Cesty a památky

Kolínsko » Škvorec » kostel sv. Anny

kostel sv. Anny
*

Škvorec, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely barokní

Jako nejstarší svatostánek je ve Škvorci doložena hradní kaple na listině z 31. ledna 1404, kde se zmiňuje i kaplan Václav, cit.: "domini Wenceslai capellani castri Sqworcz". První kostel je pak ve Škvorci doložen k roku 1410, nicméně není známo, na kterém místě stával, neboť beze stopy zanikl. Souhlas se stavbou nového kostela vydala 23. června 1755 kněžna Marie Terezie Savojská, která na stavbu uvolnila 1 000 zlatých, dělníky i materiál a vypracováním návrhu pověřila svého architekta Tomáše Vojtěcha Budila. Se stavbou pozdně barokního svatostánku podle původního projektu se započalo vlivem seedmileté války s Pruskem až v roce 1765 a dokončen byl v roce 1767. 

Kostel je jednolodní neorientovaná stavba s apsidovitě uzavřeným presbytářem, k němuž jsou připojeny postranní prostory na půdorysu protaženého půlkruhu. Vstup do kostela je od severu pravoúhlým kamenným portálem, nad jehož štukovou suprafenestrou se zvedá profilovaná římsa, uprostřed půlkruhově vzedmutá. V ose nad portálem je prolomeno okno v ozdobném rámci s klenákem a zaoblenou římsou. Stavbu člení sokl, lizénové rámce a obdélná okna završená odsazeným půlkruhovým obloukem s hladkými šambránami. Severní průčelí je rámováno dvojicí pilastrů. Fasádu zakončuje profilovaná korunní římsa, nad kterou se v severním průčelí zdvíhá atika s nízkou hranolovou věží, po stranách s volutovými křídly a vrcholovými vázami. Věž je členěna nárožními pilastry a okny se šambránami, krytá cibulovou bání.

Uvnitř jsou presbytář a loď s vyplněnými kouty členěny pilastry a sklenuty plackami a podvojnými pásy, které vybíhají z přístěnných pilířů. Závěr presbytáře je sklenut konchou, při severní stěně je vestavěna barokní kruchta.

Zařízení kostela je barokní. Na hlavním oltáři je rokokový rámec z roku 1740, zakončený hrotitým baldachýnem s vyřezávanými drapériemi, doplněný novějším obrazem sv. Anny z roku 1866 od Karla Fišera. Po stranách oltáře jsou na stěnách presbytáře sošky sv. Jana Nepomuckého a sv. Šebestiána z roku 1730 od J. J. Šlansovského. Barokní sochy z 18. století představující sv. Augustina a sv. Mikuláše v nadživotní velikosti sem byly v roce 1861 přeneseny z kostela v Obořišti. V lodi jsou dva boční oltáře; oltář sv. Rodiny daroval kostelu v roce 1846 kníže Alois z Lichtenštejna, druhý oltář s obrazem Panny Marie Pomocné pochází z 18. století. V presbytáři pod panskou oratoří je barokní socha sv. Jana Nepomuckého z pol. 18. století, umístěná původně na náměstí, do kostela byla přenesena v roce 1919. Na kruchtě jsou varhany z roku 1860 od pražského varhanáře Karla Schiffnera. Ve věži visí dva zvony, jeden z roku 1766 od zvonaře Jana Christiana Schunky a druhý přelitý v roce 1895 Arnoštem Diaspoldem.

Dnes filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Úvaly v Jílovském vikariátu. Bohoslužby se konají každou sobotu od 14:30 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Anny je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 36016/2–2170.

Fotogalerie

Škvorec - kostel sv. Anny, hlavní severní vstupní průčelí (2010)Škvorec - kostel sv. Anny, hlavní průčelí (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, západní stěna kostela (2010)Škvorec - kostel sv. Anny, severozápadní nároží (2010)Škvorec - kostel sv. Anny, pohled od jihozápadu (2010)Škvorec - kostel sv. Anny, pohled od jihu (2010)Škvorec - kostel sv. Anny, pohled do presbytáře (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, interiér (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, socha sv. Mikuláše (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, socha sv. Augustina (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, kazatelna (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, vitrážové okno ve východní stěně (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, vitrážové okno v západní stěně (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, západní stěna (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, pohled ke kruchtě (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, kruchta s varhany (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, sv. Šebestián (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, sv. Jan Nepomucký (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, oratoř na západní straně (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, klenba lodi (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, hlavní římsa v lodi (2016)Škvorec - kostel sv. Anny, malba z obecní kroniky (1888, neznámý autor)

Zdroj informací

Podlaha A.: Posvátná místa království Českého, řada první: Arcidiecése pražská, díl I., Vikariáty: Českobrodský, Čemokostelecký, Mnichovický a Prosecký. Praha 1907.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Varhany a varhanáři v České republice.

Mapa

Poloha

Kostel stojí severovýchodně od centra městyse v dominantní poloze ve výšce 317 m. n. m.

GPS: 50°2'49.300"N, 14°44'10.930"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK