Cesty a památky

Kolínsko » Kozojedy » kostel sv. Martina

kostel sv. Martina
**

Kozojedy, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely románské

Původně pozdně románský kostel, poprvé písemně doložený v roce 1225. Ve 14. století byla apsida zpevněna gotickými opěráky a na severní straně lodi byla přistavěna gotická kaple, dnes sakristie. V roce 1673 byla loď zaklopena rovným trámovým stropem, který byl v roce 1769 zaklenut dnešní klenbou. Současně byla postavena i barokní předsíň a původní románská okna byla zvětšena do dnešních rozměrů. V roce 1872 byl kostel vydlážděn současnou dlažbou a v roce 1886 byla nahrazena starší tribuna současnou kruchtou. V roce 2018 bylo opraveno bednění zvonového patra věže a vyměněna šindelová střecha na věži.

Jednolodní orientovaný obdélný kostel s apsidou na půdorysu protaženého půlkruhu, zevně opatřenou opěráky. V západním průčelí stojí v ose hranolová věž s bedněním v nejvyšším zvonovém patře. Mezi prvním a druhým patrem věže je situovaná římsa, která vznikla ztenčením hmoty zdi v interiéru i exteriéru, tento ne zcela obvyklý stavební prvek obvykle znázorňuje předěl mezi dvěma různými stavebními nebo konstrukčními etapami, její účel ale není zcela objasněn. Předsíň je završena jednoduchým volutovým štítem a trojúhelníkovým nástavcem.

Apsida je sklenuta konchou, loď valenou barokní klenbou dělenou pasy na pilastrech. Sakristie je rovněž sklenuta barokní valenou klenbou, dochovala se v ní kamenná gotická menza, která dokládá, že sakristie původně sloužila jako samostatná kaple. V presbytáři je raně gotický výklenkový sanktuář a v severní stěně lodi, zakryté střechou sakristie, se dochovalo raně gotické okénko a štítová raně gotická konzola s profilací.

Vnitřní zařízení je nevýrazné, především z 18. století, hlavní oltář pochází z roku 1872, v roce 1996 ale byl ukraden původní obraz, nahrazený v roce 2000 novým od Dany Flídrové. Na kruchtě jsou varhany z roku 1886 od pražského varhanáře Karla Schiffnera. Ve věži je zavěšen renesanční zvon "Klement" z roku 1577 od zvonaře Brikcího z Cymperka, na kterém je český nápis: LÉTA PÁNĚ 1577 BRYKCÍ ZVONAŘ Z CIMPERKU V NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM TENTO ZVON UDĚLAL DO KOZOJED NÁKLADEM VŠECH OSADNÍCH PRO ČEST A SLÁVU PÁNA BOHA VŠEMOHOUCÍHO, KTERÝŽTO ZVON JEST SMLUVEN A K TOMU ZÁDUŠÍ DO KOZOJED ZJEDNÁN SKRZE UROZENÉHO PANA MARTINA ECKNARA ETC OUŘEDNÍKA PANSTVÍ KOSTELECKÉHO. HOSPODINE CHVALTEŽ TĚ VŠECKA DÍLA TVÁ A SVATÍ TVOJI DOBROŘEČTE TOBĚ. CHVALTE PÁNA NA CYMBÁLECH PLESÁNÍ PLNÝCH, CHVALTE BOHA V DUCHU A PRAVDĚ.

Dnes filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy Kolínského vikariátu. Bohoslužby se konají každou třetí neděli v měsíci od 11:45 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel je s márnicí a ohradní zdí s bránou zapsán v Ústředním seznamu kulturních nemovitých památek ČR pod číslem 26697/2–814.

Fotogalerie

Kozojedy - kostel sv. Martina (2007)Kozojedy - kostel sv. Martina, oprava věže (2018)Kozojedy - kostel sv. Martina od jihu (2007)Kozojedy - kostel sv. Martina od jihozápadu (2007)Kozojedy - kostel sv. Martina od východu (2007)Kozojedy - kostel sv. Martina, apsida (2018)Kozojedy - kostel sv. Martina, jižní předsíň (2018)Kozojedy - kostel sv. Martina, raně gotické okénko (2018)Kozojedy - kostel sv. Martina, pohled na věž a řez věžíKozojedy - kostel sv. Martina, půdorys

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Odkaz

www.farnostkostelec.cz

Mapa

Poloha

Kostel stojí osamoceně severně za dnešní vsí, je pozůstatkem původní vsi, která ještě ve středověku zanikla.

GPS: 50°0'7.080"N, 14°48'24.130"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK