Cesty a památky

Kolínsko » Klučov » hospodářský dvůr

hospodářský dvůr

Klučov, Ostatní stavby, Hospodářská zařízení a dvory

Hodnotný ale velmi zanedbaný areál hospodářského dvora z počátku 17. století, který v sousedství renesančního zámku vystavěl nejspíše Zikmund Smiřický ze Smiřic, majitel kosteleckého panství. Během pozemkové reformy po roce 1919 byl dvůr zabaven knížeti Janu II. z Lichtenštejna a odprodán městu Český Brod jako zbytkový statek, město ho až do roku 1939 propachtovalo A. Klingerovi. V roce 1950 bylo založeno Jezdnotné zemědělské družstvo (JZD) Klučov.

Na východní straně areál uzavírá mohutná barokní sýpka obdélného půdorysu, která vznikla přestavbou bývalé renesanční vozovny (kočárovny). Střední část zaujímá velký ovčín z 50. let 19. století, podélným průčelím obráceným k jihu. Na západě pak stojí obytný dům správce dvora, rovnoběžný se sýpkou. Kolmo na dům k západu navazuje novodobá budova opravárenských dílen, která nahradila zaniklý kravín.

Sýpka vznikla na počátku 18. století přestavbou starší renesanční vozovny (původně tedy součást sousedního zámku), čemuž odpovídá zazděná arkáda v přízemí.

Obytný dům je v přízemí zachován v podobě, jakou dostal za Smiřických kolem roku 1600, věrně popsané v urbáři Zlatá kniha. Z této doby se dochovaly klenuté renesanční síně a několik kamenných profilovaných portálů. Do současné podoby byl dům přestavěn na počátku 20. století, čemuž odpovídají pozůstatky novobarokní až secesní detaily členění fasád a podoba vstupních i interiérových dveří.

Prohlášení za památku

Areál hospodářského dvora není památkově chráněný.

Fotogalerie

Klučov - hospodářský dvůr a Šembera (2008)Klučov - hospodářský dvůr, sýpka (2008)

Zdroj informací

Žižka J.: Obytný dům čp. 1 v hospodářském dvoře v Klučově. Památky středních Čech číslo 2/2021, str. 86 - 90. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech. Praha 2021.

Mapa

Poloha

Areál hospodářského dvora čp. 1 se nachází na severním okraji vsi v sousedství areálu zaniklého zámku.

GPS: 50°5'41.554"N, 14°54'28.823"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK