Cesty a památky

Kolínsko » Černé Voděrady » Voděradské bučiny - NPR

Voděradské bučiny - NPR
***

Černé Voděrady, Jevany, Vyžlovka, Příroda, Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace (NPR) Voděradské bučiny (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 350 - 501 metrů na rozloze 683,8725 ha z důvodu ochrany rozlehlých porostů bukových a smíšených lesů a geomorfologických a periglaciálních jevů (jevy vyskytující se v předpolí kontinentálního ledovce, který pokrýval severní části Evropy ve starších čtvrtohorách - pleistocénu). NPP je součástí stejnojmenné evropsky významné lokality (EVL) Voděradské bučíny (CZ0210027) a je ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy.

Druhová skladba bukových porostů odpovídá kyselému podkladu, tvořenému převážně žulami. K buku je místy přimíšen dub letní, habr obecný, ojediněle osika, lípa a bříza. Původně přimíšená jedle byla v minulosti lesnickým hospodařením záměrně potlačena. V bylinném patře se vyskytují typické druhy kyselých bučin jako je bika hajní, metlička křivolaká, pstroček dvoulistý atd. Ve sníženinách a na podmáčených půdách rostou jasanové olšiny.

Lesy jsou poměrně blízké přírodě a hospodaření v nich je přizpůsobeno ochranářským cílům. Jsou zde i vyhrazené plochy, kde se neprovádějí žádné zásahy. Rezervace slouží jako vědecko–výzkumný a naučný objekt Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy, patřícímu České zemědělské univerzitě v Praze. Ten zde také od roku 1967 zřizuje 6,5 kilometru dlouhou naučnou přírodovědnou stezku s 18 zastávkami. Stezka začíná na hrázi rybníku Jan a končí v Jevanech u penzionu Villa Olga.

Kromě běžné lesní zvěře hnízdí ve zdejších lesích řada vzácnějších ptáků, jako je datel černý, holub doupňák, včelojed, jestřáb a čáp černý. V potůčcích se vyskytuje chrostík (Synagapetus moselyi), známý u nás pouze z této lokality.

Reliéf je pahorkatinný, na mnoha místech lze sledovat stopy dlouhodobého působení ledu, mrazu a větrné eroze – kary, varpy a skalní moře.

Na území NPR platí přísný zákaz sběru přírodnin, tj. rostlin, živočichů i minerálů, dále je zde zakázáno táboření. Automobily mohou používat pouze silnici Jevany – Struhařov a cyklisté výhradně cyklistickou stezku čís. 1, 0023, 0024, 0031 a 0085. Pohyb pěších turiostů je možný pouze po turistických značených stezkách.

Prohlášení za památku

 NPR Voděradské bučiny byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury č. 13.600/55 ze dne 4. března 1955 s účinností od 5. dubna 1955, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 512.

Fotogalerie

Voděradské bučiny na podzim (2008)Voděradské bučiny (2007)Voděradské bučiny v létě (2007)Voděradské bučiny (2007)Voděradské bučiny (2007)

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Natura Bohemica, příroda České republiky.

Mapa

Poloha

Přístup do NPR je z Černých Voděrad po žluté nebo červené turistické značce směr Jevany a Vyžlovka, kterou doplňuje modrá turistická značka z Jevan do Louňovic. Z rozcestí u Jevanského rybníka vychází také okružní naučná stezka Voděradské bučiny.

GPS: 49°57'27.190"N, 14°47'20.340"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK