Cesty a památky

Kolínsko » Jevany » Voděradské bučiny - NPR

Voděradské bučiny - NPR
***

Černé Voděrady, Jevany, Vyžlovka, Příroda, Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace (NPR) Voděradské bučiny (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 345 - 501 metrů na rozloze 681,83 ha z důvodu ochrany rozlehlých porostů bukových a smíšených lesů a geomorfologických a periglaciálních jevů (jevy vyskytující se v předpolí kontinentálního ledovce, který pokrýval severní části Evropy ve starších čtvrtohorách - pleistocénu). NPP je součástí stejnojmenné evropsky významné lokality (EVL) Voděradské bučíny (CZ210027) a je ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy.

Jedná se o nejlépe zachovaný komplex listnatých lesů Středočeského kraje, bukové a dubobukové porosty jsou poměrně blízké přírodě a hospodaření v nich je přizpůsobeno ochranářským cílům, zvláště cenné plochy byly zcela vyjmuty z jakýchkoliv zásahů člověka. Reliéf NPR je pahorkatinný, na mnoha místech lze sledovat stopy dlouhodobého působení ledu, mrazu a větrné eroze – kary, varpy a skalní moře. Předmětem ochrany jsou však především tyto cenné ekosystémy:

  • Acidofilní (kyselé) bučiny (L5.4) zaujímají 48 % rozlohy NPR Voděradské bučiny. Převažují v nich porosty s výraznou až úplnou dominancí buku lesního (Fagus sylvatica) LC, místy s příměsí dubu zimního (Quercus petraea) LC nebo habru obecného (Carpinus betulus) LC, lokálně s téměř pralesovitou strukturou.
  • Květnaté bučiny (L5.1) zaujímají 12 % rozlohy NPR Voděradské bučiny. Vázané jsou na polohy svahů a jejich úpatí a od acidofilních bučin se odlišují přítomností kvetoucích rostlin v bylinném patře. Druhová skladba stromových porostů se od acidofilních bučin neodlišuje. Porosty květnatých bučin mají značný ekologický význam pro druhovou diverzitu nejenom rostlin, ale i bezobratlých živočichů a hub a jako hnízdiště ptactva.
  • Vlhké acidofilní doubravy (L7.2) a Hercinské dubohabřiny (L3.1) zaujímají 5 % rozlohy NPR Voděradské bučiny. Převažují v nich porosty dubu zimního (Quercus petraea) LC a habru obecného (Carpinus betulus) LC, doplněné porostem dubu letního (Quercus robur) LC, břízy bělokoré (Betula pendula) LC, buku lesního (Fagus sylvatica) LC a olše lepkavé (Alnus glutinosa) LC.
  • Suché acidofilní doubravy (L7.1) zaujímají 0,7 % rozlohy NPR Voděradské bučiny. V porostu na slunných skalnatých výchozech převažuje dub zimní (Quercus petraea) LC s příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris) LC a buku lesního(Fagus sylvatica) LC.
  • Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2) zaujímají 1,5 % rozlohy NPR Voděradské bučiny. Jedná se o olšové a smíšené porosty v úzkých nivách převážně kamenitých potoků s prudším spádem. Vedle převažující olše lepkavé (Alnus glutinosa) LC je v nich přimíšen jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) NT, javor klen (Acer pseudoplatanus) LC, habr obecný (Carpinus betulus) LC a smrk ztepilý (Picea abies) LC.
  • Suťové lesy (L4) zaujímají 0,2 % rozlohy NPR Voděradské bučiny. Jedná se o velmi vzácný biotop s vazbou na prudké kamenité svahy, v pestré směsici dřevin převažuje javor klen (Acer pseudoplatanus) LC, javor mléč (Acer platanoides) LC a habr obecný (Carpinus betulus) LC

Území NPR patří rovněž k významným mikologickým lokalitám, v potůčcích se vyskytuje pozornost vyžadující NT chrostík (Synagapetus moselyi), známý u nás pouze z této lokality, stejně jako skupina kriticky ohrožených CR chvostoskoků huňatek (Pseudosinella hercynica) a glaciálních reliktů - larvěnek (Jevania fageticola, Mesaphorura jevanica a Mesaphorura jarmilae). Bohatá je rovněž fauna lesních ptáků a letounů (19 druhů netopýrů).

Udatna lesní (Aruncus vulgaris) je pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi růžovitých, dorůstá výšky až 2 metry. Kvete od května do července smetanově bílými květy. Na území NPR roste jednotlivě pouze na okrajích nivy Jevanského potoka.

Včelojed lesní (Pernis apivorus) je kriticky ohrožený CR tažný dravec z čeledi jestřábovitých, specializovaný na požírání vos a jejich larev. Je o něco větší než káně lesní, dorůstá délky 52 – 59 cm, v rozpětí křídel měří 113 – 150 cm a dosahuje hmotnosti 580 až 950 gramů. Svrchu je hnědavý, zbarvení spodiny těla je u mladých i dospělých ptáků značně variabilní a pohybuje se od bílé přes různě skvrnitou až po jednolitě hnědou. Přezimuje v subsaharské Africe, na hnízdiště v ČR přilétá od konce března do konce dubna a odlétá od srpna do října.

Čáp černý (Ciconia nigra) je ohrožený VU druh tažného lesního ptáka z čeledi čápovitých. Velký, převážně černý pták s bronzovým leskem, červeným dlouhým zobákem a bílým břichem, dožívá se věku přes 15 let. Přezimují v afrických tropech na jih od Sahary, kam odlétají v září, do ČR vrací se již konce března. Na území NPR Voděradské bučiny opakovaně hnízdí jeden pár.

Holub doupňák (Columba oenas) je ohrožený VU druh divokého holuba, který se od jiných druhů holubů liší zelenavě měnivou skvrnou na boku krku. Na území NPR Voděradské bučiny hnízdí desítky párů.

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) je ohrožený VU druh je středně velkého dravce z čeledi jestřábovitých. Na území NPR Voděradské bučiny skrytě hnízdí jeden pár.

Krahujec obecný (Accipiter nisus) je ohrožený VU druh malého dravce z čeledi jestřábovitých. Na území NPR Voděradské bučiny hnízdí v jehličnatých porostech 3 páry.

Vydra říční (Lutra lutra) je silně ohrožený EN druh živočicha z čeledi lasicovitých, jediný druh vydry žijící v České republice. Na území NPR Voděradské bučiny se vzácně vyskytuje na Jevanském potoce.

NPR Voděradské bučiny slouží jako vědecko–výzkumný a naučný objekt Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy, patřícímu České zemědělské univerzitě v Praze. Ten zde také od roku 1967 zřizuje 6,5 kilometru dlouhou naučnou přírodovědnou stezku s 18 zastávkami. Na celém území NPR platí přísný zákaz sběru přírodnin, tj. rostlin, živočichů i minerálů, dále je zde zakázáno táboření. Automobily mohou používat pouze silnici Jevany – Struhařov a cyklisté výhradně cyklistickou stezku čís. 1, 0023, 0024, 0031 a 0085. Pohyb pěších turistů je možný pouze po turistických značených stezkách, na území NPR se nachází Kamenná  a Lenhartova studánka.

Prohlášení za památku

NPR Voděradské bučiny byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury č. 13.600/55 ze dne 4. března 1955 s účinností od 5. dubna 1955, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 512.

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Natura Bohemica, příroda České republiky.

AOPK ČR: Plán péče o NPR Voděradské bučiny na období 2021-2029. AOPK ČR, 2020.

Mapa

Poloha

Přístup do NPR je z Černých Voděrad po žluté nebo červené turistické značce směr Jevany a Vyžlovka, kterou doplňuje modrá turistická značka z Jevan do Louňovic. Z rozcestí u Jevanského rybníka vychází také okružní naučná stezka Voděradské bučiny.

GPS: 49°57'27.190"N, 14°47'20.340"E

Přístupnost

Volně přístupné

Fotogalerie

Voděradské bučiny na podzim (2008)Voděradské bučiny (2007)Voděradské bučiny v létě (2007)Voděradské bučiny (2007)Voděradské bučiny (2007)Voděradské bučiny - mapa hranic národní přírodní rezervace Voděradské bučiny - mapa zón ochrany

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK