Cesty a památky

Kolínsko » Nebovidy » pohřebiště

pohřebiště

Nebovidy, Archeologická naleziště, Pohřebiště

1. pohřebiště z doby germánské (doba římská)

V poloze Zádušní pole (zhruba 400 m na severovýchod od hřbitova)  prozkoumal v letech 1906 – 07 a 1917 František Dvořák 10 žárových hrobů. Milodary tvořily hliněné popelnice, zlomky bronzových pánví, různé druhy bronzových a železných spon, kování opasků, skleněné a jantarové korálky, hrot kopí a nože. Na tomto pohřebišti se pohřbívalo po celou dobu římskou až do konce 2. století. Nálezy z pohřebiště jsou deponovány v Regionálním muzeu Kolín.

2. pohřebiště z období raného středověku

Na ostrožně Nebovidského potoka na severním okraji obce prozkoumal v roce 1937 František Dvořák pohřebiště s 11 plochými žárovými hroby ze 7. – 8. století. Hrobové jámy obsahovaly urny se spálenými kostmi, ve většině hrobů však byly kosti bez schrány, a byly překryty plochými kameny a v jednom případě tvořily ploché kameny jakousi schránku - hrob byl dlážděn, obložen i překryt kamennými deskami. Z nálezů lze uvést železné nůžky, nůž a vlastní žároviště (kremační hranice). Pohřebiště v Nebovidech představuje vzácný doklad urnového pohřebiště v raně středověkých Čechách, podobný nález byl v okolí učiněn v nedalekých Hořanech a jeden pohřeb byl učiněn i v Předhradí. Nálezy z pohřebiště jsou deponovány v Regionálním muzeu Kolín.

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 207. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Odkaz

www.cestyarcheologie.cz

Mapa

Poloha

GPS: 49°59'28.894"N, 15°13'8.606"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK