Cesty a památky

Kolínsko » Dolánky (zaniklá ves) » tvrz (zaniklá)

tvrz (zaniklá)

Dolánky (zaniklá ves), Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz v Dolánkách zřejmě vystavěl klášter v Klášterní Skalici, pro který v roce 1360 koupil starší ves Dolánky biskup Dětřich (Theodorik) z Portic. Po roce 1421 na tvrzi sídlil Jakeš z Prahy, od roku 1454 Heřman z Hořevsi, před rokem 1463 Jan z Vyhnanic a po něm jeho manželka Ofka Vyhnanská z Vyhnanic. Tvrz zanikla spolu se vsí z blíže neznámých důvodů po roce 1542, v roce 1564 se uvádí jako pustá.

V areálu tvrze, která není v písemných pramenech výslovně zmiňována, objevil v roce 1896 J. Miškovský zbytky žulových zdí a tří čtyřhranných bašt, které v roce 1907 popsal Antonín Podlaha takto: Zarostlé zbytky zdiva uprostřed lesa pod silnicí Mrzecko-Doubravickou. Dole jest roklina, od níž stoupá stráň dosti příkře od jihu k severu; ve vzdálenosti asi 25 metrů. Jest na ní první čtyrhraná bašta, dále 18 metrů druhá bašta a od té klesá směr zdi jihovýchodně, kdež jsou opět stopy takové bašty. Při archeologickém a geodetickém průzkumu v letech 1976-77, který prováděl Archeologický ústav Československé akademie věd pod vedením prof. PhDr. Jana Klápště CSc. a doc. PhDr. Zdeňka Smetánky CSc., byly potvrzeny výsledky předchozího průzkumu. Při něm byla zaměřena také hráz zaniklého rybníka, který chránil přístup k tvrzi od jihozápadu, a hluboký příkop, kterým protéká potůček napájející původně rybník, oddělující tvrz od vesnice.

Vlastní tvrziště se nachází na strmém ostrohu nad pravým břehem potoka a má trojúhelníkovitý tvar o délce 42 metry. Na jeho ploše jsou dnes pouze patrné terénní nerovnosti, dvě prohlubně v jihovýchodním nároží mohou být pozůstatkem stavby.  Žádné kamenné pozůstatky nejsou na tvrzišti patrné.

Prohlášení za památku

Pozůstatky tvrze a vsi jsou zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 24928/2–3427.

Fotogalerie

Dolánky - tvrziště, pohled od jihu (2010)Dolánky, tvrziště, pohled od východu (2010)Dolánky - tvrziště, severní hrana areálu (2010)Dolánky - půdorys zaniklé tvrze a osady (Antonín Podlaha, 1907)

Zdroj informací

Smetánka Z.: Hledání zmizelého věku. Vydala Mladá fronta 1987.

Svoboda L. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí, I. díl A - J, str. 120. Vydalo ARGO 1998.

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Mapa

Poloha

Zbytky tvrze se nachází u silnice Doubravčice – Zahrady, odkud je na tvrziště nejsnazší přístup; od zaniklé vsi je tvrz oddělena příkopem, kterým protéká bezejmenný potok.

GPS: 50°1'24.410"N, 14°48'28.740"E

Přístupnost

Volně přístupné

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK