Cesty a památky

Kolínsko » Velký Osek » Libický luh - NPR

Libický luh - NPR
***

Velký Osek, Příroda, Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace (NPR) Libický luh (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 187 - 193 metry na rozloze 444,4916 ha z důvodu ochrany přirozených lesních porostů tvořených společenstvy luhů tvrdých a měkkých, dubohabřin a mokřadních olšin (85 % území), trvalých travních porostů tvořených společenstvy vlhkých zaplavovaných luk (10 % území) a mokřadů (4 % území) včetně biotopů výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů. V roce 2005 byla národní přírodní rezervace Libický luh zahrnuta do rozsáhlého komplexu evropsky významné lokality (EVL) Libické Luhy (CZ0214009). NPR Libický luh je ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Národní přírodní rezervace Libický luh se rozkládá v ploché labské nivě jihovýchodně od soutoku Labe s řekou Cidlinou, mezi obcemi Libice nad Cidlinou a Velký Osek. Území útvářela především činnost řeky Labe, které až do 20. let 20. století neustále měnilo svůj tok. Dokumentovat průběh toku řeky v historickém období je již dnes nemožné, nejstarší mapové podklady pocházejí až z konce 17. století, kdy se Libický luh pod názvem Libitzer Au objevuje na mapě Josefského vojenského mapování. V té době také bylo stanoveno katastrální území obcí, které vedlo osou řeky Labe, takže víme, kudy tehdy řekla tekla. Neustálé změny toku zajišťovaly v území Libického luhu neustálou přítomnost vedlejších průtočných i neprůtočných koryt a slepých i mrtvých ramen a tůní v různém stadiu procesů a diverzita stanovišť i biotopy tedy byly neskutečně pestré. Dynamiku těchto přírodních procesů bohužel ukončila regulace Labe v první polovině 20. století, která se stala příčinou postupného významného ochuzování biodiverzity. Napřímením toku Labe navíc došlo k oddělení Pňovského luhu od zbytku komplexu. Na konci 80. let 20. století pak území protnula dálnice D 11 (Praha – Hradec Králové), která ještě více vychýlila rovnováhu přírodních podmínek v rezervaci, proto musí být veškeré procesy neustále bedlivě sledovány.

V letech 2014-17 byly provedeny nezbytné úpravy lesních porostů na ploše Stáje (razantní prosvětlení a redukce dřevin u bývalého meandru a přilehlé lesní cesty včetně odstranění nepůvodního smrkového porostu), aby sem mohla být provedena reintrodukce kriticky ohroženého motýla hnědáska osikového (Euphydryas maturna) z nedaleké přírodní rezervaci Dománovický les. V roce 2018 sem byly během tří termínů postupně vysazeny housenky pozdějších instarů (duben, okolo 200 kusů), dospělí motýli (květen, okolo 30 kusů) a housenky nejranějších instarů (červenec, okolo 3 000 kusů). V hlubokých nezastíněných tůních s otevřenou hladinou se vyskytují společenstva vodních plovoucích a vzplývavých rostlin, vývoj tůní (sukcese) ale směřuje postupně k přeměně na mokřadní olšiny, neboť změnou vodního režimu již nedochází k pravidelnému zaplavování území. Na území rezervace se nacházejí velmi cenné lesní loučky, na kterých rosrte řada vzácných rostlin, zcela jiná vegetace pak porůstá vysoké břehy Labe (tzv. agradační valy), kde je suchá a značně písčitá půda. Pozoruhodné jsou nálezy 12 druhů epifytických lišejníků (rostoucích v korunách stromů); tyto druhy jsou velmi citlivé na čisté ovzduší. Průzkum dále odhalil výskyt celkem 131 druhů mechorostů, z nichž je 14 druhů obsaženo v Seznamech ohrožených druhů mechorostů ČR, z toho 4 druhy jsou kriticky ohrožené. 

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) je kriticky ohrožený CR denní motýl na pokraji vyhynutí z čeledi babočkovitých, rozpětí křídel má 38 až 46 cm. Typickým znakem dospělých motýlů je zejména oranžový pás bez teček na horní straně křídel a oranžový lemový proužek na spodní straně. Na území NPR se motýl běžně vyskytoval ještě v 70. letech 20. století, poté vyhynul. V roce 2018 byl v rámci záchranného programu uměle vysazen v prostoru lokality Stáje v počtu několika set kusů.

Žábronožka sněžní (Eubranchipus grubii) je kriticky ohrožený CR druh členovce z řádu žábronožek (tzv. živoucí fosilie) o velikosti 30 mm. Tělo je protáhlé měkké, složené z článků, na hlavě jsou nitkovitá nečlánkovaná tykadla prvního páru, druhý pár je mohutný, u samců mající tvar kleští, u samic jsou drobný zakrnělý. Na území NPR Libický luh se vyskytují tisíce jedinců v periodických tůních a loužích.

Čáp černý (Ciconia nigra) je ohrožený VU druh tažného lesního ptáka z čeledi čápovitých. Velký, převážně černý pták s bronzovým leskem, červeným dlouhým zobákem a bílým břichem, dožívá se věku přes 15 let. Přezimují v afrických tropech na jih od Sahary, kam odlétají v září, do ČR vrací se již konce března. Na území NPR Libický luh opakovaně hnízdí několik párů a jejich stav se pomalu zvyšuje.

Hrachor bahenní (Lathyrus palustris) je kriticky ohrožená CR vytrvalá bylina z čeledi bobovitých. Jeho plazivé až poléhavé odenky dosahují délky až 150 cm, květenství je složeno většinou ze 3–6 trubkovitých květů purpurově fialové barvy, po odkvětu modrofialové až modré, kvete od května do srpna. Na území NPR Libický luh roste několik desítek rostlin na jedné z luk.

Leknín bílý (Nymphaea alba L.) je kriticky ohrožená CR výrazná vodní rostlina z čeledi leknínovité. Kvete bílými květy na vodní hladině v červnu až srpnu, na území NPR Libický luh porůstá plochu cca 10 m2 na jedné z obnovených tůní (tzv. Malý Přerov), díky zvýšené pozornosti tomuto druhu se daří jeho postupné rozšiřování.

Leknín bělostný (Nymphaea candida) je kriticky ohrožená CR výrazná vodní rostlina z čeledi leknínovité, velmi podobný svému příbuznému leknínu bílému. Kvete bílými květy na vodní hladině v červnu až srpnu, na území NPR Libický luh porůstá plochu několika m2 slepého ramena zvaného Bajkal (Grábnerovo rameno), spojeného s Labem.

Kruštík polabský (Epipactis albensis) je silně ohrožený EN druh malé orchideje z čeledi vstavačovitých. Poprvé byl popsán roce 1978 českými botaniky Novákovou a Rydlem v polabských lužních lesích mezi Kolínem a Libicí nad Cidlinou, díky čemu dostal i své druhové latinské jméno (albensis = podél Labe). Původně se předpokládalo, že se jedná o československý endemit, později byl ale jeho výskyt popsán také z území dalších středoevropských zemí (Německo, Maďarsko, Rakousko). Na území NPR Libický luh rostou stovky rostlin na 30 mikrolokalitách a pro tento druh je NPR Libický luh typovou lokalitou.

Česnek hranatý (Allium angulosum) je silně ohrožená EN vytrvalá bylina z čeledi česnekovitých. Dorůstá výšky 20 až 60 cm, lodyha je přímá, jen dole listnatá, nahoře ostře hranatá. Soukvětím je šroubel (lichookolík) v průměru 2,5 až 4,5 cm velký, polokulovitý, mnohokvětý, samotné okvětí je zvonkovité, světle červenofialové až bledě červené, zřídka i bělavé. Plodem je vejčitá tobolka s černými semeny. Kvete od července do září. Na území NPR Libický luh roste početná populace na jedné z luk, jinde jen ojediněle.

Žluťucha žlutá (Thalictrum flavum) je silně ohrožená EN vytrvalá jedovatá bylina z čeledi pryskyřníkovitých, dorůstá výšky 50 - 200 cm. Květenstvím je přímá, mnohokvětá lata a nese žluté a velmi vonné květy. Kvete od června do srpna. Na území NPR Libický luh roste několik set rostlin na jedné mikrolokalitě.

Hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) je silně ohrožená EN vytrvalá kapradina z čeledi hadilkovitých. Dorůstá výšky až 21,5 cm, listy jsou dlouze řapíkaté, lysé. Výtrusnice jsou ve dvou řadách, bočně srostlé, ponořené v pletivu. Doba zralosti je od června do srpna. Na území NPR Libický luh rostou stovky rostlin na jedné mikrolokalitě.

Kostival český (Symphytum bohemicum) je silně ohrožená EN vytrvalá bylina z čeledi brutnákovitých. Drsně chlupatá lodyha dorůstá výšky 40 až 70 cm, od května do června kvete žkutavě bílými květy. Na území NPR Libický luh roste na jedné z mikrolokalit zcela ojediněle.

Ožanka čpavá (Teucrium scordium) je silně ohrožená EN vytrvalá bylina z čeledi hluchavkovitých, dorůstající výšky až 40 cm. Kvete od července do srpna růžově fialovými květy. Listy po rozemnutí silně zapáchají po česneku. Na území NPR Libický luh roste ojediněle na okrajích rákosin na březích mrtvých ramen a vlhkých loukách.

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) je ohrožená VU vytrvalá bylina z čeledi amarylkovitých. Z podzemní cibule vyrůstají 2 sivozelené úzké listy a vzpřímený květní stvol dlouhý až 30 cm, který nese vždy jeden květ složený z bílých delších vnějších okvětních lístků a z kratších vnitřních bílých lístků, při okraji se zeleným lemem. Kvete od února do dubna. Na území NPR Libický luh roste několik desítek trsů v části Na Přívoze v prostoru mezi Bačovkou a Labem.

Lilie zlatohlavá (Lilium martagonje pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi liliovitých, dorůstá výšky 40 až 150 cm. Kvete od června do července, jejím květenstvím je hrozen, okvětní lístky jsou obloukovitě ven zahnuté, nachově červené, skvrnité. Na území NPR Libický luh roste roztroušeně na deseti mikrolokalitách.

Česnek medvědí (Allium ursinum) je pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi česnekovitých. Dorůstá výšky až 50 cm, květenstvím je lichookolník s bílými kvítky a kvete od dubna do června. Sběr česneku medvědího je na území NPR Libické luhy nezákonný a přísně zakázaný! Současná obliba této rostliny byla způsobena novodobými pochybnými televizními bylinkovými poradnami, internetovými diskusemi a ryze komerčně motivovanými reklamními kampaněmi, nadměrné požití tohoto druhu česneku však může způsobit otravu.

Prohlášení za památku

Národní přírodní rezervace Libický luh byla vyhlášena vyhláškami okresních národních výborů Kolín s účinností od 1. května 1985 a a Nymburk  s účinností od 1. června 1985 a nově vymezena vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 244/2014 ze dne 7. listopadu 2014 s účinností od 1. prosince 2014, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 902.

Fotogalerie

Velký Osek - národní přírodní rezervace Libický luh (2016)Velký Osek - národní přírodní rezervace Libický luh (2016)Velký Osek - národní přírodní rezervace Libický luh (2016)Velký Osek - národní přírodní rezervace Libický luh (2016)Velký Osek - národní přírodní rezervace Libický luh (2016)Velký Osek - národní přírodní rezervace Libický luh, kostival český (2016)Velký Osek - národní přírodní rezervace Libický luh, čáp černý (2016)Velký Osek - národní přírodní rezervace Libický luh, trsy sněženek podsněžníku (2018, foto Bohuslav Švácha)Velký Osek - národní přírodní rezervace Libický luh, sněženka podsněžník (2018, foto Bohuslav Švácha)Velký Osek - národní přírodní rezervace Libický luh, kruštík polabský (2018, foto Bohuslav Švácha)Velký Osek - národní přírodní rezervace Libický luh, kruštík polabský, detail (2018, foto Bohuslav Švácha)Velký Osek - národní přírodní rezervace Libický luh, mapa

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Středem rezervace prochází červená turistická značka Libice nad Cidlinou – Kolín, ke které vede po asfaltové cestě od železniční stanice Velký Osek žlutá turistická značka, rovněž procházející částí rezervace. Obě cesty jsou jako cyklostezky sjízdné i na kolech. Vstup mimo lesní cesty je přísně zakázán!

GPS: 50°5'52.013"N, 15°10'16.141"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK