Cesty a památky

Kolínsko » Hradišťko II » Louky u rybníka Proudnice - PR

Louky u rybníka Proudnice - PR
*

Hradišťko II, Rozehnaly, Příroda, Přírodní rezervace

Přírodní rezervace (PR) Louky u rybníka Proudnice (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 214 - 216 metrů na rozloze 26,3995 ha z důvodu ochrany přirozených střídavě vlhkých bezkolencových a ovsíkových luk a slatinišť, včetně rostlinných i živočišných druhů, na tyto biotopy vázané, především orchidejí a bahenních pampelišek. PR je součástí stejnojmenné evropsky významné lokality (EVL) Louky u rybníka Proudnice a je ve správě Krajského úřadu Středočeského kraje.

Chráněné území se rozkládá v oblouku, tvořeném jihozápadním břehem Proudnického rybníka, který leží v plochém a širokém údolí Radovesnického potoka (levostranný přítok Cidliny) v Krakovanské tabuli. Roztroušeně se zde vyskytují dřeviny (vrby a topoly), které ojediněle vytváří menší porosty mokřadních vrbin. Na území PR je hojný výskyt ptactva vázaného na mokřady a některé druhy obojživelníků. Vstup do rezervace je možný pouze po polní cestě a pohyb v travnatých plochách je přísně zakázán!

Vstavač bahenní (Orchis palustris Jacq.) je kriticky ohrožená (C1) drobná orchidej z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 25 až 50 cm s listy širokými 15 až 20 mm, přímá lodyha se 3 až 4 listy nese klas řídkých, poměrně velkých, fialově nachových květů. Kvete od května do začátku července. Roste již jen na několika posledních místech středního Polabí (viz též NPP V jezírkách), na území PR Louky u rybníka Proudnice roste cca 10 jedinců roztroušeně na několika místech.

Prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) je kriticky ohrožená (C1) drobná orchidej z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 30 až 80 cm. Přímá lodyha nese 5 až 12 cm dlouhé květenství s až 50 květy, jednotlivé květy mají růžovou až světle nachovou barvu. Kvete od května do června. Na území PR Louky u rybníka Proudnice rostou stovky jedinců.

Pěchava slatinná (Sesleria uliginosa) je kriticky ohrožená (C1) vytrvalá rostlina z čeledi lipnicovitých. Hustě trsnatá tráva s do stran nahnutými listy, která kvete od května do června hustými a nahloučenými lichoklasnými květenstvími. Na území PR Louky u rybníka Proudnice roste roztroušeně v počtu několika desítek trsů.

Bahenní pampelišky (Taraxacum sect. Palustria) jsou kriticky ohrožené (C1), silně ohrožené (C2) a ohrožené (C3) rostliny, na území PR Louky u rybníka Proudnice jich bylo popsáno při průzkumu v letech 2009-13 celkem 12 druhů. Taková druhová bohatost je velmi ojedinělá a představuje spolu s NPP Žehuňský rybník jednu z nejvýznamnějších lokalit v ČR.

Srpnatka Sendtnerova (Drepanocladus sendtneri) je kriticky ohrožený (C1) druh mechu, který je v České republice známý již jen z této jediné poslední lokality. Na území PR Louky u rybníka Proudnice tvoří rozsáhlou a stabilní populaci.

Česnek hranatý (Allium angulosum) je silně ohrožený druh (C2) vytrvalé byliny z čeledi česnekovitých. Dorůstá výšky 20 až 60 cm, lodyha je přímá, jen dole listnatá, nahoře ostře hranatá. Soukvětím je šroubel (lichookolík) v průměru 2,5 až 4,5 cm velký, polokulovitý, mnohokvětý, samotné okvětí je zvonkovité, světle červenofialové až bledě červené, zřídka i bělavé. Plodem je vejčitá tobolka s černými semeny. Kvete od července do září. Na území PR Louky u rybníka Proudnice roste roztroušeně v počtu několika stovek jedinců.

Ostřice Davallova (Carex davalliana) je silně ohrožený (C2) druh hustě trsnaté trávy z čeledi šáchorovitých. Má tuhou lodyhu, vysokou 10 až 40 cm, ve vrchní části drsnou. Listové pochvy jsou tmavohnědé, listy kratší než lodyha. Rostlina je dvoudomá, samčí vrcholový klas je asi 2 mm široký a 2 cm dlouhý, samičí klas je asi 4 mm široký a max. 1,5 cm dlouhý, rozvolněný. Hnědé mošničky jsou delší než plevy, 3 až 4 mm dlouhé, dlouze zobánkaté, odstávající od klasu. Kvete od dubna do června.

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) je ohrožený druh (C3) orchideje z čeledi vstavačovitých. Vytrvalá bylina vysoká 15 až 45 cm roste ze dvou hlíz, její listy jsou nápadně skvrnité, dolní vejčitě kopinaté, horní užší. Husté květenství je tvořeno velkými květy, které vyrůstají na zkroucených semenících z paždí vejčitě kopinatých listenů. Květy mají barvu fialově purpurovou až nachovou, výjímečně bílou, kvete v květnu a červnu. Na území PR Louky u rybníka Proudnice rostou stovky jedinců.

Bezkolenec modrý (Molinion caeruleae) je ohrožená (C3) nepřezimující tráva, která tvoří krátce výběžkaté trsy vysoké 30 až 40 cm. Olistění je tmavozelené s bělavým středním žebrem, na podzim se barví zlatě až červenohnědě. Květní stébla jsou vysoká kolem 120 cm. Zcela výjimečně roste v nížinách (v Polabí), obvyklá je ve vyšších polohách a hojná v subalpínském stupni, kde roste na vlhkých a slatinných loukách, v rašeliništích a v některých typech alpínských trávníků. Kvete od srpna do října.

Moták pochop (Circus aeruginosus) je ohrožený druh EN stěhovavého dravce z čeledi jestřábovitých. Ze zimovišť přilétá během března, začátkem května zahnízdí, a na zimoviště v jižní Evropě a Africe odlétá v říjnu. Dospělý samec má vrchní část těla kaštanově hnědou, hlavu a hruď nažloutlou, břišní část rudohnědou. Ocas je stříbřitě šedý a také na křídlech jsou šedé plochy, špičky křídel jsou černé. Na území PR Louky u rybníka Proudnice každoročně hnízdí několik párů.

Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) je tažný druh ptáka z čeledi pěnicovitých, o něco menší než vrabec. Svrchu je červenavě hnědý, spodní strana bělavá a boky žlutohnědé. Typický obyvatel hustého pásu rákosí podél vodních ploch, v říjnu odlétá do Afriky, navrací se v dubnu následujícího roku. V ČR není nijak zvlášť chráněný.

Husa běločelá (Anser albifrons) je menší druh divoké tažné husy z čeledi kachnovitých, která hnízdí v tundře na dálném severovýchodu Asie a v Grónsku, zimuje v západní, střední a jihovýchodní Evropě. V zimním období na území PR Louky u rybníka Proudnice lze pozorovat až 8 000 jedinců tohoto druhu; v ČR není nijak zvlášť chráněná.

Husa polní (Anser fabalis) je větší druh divoké tažné husy z čeledi kachnovitých, která hnízdí na rašeliništích, mokřadech a jezírkách v odlehlé tajze nebo vlhké tundře, zimuje v západní a střední Evropě. V zimním období na území PR Louky u rybníka Proudnice lze pozorovat až 800 jedinců tohoto druhu; v ČR není nijak zvlášť chráněná.

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je pták z čeledi kulíkovitých o velikosti holuba, váze 130 až 330 g, délce těla 28 až 31 cm a rozpětí křídel 82 až 87 cm. Zbarvení je podobné u obou pohlaví, hřbet a křídla mají kovově zelenavé zbarvení, samice má na rozdíl od samce na hrudi bílou pásku a mláďata jsou zbarvena více do hněda. Vztyčitelná chocholka na hlavě jí dala druhový přívlastek. V ČR není nijak zvlášť chráněná.

Prohlášení za památku

Přírodní rezervace Louky u rybníka Proudnice byla zřízena vyhláškou Okresního úřadu Kolín s účinností od 1. března 1994, přehlášena byla nařízením Středočeského kraje č. 28/2016 s účinností od 26. listopadu 2016, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 1673.

Fotogalerie

Louky u rybníka Proudnice - přírodní rezervace, rybník Proudnice (20121)Louky u rybníka Proudnice - přírodní rezervace, rybník Proudnice (2018)Louky u rybníka Proudnice - přírodní rezervace (2018)Louky u rybníka Proudnice - přírodní rezervace, bezkolencová loka (2018)Louky u rybníka Proudnice - přírodní rezervace, slatinná louka (2018)Louky u rybníka Proudnice - přírodní rezervace, slatinná louka (2021)Louky u rybníka Proudnice - přírodní rezervace, květy prstnatců májových (2018)Louky u rybníka Proudnice - přírodní rezervace, prstnatec májový (2018)Louky u rybníka Proudnice - přírodní rezervace, prstnatec májový (2018, foto Bohuslav Švácha)Louky u rybníka Proudnice - přírodní rezervace, prstnatec májový (2018, foto Bohuslav Švácha)Louky u rybníka Proudnice - přírodní rezervace, prstnatec májový (2021)Louky u rybníka Proudnice - prstnatec pleťový (2021)Louky u rybníka Proudnice - prstnatec pleťový (2021)Louky u rybníka Proudnice - bahenní pampelišky, skupina rostlin (2018, foto Bohuslav Švácha)Louky u rybníka Proudnice - bahenní pampelišky (2018, foto Bohuslav Švácha)Louky u rybníka Proudnice - bahenní pampelišky, detail (2018, foto Bohuslav Švácha)

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Přírodní rezervace se rozkládá západně od Hradišťka II při jižním břehu Proudnického rybníka.

GPS: 50°7'6.741"N, 15°24'10.343"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK