranách byly drobné sošky sv. Petra a sv. Pavla, ukradené bohužel v 90. letech 20. století. Hlavní oltář byl restaurován v letech 2021-22 akademickou malířkou Evou Kolmanovou. Obdobně jsou pak pojaté i oba boční oltáře. Na evangelijní straně vítězného oblouku stojí oltář sv. Antonína Paduánského, který také spočívá na zděné menze, jehož oválné retabulum nahoře vrcholí stylizovanou slunečnicí. Oltářní obraz představuje sv. Antonína Paduánského, zobrazeného v pokleku před Ježíšem s anděly vpravo nahoře. Na opačné epištolní straně vítězného oblouku je umístěn oltář s obrazem Křtu Páně, opět v oválném retabulu. V popředí scény klečí v profilu Kristus s rukama skříženýma na prsou, vlevo před ním stojí sv. Jan Křtitel, vpravo za postavou Krista přihlížejí dvě další figury. Při severním boku vítězného oblouku je umístěná raně barokní kazatelna, přístupná schodištěm z presbytáře. Nátěr na povrchu dřevěné konstrukce imituje mramor. Kazatelna má ortogonální korpus, na hranách zvýrazněný tordovanými sloupky, mezi nimiž jsou umístěna jednoduchá zrcadla s reliéfem vinného hroznu. Spodek řečniště má tvar převrácené kopule se zavěšeným hroznem, stříška sleduje půdorys korpusu a vrcholí prostým čučkem. Mezi hodnotný inventář kostela lze počítat i obraz choťovického kostela s procesím, který visel nad vstupem do sakristie na severní straně kněžiště; pochází snad z doby před rokem 1800 a je cenným dokladem podoby kostela před pseudoslohovou přestavbou. Na kruchtě jsou jednomanuálové varhany z roku 1870 od pražské firmy R.Stieglitz a H.Roith, provedené v novobarokním slohu. Ve věži visí dva zvony (přenesené sem v roce 1864 z původní dřevěné zvonice); starší je z roku 1525 od kutnohorského zvonaře Daniela Draštíka (průměr 89,8 cm, hloubka 64 cm, hmotnost 550 kg, hlavní tón des 2) a mladší z roku 1577 od kutnohorského zvonaře Ondřeje Kotka (průměr 79,5 cm, hloubka 62 cm, hmotnost 360 kg, hlavní tón d 2).

Prohlášení za památku

Kostel Narození Panny Marie byl 26. 4. 2006 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 101790.

Fotogalerie

Choťovice - kostel Narození Panny Marie od jihozápadu (2018)Choťovice - kostel Narození Panny Marie od západu (2018)Choťovice - kostel Narození Panny Marie od jihu (2018)Choťovice - kostel Narození Panny Marie (2018)Choťovice - kostel Narození Panny Marie od jihovýchodu (2018)Choťovice - kostel Narození Panny Marie, detail výzboby na jižní stěně (2018)Přípory v nároží věže (2008)Choťovice - kostel Narození Panny Marie, opravené zvonové patro věže (2018)Choťovice - kostel Narození Panny Marie od severovýchodu (2018)Pohled na kostel v Choťovicích před rokem 1800, obraz od neznámého autora.Pohled do presbytáře (2005)Pohled od presbytáře na kruchtu (2005)Půdorys kostela s nákresem statických poruch (2000)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 1. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia 1977.

Kibic K.ml.: Kostel Narození Panny Marie v Choťovicích (okres Kolín). Popis a nástin stavební historie památky 2008.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Kostel stojí uprostřed návsi.

GPS: 50°8'35.616"N, 15°19'9.419"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK