Cesty a památky

Kolínsko » Oleška » kostel Všech svatých

kostel Všech svatých
**

Oleška, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely gotické

Polygonální závěr kostela Všech svatých v Olešce je jedním z nejstarších známých příkladů užití tohoto módního stavitelského prvku ve venkovském prostředí Středočeského kraje.

Původně raně gotický kostel, postavený v poslední třetině 13. století, do období pozdní vlády Přemysla Otakara II. ho lze celkem bezpečně datovat podle dochovaných detailů presbytáře a (druhotně osazeného) portálu v západní stěně sakristie. Oleška v té době náležela ke královskému majetku, čemuž odpovídá i nadprůměrně kvalitní provedení jeho stavby. Poprvé je písemně doložený až v roce 1348 v tzv. Knize stvrzovací pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. V roce 1384 kostel vyhořel a následně byl za patronátu Chvala Rzavého z Kostelce opraven. Pozdně gotická přestavba se uskutečnila kolem roku 1500 za Michala Slavaty z Chlumu a Košumberka a další přestavby se dočkal v 18. století. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn v letech 1888-89 podle návrhu Františka Schmoranze, podle něhož byla prodloužena loď směrem k západu o jednu okenní osu s varhanní emporou a ukončena zcela novým romantizujícím západním průčelím. Barokní okna v lodi dostala gotizující lomený záklenek a věž byla zvýšena o jedno patro. V roce 2018 byly opraveny krovy a provedeno nové zastřešení.

Jednolodní obdélný kostel je ukončený odsazeným pětibokým presbytářem s gotickými lomenými okny bez kružeb. Na severní straně presbytáře je připojena nízká věž se sakristií v přízemí a schodišťovým přístavkem. Polygonální schodišťový přístavek se schody na kruchtu je při jižní straně. Loď je na obou stranách prolomena trojicí oken s lomeným pseudogotickým záklenkem. Západní průčelí vrcholí trojúhelníkovitým štítem s ozubeným vlysem, ukončeným kamenným křížem. V jeho středu je vstupní pseudogotický sedlový portál s lomeným tympanonem a nad ním kruhové okno.

Presbytář je sklenut masivní křížovou žebrovou klenbou s žebry zkoseného profilu a paprsčitým závěrem na mohutné konzoly ve tvaru komolých jehlanců, uprostřed se potkávající v hladkém svorníku. Z presbytáře vede do sakristie pozdně gotický obdélný portál, sakristie v podvěží je sklenuta křížovou klenbou. V západní stěně sakristie je průchod ke schodišti na věž, opatřený druhotně umístěným raně gotickým lomeným portálem s jednoduchou profilací, pocházejícím z poslední třetiny 13. století. Loď je plochostropá, ukončená dřevěnou kruchtou na dvou zděných hranolových sloupech.

Zařízení kostela je pseudogotické z roku 1857 a z let 1885-86, z části dílo jičínského řezbáře Josefa Stoklasy, obrazy na hlavním a bočním oltáři pocházejí od Antonína Lhoty a Jana Umlaufa z 50. a 80. let 19. století. Varhany jsou z roku 1880 od varhanářské dílny Rejna – Černý z Prahy. Socha sv. Jana Nepomuckého pod kruchtou pochází z počátku 19. století. Barokní cínová trojnohá křtitelnice z roku 1768 byla bohužel odcizena v 90. letech 20. století. Ve věži visí zvon z roku 1509 od zvonaře Bartoloměje Pražského z Nového Města v Praze.

Od 1. ledna 2005 filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy Kolínského vikariátu. Bohoslužby se konají každou první neděli v měsíci od 11:45 hodin (konání bohoslužby je nutno předem ověřit).

Prohlášení za památku

Kostel Všech svatých je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 36062/2–827.

Fotogalerie

Oleška - kostel Všech svatých, západní průčelí (2017)Oleška - kostel Všech svatých (2017)Oleška - kostel Všech svatých, jižní stěna (2017)Oleška - kostel Všech svatých, závěr presbytáře (2017)Oleška - kostel Všech svatých, severní stěna s věží (2017)Oleška - kostel Všech svatých, symbol kříže na jižní stěně (2007)Oleška - kostel Všech svatých, celkový pohled do lodi kostela (2017)Oleška - kostel Všech svatých, vítězný oblouk (2017)Oleška - kostel Všech svatých, průhled přes vítězný oblouk do presbytáře (2017)Oleška - kostel Všech svatých, vítězný oblouk a klenba presbytáře (2017)Oleška - kostel Všech svatých, klenba presbytáře (2017)Oleška - kostel Všech svatých, portál z presbytáře do sakristie (2017)Oleška - kostel Všech svatých, hlavní oltář (2017)Oleška - kostel Všech svatých, vitráž okna v presbytáři (2017)Oleška - kostel Všech svatých, kazatelna (2017)Oleška - kostel Všech svatých, boční oltář (2017)Oleška - kostel Všech svatých, severní stěna lodi (2017)Oleška - kostel Všech svatých, pohled na kruchtu (2017)Oleška - kostel Všech svatých, varhany (2017)Oleška - kostel Všech svatých, podkruchtí (2017)Oleška - kostel Všech svatých, půdorys

Zdroj informací

Podlaha A: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století, díl 24 - Politický okres Českobrodský, str. 217-218. Praha 1907.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2, str. 528. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia Praha 1978.

Rišlink V., Jouza L., Valentová J.: Gotika na Kolínsku, str. 35. Regionální muzeum Kolín 1998.

Záhorka J.: Hledání ideálního chrámu, sakrální architektura období historismu na Kolínsku. Národní památkový ústav a Regionálním muzeem v Kolíně. Praha / Kolín 2017.

Vaněk V., Kovář M.: Zpráva o nálezu raně gotického portálu v kostele Všech svatých v Olešce. Památky středních Čech číslo 2/2021, str. 67 - 71. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech. Praha 2021.

Odkaz

www.farnostkostelec.cz

Mapa

Poloha

Kostel stojí v jihovýchodní části vsi při hlavní silnici Praha – Kutná Hora.

GPS: 49°58'19.050"N, 14°55'2.780"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK