Cesty a památky

Kolínsko » Choťovice » Žiželický les - PP

Žiželický les - PP
*

Choťovice, Končice, Radovesnice II, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Žiželický les (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 220 - 231 metrů na rozloze 57,6229 ha z důvodu zachování a podpory všech složek biodiverzity území vázaných na světlé lesy, především udržení a zlepšení stavu populace hnědáska osikového (Euphydryas maturna); souvisejícím důvodem je zajištění ochrany části evropsky významné lokality Dománovický les.

Přírodní památka se nachází v izolovaném lesním komplexu, který zaujímá nevýrazný pahorek až táhlý hřbet, je celá obklopena poli, pouze u přístupových cest byly v nedávné době založeny menší remízky s rozvolněnými výsadbami listnatých stromů. Nejcenější částí chráněného území jsou lesní společenstva hercinských dubohabřin (65 % území) a vlhkých acidofilních doubrav (10 % území) a druhů na uvedená společenstva vázaných. Ze vzácných bezobratlých živočichů je to hnědásek osikový (Euphydryas maturna) a roháč obecný (Lucanus cervus) a z rostlin lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra) a pryšec kosmatý (Euphorbia villosa). Na území přírodní památky se může vyskytovat i střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus).

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) je silně ohrožená EN vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 45 až 60 cm. Kvete v květnu a červnu, květy jsou tvořeny čtyřmi hnědočervenými lístky a bačkůrkovitým žlutým pyskem, který je 3–4 cm dlouhý, klíčení semen není možné bez přítomnosti symbiotických hub. Výskyt střevíčníku zatím nebyl v PP Žiželický les prokázán.

Okrotice červená (Serapias rubra) je silně ohrožená EN vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 30 až 70 cm. Kvete od června do července, na přímé, často zprohýbané lodyze jsou kopinaté, lysé listy a 2 až 15 otevřených květů barvy růžové až červené. Na území PP Žiželický les se vyskytuje pouze 10 kvetoucích jedinců ve dvou mikrolokalitách.

Pryšec kosmatý (Euphorbia villosa) je silně ohrožená EN vytrvalá bylina z čeledi pryšcovitých, dorůstá výšky 40 až 80 cm. Kvete v květnu a červnu, květem je lichookolník zpravidla s pěti větvemi, které se dále dvakrát vidličnatě rozvětvují, žlutavé květy. Na území PP Žiželický les se vyskytuje poměrně hojně na všech prosvětlených okrajích pasek.

Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) je ohrožená VU léčivá vytrvalá bylina z čeledi hluchavkovitých, dorůstá výšky 20 až 60 cm. Kvete v květnu a červnu, velké pyskaté květy s horním pyskem celistvým a dolním trojcípým jsou obvykle bílé s prostředním cípem dolního pysku růžovým, vzácně celé bílé nebo celé růžové. Roste roztroušeně na celém území PP Žiželický les (vyjma střední sušší části), její sběr je ve volné přírodě přísně zakázán!

Lilie zlatohlavá (Lilium martagon) je pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi liliovitých, dorůstá výšky 40 až 150 cm. Kvete od června do července, jejím květenstvím je hrozen, okvětní lístky jsou obloukovitě ven zahnuté, nachově červené, skvrnité. Sterilní jedinci rostou roztroušeně na celém území PP Žiželický les.

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) je pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 20 až 60 cm. Kvete v květnu až červenci krémově bílými, polouzavřenými kvítky. Přestože tato krásná lesní orchidej obsahuje chlorofyl nezbytný k fotosyntéze, množství uhlíkatých látek potřebuje doplňovat pomocí symbiotických hub žijících v kořenech a okolí kořenů, na kterých je plně závislá po celou dobu svého vývoje. Roste hojněji v západní části PP Žiželický les, jinak roztroušeně po celém území.

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) je kriticky ohrožený CR denní motýl z čeledi babočkovitých, rozpětí křídel má 19 až 25 cm. V České republice se přirozeně vyskytuje jen na území sousední přírodní rezervace (PR) Dománovický les, v uplynulých letech ale byly vytvořeny podmínky pro jeho repatriaci do Žiželického lesa, kde se podařilo v roce 2020 založit jeho novou životaschopnou kolonii.

Roháč obecný (Lucanus cervus) je silně ohrožený EN druh brouka z čeledi roháčovitých, největší evropský brouk. Dospělí jedinci dorůstají délky až 10 cm, objevují se od konce května do začátku srpna a jsou nejvíce aktivní ve večerních hodinách. V PP Žiželický les se vyskytuje běžně, hlavně v okolí cest a při okrajích vzrostlého lesa.

Slepýš křehký (Anguis fragilis) je silně ohrožený EN druh beznohé ještěrky z čeledi slepýšovitých, má hadovitě protáhlé tělo bez končetin a dorůstá délky až 50 cm. Na území PP Žiželický les byla zjištěna vitální populace několika desítek kusů.

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) je málo ohrožený LC druh ještěrky z čeledi ještěrkovitých, má velkou hlavu, silné končetiny a poměrně silný ocas, dorůstá délky až 30 cm. Na území PP Žiželický les se vyskytuje roztroušeně v počtech několika desítek kusů.

Žluva hajní (Oriolus oriolus) je málo ohrožený LC druh zpěvného ptáka z čeledi žluvovitých, dorůsrtá velikosti okolo 25 cm.  Pestře zbarvený pták, zářivě žlutý, s kontrastující černou uzdičkou, křídly a ocasem, uprostřed složeného křídla je žlutá skvrna, na ocase dva žluté pruhy. Na území PP Žiželický les byly pozorovány dva hnízdící páry.

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena nařízením Středočeského kraje č. 6/2017 ze dne 16. 2. 2017, účinným od 5. dubna 2017; v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 6123.

Fotogalerie

Žiželický les - přírodní památka (2017)Žiželický les (2018)Žiželický les - samice hnedáska osikového (2014, Miroslav Macháček)Žiželický les - housenka hnědáska osikového (2021, Pavel Brodecký)Žiželický les - roháč obecný (2018)Žiželický les - okrotice červená (2011 foto Lenka Šoltysová) Žiželický les - lilie zlatohlavá (2020)Žiželický les - pryšec kosmatý (2021)Žiželický les - žluva hajní (2020)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Přístup k přírodní památce je buď od severu neznačenou cestou od samoty Korce nebo od jihu cestou odbočující ze silnice Dománovice - Žiželice. Pohyb v areálu přírodní památky je možný púouze po lesních cestách.

GPS: 50°7'30.453"N, 15°20'48.034"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK