Cesty a památky

Kolínsko » Týnec nad Labem » Týnecké mokřiny - EVL

Týnecké mokřiny - EVL
***

Týnec nad Labem, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Týnecké mokřiny je vyhlášena v nadmořské výšce 200 - 204 metrů na území o rozloze 77,0749 ha, v celém rozsahu se kryje s přírodní rezervací Týnecké mokřiny a přírodní rezervací Duny u Sváravy (okres Pardubice). EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Důvodem vyhlášení EVL je ochrana nejvýznamnější lokality výskytu žáby kuňky ohnivé (Bombina bombina) v Polabí, jejíž přirozená stanoviště jsou silně ohrožena lidskou činností a krajinotvornými změnami – scelováním zemědělské půdy, úpravami rybníků pro zemědělské a rekreační účely (tj. prohlubování nádrží a odstraňování pobřežní vegetace), melioracemi mokřadů, přeměnou luk na pole, odvodňováním luk a lesů, regulacemi potoků a zakrýváním drobných vodotečí, zasypáváním jezírek v lomech a pískovnách komunálním odpadem, melioracemi, chemizací v zemědělství a podobnými negativními zásahy. Lokalita je bohužel ohrožována nevhodnou lidskou činností, hnojením okolních polí a zanášením přirozených tůní bahnem.

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

3150 - přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition,
6510 - extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis),
91EO - smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Evropsky významné druhy a kód předmětu ochrany:

1188 - Kuňka obecná (Bombina bombina).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády č. 132/2005 sb. ze dne 22. prosince 2004 o evropsky významných lokalitách ke dni 15. dubna 2005 a Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 2610 a kódem NATURA CZ0213061.

Fotogalerie

Týnec nad Labem - evropsky významná lokalita Týnecké mokřiny, mapaTýnec nad Labem, evropsky významná lokalita Týnecké mokřiny, kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Evropsky významná lokalita leží východně od Týnce nad Labem a přístupná je po modré turistické značce Týnec nad Labem – Kladruby nad Labem.

GPS: 50°2'53.200"N, 15°23'35.890"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK