Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » Kolínské tůně - PP

Kolínské tůně - PP
*

Kolín, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Kolínské tůně (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 194 metry na rozloze 4,0696 ha z důvodu ochrany slepého labského ramene s přilehlými břehovými porosty a rozptýlenou zelení, tvořící dohromady ukázku přirozeného ekosystému labské nivy. Přírodní památka je součástí významného krajinného prvku Hánín.

Největší část plochy PP Kolínské tůně (49 %) tvoří slepé labské rameno, vzniklé přirozeně v období středověku, a čtyři tůně (Hydrocharition). Všechny vodní plochy jsou neprůtočné, vodou se plní především po  deštích a z podzemních vod, vzhledem k tomu dochází v průběhu roku k velkému kolísání vodní hladiny. Ze 35 % pak pokrývají území tvrdé luhy nížinných řek (Querco-Ulmetum) a zbytek tvoří rákosiny (Phragmition communis) stojatých vod, vegetace vysokých ostřic (Magnocarition elatae) a mokřadní vrbiny (Salicion cinerea) a křoviny (Berberidion). Z dřevin se na březích vyskytuje především dub letní (Quercus robur), dále jilm vaz (Ulmus laevis), lípa srdčitá (Tilia cordata), olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix alba) a jeden exemplář topolu černého (Populus nigra). Nejhojnějším druhem vodní vegetace je růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), který roste hojně především v tůních a roztroušeně i ve slepém rameni, kde také roste několik rostlin stulíku žlutého (Nuphar lutea). Ve východní tůni byl zaznamenán ojedinělý výskyt voďanky žabí (Hydrocharis morsus-ranae) a na jejím břehu pak výskyt nadmutice bobulnaté (Cucubalus baccifer) a kruštíku širolistého (Epipactis helleborine). Z dříve velmi silné populace obojživelníků se zde vyskytuje již jen ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Na jihovýchodě navazuje na chráněné území louka, která je v ochranném pásmu PP Kolínské tůně, zajímavá hojným výskytem srpice barvířské (Serratula tinctoria), žluťuchy lesklé (Thalictrum lucidum), rozrazilu dlouholistého (Pseudolysimachion maritimum), omanu vrbolistého (Inula salicina), bukvice lékařské (Betonica officinalis) a ostřice liščí (Carex vulpina).

Stav PP Kolínské tůně není dobrý, ohrožuje ji především extenzivní zemědělství, splach hnojiv a biocidů z okolní půdy, postupné zazemňování vodních ploch a trvalé snižování hladiny spodní vody, neboť v sousedství se nachází vodní zdroj 1. stupně (odběr 60 až 70 l/s). Z těchto důvodů zmizela za 30 let existence chráněného území celá řada vzácných živočichů i rostlin, na území PP Kolínské tůně platí přísný zákaz lovu ryb a planktonu, sběru přírodnin, kladení a zaplavování návnad a nástrah a celoroční zákaz stavění přístřešku nebo stanování na břehu.

Topol černý (Populus nigra) je kriticky ohrožený (C1), mizející listnatý opadavý strom z čeledi vrbovitých, dorůstá výšky až kolem 30 metrů a dožívá se několika staletí. Vyskytuje se na periodicky zaplavovaných půdách (lužní lesy), ve vlhkých lesích a na březích řek a potoků. Na východním okraji PP Kolínské tůně roste jeden exemplář.

Nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer) je silně ohrožená (C2) vytrvalá bylina z čeledi hvozdíkovitých, šplhavá nebo poléhavá lodyha je až 2 m dlouhá. Kvete od června do srpna zelenavě bílými zvonkovými květy. Na území PP Kolínské tůně se vyskytují čtyři bohatě plodné rostliny.

Voďanka žabí (Hydrocharis morsus – ranae) je silně ohrožená (C2) vodní rostlina čeledi voďankovitých, plovoucí na vodní hladině. Květy jsou většinou jednoduché, bílé se 3 korunními lístky, na kterých může být žlutá skvrnka. Na území PP Kolínské tůně bylo zjištěno pouze několik kusů voďanky ve východní tůni.

Kruštík širolistý pravý (Epipactis helleborine) je pozornost vyžadující (C4) vytrvalé bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 20 až 100 cm. Kvete od června do září, květenství je až 40 cm dlouhé, květy jsou zelenavé nebo i nachově naběhlé. Na území PP Kolínské tůně bylo zjištěno 24 kvetoucích rostlin.

Ochmet evropský (Loranthus europaeus) je pozornost vyžadující (C4) poloparazitická keřovitá dřevina rostoucí nejčastěji na dubech (své kořeny zapouští do dřevního pletiva hostitelského stromu), vysoká 40–100 cm, kulovitého tvaru a bohatě větvená. Kvete od května do června, v zimních měsících zůstávají na stromech nápadné žluté plody. Na dubech na západním okraji PP Kolínské tůně zjištěno několik trsů.

Slepýš křehký (Anguis fragilis) je téměř ohrožený NT druh beznohé ještěrky z čeledi slepýšovitých, má hadovitě protáhlé tělo bez končetin a dorůstá délky až 50 cm. Na území PP Kolínské tůně byla zjištěna vitální populace několika desítek kusů.

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) je zranitelný VU druh ještěrky z čeledi ještěrkovitých, má velkou hlavu, silné končetiny a poměrně silný ocas, dorůstá délky až 30 cm. Na území PP Kolínské tůně byla zjištěna vitální populace několika desítek kusů.

Ropucha obecná (Bufo bufo) je zranitelný VU druh obojživelníka z čeledi ropuchovitých, dorůstá do délky 12 cm. její potravou je převážně škodlivý hmyz, jedná se o velmi užitečného živočicha. V břehových porostech podél slepého ramene bylo na území PP Kolínské tůně pozorováno několik jedinců.

Ledňáček říční (Alcedo atthis) je zranitelný VU druh ptáka z čeledi ledňáčkovitých, dorůsrtá velikosti okolo 16,5 cm.  Je velmi výrazně zbarvený s oranžovou spodinou a modrým hřbetem, křídly a temenem, výrazným znakem je jeho nápadně dlouhý zašpičatělý zobák. Na území PP Kolínské tůně se vyskytuje jeden trvale hnízdící pár.

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla zřízena vyhláškou Okresního národního výboru v Kolíně, která nabyla účinnosti 1. února 1985; v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 861.

Fotogalerie

Kolín - přírodní památka Kolínské tůně (2024)Kolín - přírodní památka Kolínské tůně (2014)Kolín - přírodní památka Kolínské tůně, státní znak (2014)Kolín - přírodní památka Kolínské tůně, kruštík širolistý pravý (2007, foto Zdeněk Zub)Kolín - přírodní památka Kolínské tůně, nadmutice bobulnatáKolín - přírodní památka Kolínské tůně, voďanka žabí (foto Jan Šefčík)Kolín - přírodní památka Kolínské tůně, mapa (Mapy.cz)Kolín - Kolínské tůně na mapě 1. vojenského mapování 1777, list č. 127 (© 1st Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Přírodní památka leží na pravém břehu Labe mezi Kolínem a Třemi Dvory a pouze její západní okraj je přístupný po neznačené polní cestě.

GPS: 50°1'35.402"N, 15°14'21.508"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK