Cesty a památky

Kolínsko » Černé Voděrady » Voděradské bučiny - EVL

Voděradské bučiny - EVL
***

Černé Voděrady, Jevany, Vyžlovka, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Voděradské bučiny je vyhlášena v nadmořské výšce 350 - 501 metrů na území o rozloze 317,4222 ha, částečně se překrývá se stejnojmennou národní přírodní rezervací. EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy.

Důvodem vyhlášení EVL je ochrana stojatých vod nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí a hodnotného území s velkou rozlohou přírodě blízkých lesních bukových porostů. Jedná se o rozsáhlý lesní komplex starých bukových porostů, který slouží jako útočiště podhorských až horských typů rostlin, hub i živočichů. Voděradské bučiny jsou jednou z mykologicky velmi významných území v širším okolí Prahy, jako na jediném místě ve střední Evropě zde roste parohatka směšná (Elaphocephala iocularis) nebo pouze zde se vyskytující houba čepičatka (Galerina pallida). Území je neméně bohaté zoologicky, významný je hojný výskyt půdních živočichů a bohatá je i fauna lesních motýlů. Z obojživelníků se zde vyskytují mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a rosnička zelená (Hyla arborea).

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea,
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum,
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum,
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum,
9180 - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích,
91EO - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády č. 371/2009 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ze dne 26. října 2009 a Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 5387 a kódem NATURA CZ0210027.

Fotogalerie

Černé Voděrady - evropsky významná lokalita Voděradské bučiny, mapa

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Lokalita leží mezi obcemi Černé Voděrady a Jevany.

GPS: 49°57'17.648"N, 14°47'59.891"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK