Cesty a památky

Kolínsko » Štolmíř » zvonice u kostela sv. Havla

zvonice u kostela sv. Havla
*

Štolmíř, Zvonice a zvoničky

V roce 1728 postavil v sousedství novostavby kostela tesař Martin Rychlík z Vrátkova roubenou zvonici, která byla provizorní náhradou za zbořenou věž původního středověkého kostela. Ta byla odstraněna v roce 1764, kdy vydala kněžna Marie Terezie Savojská na zámku v Judenau dne 28. srpna souhlas se stavbou dnešní kamenné zvonice. Projekt vypracoval architekt Antonín Haffenecker. V roce 2008 byla schválena projektová dokumentace na opravu zvonice, v roce 2017 bylo požádáno o stavební povolení a v letech 2019-22 proběhla obnova střechy památky.

Nízká, zděná hranolová stavba, která stojí v optickém prodloužení severního ramene ohradní zdi. Přízemí vížky člení jednoduchá pásová rustika, nároží horního podlaží rytmizují dvojice toskánských pilastrů, které nesou zvlněnou korunní římsu. Vstup je jednoduchými pravoúhlými dveřmi (dnes zatlučenými plechem) od jihu. Stěny patra jsou prolomeny obdélnými zvonicovými okny s půlkruhovými záklenky, opatřenými profilovanými šambránami se zvýrazněnými klenáky. Zvonice je zastřešena zvonovitou mansardovou střechou, krytou šindelem, a ukončenou polygonální lucernou s plechovou cibulovou střechou.

Interiér přízemí tvoří jednoduchá čtvercová místnost bez jakýchkoliv architektonických nebo uměleckých prvků, ukončená je dřevěným trámovým stropem, na který vede žebřík, ústící do zvonového patra.

Ve zvonici byly původně zavěšeny dva zvony. Starší barokní zvon „Jan“ z roku 1682 od neznámého zvonaře byl po krádeži v dubnu 2001 nalezený ve sběrných surovinách rozřezaný na kousky, takže jeho restaurování není možné (nalezené části zvonu jsou uložené v depozitáři Římskokatolické farnosti Český Brod). Původní výška byla 68 cm, průměr 82 cm a byl opatřen českými nápisy, které ho datovaly a vzpomínaly donátory: LETA PANIE 1682 GEST TENTO ZWON SLITI KE CZTI A CHWALE BOZI A S. JANA KRZTITELE a ZA PANA CARLA KNIZETE Z LICHTENSST. A SPRAWI L. LEITERA FAR. I. F. AMROS a SPRAVCE ZADUSSNI GIRZIKA DOLEZELA A JANA SYNKA. Mladší barokní zvon „Jiří“ z roku 1778 byl vysoký 58 cm, s průměrem 65 cm a byl opatřen nápisem: A FVLGVRE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE A. 1778 [Od blesků a bouří ochraňuj nás pane], doplněn reliéfem P. Marie, krucifixem mezi vázami se šalvějovými lupeny a štítkem zvonaře, označeném monogramem "N. P."; tento zvon byl do zvonice přenesen v roce 1904 při snesení věžičky nad štítem kostela a zrekvírován byl ve 2. světové válce německou okupační správou.

Prohlášení za památku

Zvonice je spolu s kostelem sv. Havla a ohradní zdí s bránami zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 23286/2–862.

Fotogalerie

Štolmíř - zvonice během opravy (2020)Štolmíř - zvonice během opravy (2020)Štolmíř - zvonice od jihu (2016)Štolmíř - zvonice a severní brána na bývalý hřbitov (2016)Štolmíř - zvonice od jihozápadu (2016)Štolmíř - zvonice od východu (2016)Štolmíř - zvonice (před rokem 1904)

Zdroj informací

Podlaha A.: Posvátná místa království Českého, řada první: Arcidiecése pražská, díl I., Vikariáty: Českobrodský, Čemokostelecký, Mnichovický a Prosecký. Praha 1907.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Kurucová N.: Kostel sv. Havla v Štolmíři. Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, str. 20-21. 2016.

Mapa

Poloha

Zvonice stojí severozápadně od kostela sv. Havla.

GPS: 50°5'7.970"N, 14°50'32.770"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK