Cesty a památky

Kolínsko » Stříbrná Skalice » kostel sv. Jana Nepomuckého

kostel sv. Jana Nepomuckého
*

Stříbrná Skalice, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely barokní

Barokní kostel postavený ze sbírek místních obyvatel v letech 1730-33 v prostoru nádvoří již dříve zaniklého hradu, k jehož stavbě byly druhotně použity i zbytky gotického hradního zdiva. Jelikož věžička nad střechou neumožňovala zavěšení těžších zvonů, byla ve 2. polovině 18. století přistavěna k západnímu průčelí hranolová zvonice, která zakryla původní západní průčelí se štítem. Kromě zvonice byla ke kostelu z jižní strany kněžiště přistavěna také sakristie. K první větší opravě kostela došlo v roce 1911, další nutné opravy značně již zchátralé stavby započaly v roce 1968. Stavební práce na krovu, střeše i uvnitř kostela jen pomalu pokračovaly až do osmdesátých let. Velká rekonstrukce fasády kostela skončila v roce 1994, při které bylo vyměněno bednění zvonice a na její střechu položena nová šindelová krytina. V roce 2019 byla provedena výměna krovů a střešní krytiny.

Jednolodní obdélný kostel s obdélným presbytářem a obdélnou sakristií po jižní straně. K západnímu průčelí, které uzavírá dvojstupňový trojúhelníkový štít s volutovými křídly, je přistavěna hranolová zvonice, v dolní části zděná a v horní části bedněná. Uvnitř zvonice se v prostoru střechy dochovala štukami vyzdobená nika pro sochu světce - předpokládá se, že zde mohla být umístěná buď socha sv. Barbory (patronky havířů) nebo sv. Jana Nepomuckého (podle zasvěcení kostela). Střecha lodi kostela, krytá pálenou taškou a plechem, je sedlová, nad presbytářem valbová, nad presbytářem je sanktusová věžička krytá plechem. Zvonice je ukončena valbovou střechou krytou šindelem. Vnější stěny kostela jsou členěny vpadlými poli a obdélnými, půlkruhově ukončenými okny.

Loď kostela je plochostropá s fabionem, dosedajícím na profilovanou římsu, podepřenou v rozích konkávně prohnutými pilastry. Na stropě lodi i presbytáře jsou nástěnné malby z 18. století – v presbytáři Vynášení sv. Jana Nepomuckého z vody a v lodi starozákonní náměty – Dathan a Abiron a Archa úmluvy (nad kruchtou). V západní části je zděná kruchta podepřená dvěma pilíři a podklenutá valenou klenbou s lunetami. Prostor v přízemí zvonice slouží jako předsíň, je krytý prkenným stropem, na kterém jsou pozůstatky maleb symbolů, které v roce 1830 namaloval místní farář Tobiáš Hybeš poté, co se mu zjevily v prorockém snu (je zde namalován černý kotouč zakrývající slunce, jehož paprsky zoufale plápolají zpoza okrajů temného měsíce, svastika, rudá hvězda a nakonec zelená snítka se svěžími listy). Na stěnách předsíně je malovaný pololidový ornament z roku 1930.

Uvnitř se dochovalo poměrně hodnotné vybavení**. Hlavní oltář je barokní, rámový z 2. čtvrti 18. století s obrazem sv. Jana Nepomuckého jako almužníka, po stranách stojí sochy sv. Vojtěcha a sv. Václava. Boční oltář sv. Václava je raně barokní z roku 1658, oltář sv. Rodiny rokokový z roku 1752. V lodi se dochovaly raně barokní lavice z 2. čtvrti 17. století a ze stejné doby pochází i dřevěná kazatelna s obrazy evangelistů. Cínová křtitelnice* na třech vysokých nohách je z roku 1731 a ulil ji Konrád Schrötter z Prahy. nad triumfálním obloukem je zavěšený na plechu malovaný městský znak z roku 1852. Na kruchtě jsou varhany z roku 1884 od firmy Karla Schiffnera, opravené v letech 2011-14 varhanářem Ivanem Bokem z Krnova. Do podlahy předsíně (přízemí zvonice) byly v roce 1896 druhotně přeneseny dva barokní náhrobníky, kryjící původně vchod do hrobky pod kostelní lodí:

  • levý náhrobník patří Alžbětě Hinträgerové, je na něm špatně čitelný český nápis: LETA PANIE [1]779 W PA[---] A S[---] MATRONA PANÍ ALZBIETA HINTR[---].
  • pravý náhrobník patří skalickému faráři Janu Rikrovi, je na něm latinský nápis (v českém překladu): SOTVAŽE JSEM BYL ZASLÍBEN MÉMU KOSTELU VE ČVRTEK NA DEN ZASNOUBENÍ SV. NEPOSKVRNĚNÉ MATKY, BYL JSEM VYZDVIŽEN Z TEMNOTY DO NEBES A KE SVATBĚ POVOLÁN. JAN RIKER [---] FARÁŘ MĚSTEČKA SKALICE JEHOŽ CESTA [---] A SBOHEM.

Zvonové patro zvonice je přístupné z kruchty, od roku 1811 neslo tři zvony. Po válečných rekvizicích zde zůstal jen malý zvonek (umíráček) z 1. poloviny 19. století. 

Dnes filiální kostel spadající pod římskokatolickou farnost Sázava-Černé Budy, mše se konají pouze v druhou sobotu v měsíci v 16:30 (zimní období) nebo 18:30 (letní období).

Prohlídka kostela je možná po dohodě s paní Senftovou na telefonním čísle 731 455 343.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Jana Nepomuckého je zapsán spolu se zbytky hradu do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 38222/2–855.

Fotogalerie

Stříbrná Skalice - kostel sv. jana Nepomuckého, pohled od jihu (2018, foto Hana Senftová)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, pohled od východu (2015)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého od jihozápadu (2015)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého od severovýchodu (2019)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého od jihovýchodu (2019)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého od severozápadu (2019)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, celkový pohled na hradní kopec (2019)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, malba v předsíni (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, náhrobník Alžběty Hinträgerové (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, náhrobník Jana Rikra (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, vchod do kostela (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, nápis nad vchodem (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, pohled do lodi kostela (2019)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, pohled z kruchty (2019)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, boční oltář sv. Václava a kazatelna (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, boční oltář sv. Rodiny (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, znak města nad triumfálním obloukem (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, kostelní lavice (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, křtitelnice (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, kruchta s varhanami (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, výzdoba poprsnice kruchty (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, boží hrob a lurdská jeskyně v podkruchtí (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, nástropní freska Archa úmluvy (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, zvon ve zvonici (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, nika nad původním vstupem, dnes ve zvonici (2017)Stříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého, vybavení sakristie (2017)Stříbrná Skalice - půdorys kostelaStříbrná Skalice - kostel sv. Jana Nepomuckého na historickém pohledu

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Kostel stojí v dominantní poloze nad městečkem na vrcholu hradního kopce.

GPS: 49°53'46.246"N, 14°50'42.564"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK