Cesty a památky

Kolínsko » Radim » hradiště

hradiště
*

Radim, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

Výšinné hradiště leží na skalnaté ostrožně nad pravým břehem Výrovky, mělkým sedlem oddělené od vrchu Radim vysokým 268 m. n. m. Od jihozápadu po severozápad je obtékán výrazným obloukem Výrovky, která zde tvoří skalnaté údolí. Značná část opevnění je poškozena intenzivní zemědělskou činností, takže se pouze odhaduje jeho rozloha na 6,32 ha. Vnitřní hradiště bylo opevněno obloukovitým, zčásti i zdvojeným valem, přimykajícím se ke svahu nad potokem, částečně se i s příkopem dochovalo na severní straně; v 19. století tento val ještě dosahoval výšky 8 m. Opevnění předhradí bylo rozvezeno, při tom byla pozorována na sucho kladená kamenná zeď. Hradiště vzniklo v době halštatské, Slované výhodnou polohu znovu osídlili zřejmě v 8. století a pravděpodobně i obnovili pravěkou fortifikaci. Ostrožna byla osídlena ještě ve 12. století.

Hradiště nebylo dosud archeologicky zkoumáno, z opevněné plochy pocházejí četné zlomky nádob získané povrchovým sběrem. Ty lze zařadit do starší doby železné (pozdně halštatského období) a do raného středověku (9. a 1. poloviny 10. století), uloženy jsou v Národním muzeu v Praze a v Regionálním muzeu v Kolíně.

 

Prohlášení za památku

Hradiště je zapsáno do seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 27656/ 2–905.

Fotogalerie

Radim - hradiště (2019)Radim - hradiště, letecký pohled

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 278-279. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Mapa

Poloha

Hradiště leží 1 kilometr jihozápadně za vsí  v poloze Na šancích, nejsnazší přístup je od zámku v Radimi neznačenou cestou podél pravého břehu Výrovky a pak strmě vzhůru nebo přímým výstupem z osady Chroustov.

GPS: 50°4'4.340"N, 14°59'49.780"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK