Cesty a památky

Kolínsko » Lstiboř » kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny Marie
*

Lstiboř, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely barokní

Původně středověký farní kostel, doložený již v roce 1352. Z roku 1671 se dochoval popis kostela od děkana Alexandra Sperata, který ho popisoval jako velmi zanedbanou stavbu, krytou šindelem. V roce 1708 kostel vyhořel a byl jen provizorně opraven. Zcela přestavšn a rozšířen byl podle plánů lichtenštejnského architekta Tomáše Vojtěcha Budila nákladem Marie Terezie Savojské v pozdně barokním stylu v roce 1747. V letech 2011–16 proběhla díky Občanskému sdružení na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři a za pomoci farnosti Český Brod a vikariátu Kolín rekonstrukce kostela, přičemž došlo k obnově původní barokní výzdoby západního průčelí, zničeného při úpravách v 70. letech 20. století.

Jednolodní obdélný kostel (22 x 9 metru) s pravoúhlým obdélným presbytářem se zkosenými nárožími a s nízkou hranolovou věží po severním boku presbytáře. Vnější fasády jsou členěny vpadlými poli, průčelí je ukončeno štítem s prázdnou nikou.

Presbytář je sklenut plackou, sakristie v podvěží gotickou křížovou klenbou. Obdélná loď je plochostropá s fabionem, kruchta je podklenuta valeně se stýkajícími se lunetami. Na stropě lodi jsou namalovány čtyři medailony s obrázky svatých evangelistů.

Vybavení kostela je soudobé s novostavbou, tedy z poloviny 18. století. Hlavní oltář vyhotovil v roce 1780 pražský řezbář Jan Kabourek a zdobí jej zdařilá kopie Rubensova obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Josefa Reinische z roku 1781, přemalovaná roku 1877 Adolfem Liebscherem. Na brankách po stranách oltáře stávaly sochy sv. Jáchyma a sv. Anny z konce 18. století, dnes jsou druhotně umístěné v kostele sv. Gotharda v Českém Brodě. Stejně tak na barokní kazatelně z roku 1780 stávala socha sv. Pavla. Na jižní i severní stěně lodi jsou boční oltáře z roku 1780 od Jana Kabourka z roku 1780, na severní straně s velkým obrazem sv. Barbory a menším obrázkem v oválném rámu s vyobrazením sv. Václava od Josefa Kramolína, na jižní straně pak velký obraz sv. Prokopa a v oválném rámu Panna Maria Staroboleslavská. Z původního kostela se dochovala cínová křtitelnice* z roku 1551, do Lstiboře zakoupená v roce 1682 z kostela sv. Martina v Kozojedech (dnes uložená na faře v Českém Brodě). Nádoba má tvar obráceného zvonu, nohy zdobí mužské tváře s dlouhými vousy a pařáty s drápy. Na plášti je reliéf postavy sv. Martina na koni a jednořádkový český nápis gotickolu minuskulou: LETA PANIE 1551 TATO KRZTIDLNICZE GEST VIDIELANA KE CZTI A K CHWALE BOZI A SWATEHO MARTINA DO KOZOGED ZA KOSTELNIKV PANA SSKORZEPYZ WYZLOWKY A DVCHKA A DAVSSI Z KOZOGED GIRZIK doplněný čtyřřádkovým českým nápisem gotickolu minuskulou: LETA 1682 GEST TATO KRZTITEDLNICE OD KOZOGEDSKOHO ZADVSSY ODPRODANNA A K LSTIBORZSKEMV ZADVSSY KAVPENA. Na kruchtě jsou jednomanuálové mechanické varhany z roku 1881 od Karla ŠifneraVe věži byla původně sestava dvou barokních zvonů, z nichž větší zvon "Marie" byl rekvírován v roce 1916. Dochoval se zvon "Jan" z roku 1718 od pražského zvonaře Valentina Lišáka. Zvon je vysoký 54 cm s průměrem 74 cm a vyzdobený je girlandou s šesti anděly, reliéfem sv. Jana Nepomuckého a pásem dvanácti letících andílků. Na krku zvonu je německý nápis: VALENTIN LISSIACK GOS MICH A VF DER KLIEN SEIDEN PRAG 1718. Zajímavostí je, že tento zvonař vždy na podpis svých zvonů používal němčinu, ale legendy na zvonech byly psané česky (stejně jako u rekvírovaného zvonu "Marie" ze Lstiboře).

Od 1. ledna 2005 filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Český Brod v Kolínském vikariátu. Bohoslužby se konají v sobotu před první a pátou nedělí v měsíci od 17:30 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je spolu s farou zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 19561/2–822.

Fotogalerie

Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled od východu (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled od severozápadu (2016)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled od jihozápadu (2014)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, jižní stěna (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled od severu (2016)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled od severozápadu (2016)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, věž (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled z podkruchtí (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled k presbytáři (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, presbytář (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, vítězný oblouk a klenba presbytáře (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, hlavní oltář (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled na kruchtu (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, kruchta (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, varhany (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, severní boční oltář (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, jižní boční oltář (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, kazatelna (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, severní stěna lodi (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, strop lodi (20158)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba sakristie v podvěží (2018)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, křtitelnice (2008)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, zvon Jan ve věži (2014)Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie, plán přestavby z roku 1746 (SOA Praha)

Zdroj informací

Podlaha A.: Posvátná místa království Českého, řada první: Arcidiecése pražská, díl I., Vikariáty: Českobrodský, Čemokostelecký, Mnichovický a Prosecký. Praha 1907.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 97, 157 a 223-225. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Kostel stojí nad středem obce.

GPS: 50°4'48.860"N, 14°54'26.250"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK