Cesty a památky

Kolínsko » Ovčáry » kostel sv. Jakuba Většího

kostel sv. Jakuba Většího
*

Ovčáry, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely moderní

Kostel je poprvé připomínán jako farní v roce 1352, v 15. století byl rozšířen a přestavěn; loď tehdy měřila 14 metrů, po severní straně byla sakristie a presbytář byl pětiboce uzavřen. Opravy pokračovaly i v pozdějších dobách, což dokládá dochovaný kámen s letopočtem 1514 (v některé literatuře se letopočet mylně interpretuje jako 1114). V letech 1841-43 byl kostel klasicistně přestavěn podle návrhu, který vypracoval krajský architekt Florián Müller z Kouřimi. Loď byla v rámci této přestavby prodloužena směrem k západu přibližně o třetinu a v získaném prostoru byla zřízena hudební kruchta a konstrukce pro osovou věž se schodištěm a kaplí po stranách. Nová věž vyrůstala z klasicistního průčelí tvořeného dvojicí pilastrů, vynášejícími trojúhelný štít. Nad pravoúhlým vstupem bylo umístěno termální okno, které se opakovalo ve spodním patře věže. Zvonové patro bylo otevřeno půlkruhovými okny opět rámovanými dvojicí pilastrů. Úpravy se dotkly okenních otvorů v lodi, které byly rozšířeny. Kostel v té době vypadal přibližně jako kostel sv. Jana Nepomuckého v Ohařích od stejného autora. V průběhu června roku 1906 však bylo pro havarijní stav stavby přikročeno k jeho demolici a ihned přikročeno ke stavbě kostela nového. Ten byl postaven v letech 1906-08 kolínským stavitelem Janem Sklenářem snad podle projektu stavebního rady Matyáše Krcha. Dokončený kostel byl slavnostně vysvěcen 6. dubna 1909.

Dnešní monumentální stavbu v pseudogotickém stylu, vykazujícím inspiraci v prvcích pozdní gotiky, tvoří obdélná loď, která je na východě ukončena nižším pětibokým presbytářem, členěným odstupňovanými opěráky. Na jižní straně je k presbytáři připojena čtvercová sakristie a k jižní straně lodi přilehá vysoká hranolová věž zakončená jehlancovou střechou. Fasády jsou členěny jednoduchými lizénovými rámy, všechna okna jsou ukončena lomenými záklenky. Západní průčelí je opatřeno osovým kruhovým oknem rámovaným prázdnými nikami. Měděná markýza kryjící hlavní vstup vykazuje stylově odlišné secesní tvarosloví.

Interiér je výrazně eklekticky pojatý, nepříliš harmonicky však působí v jeho výzdobě propojení pseudorománských a gotizujících prvků. Presbytář je sklenut pseudogotickou křížovou žebrovou klenbou, loď je zaklopena romantizujícím trámovým stropem. Okna v presbytáři jsou vyplněna cennými secesními vitrážemi* z roku 1908. Z původní stavby ze 14. století se dochoval gotický portál z presbytáře do sakristie a pozdně gotické kované dveře*.

Zařízení kostela je pseudogotické z let 1891–92, na hlavním oltáři z roku 1892 se dochoval původní barokní oltářní obraz* sv. Jakuba při kázání lidu španělskému, vynikající práce Škrétovy školy ze 60. let 17. století, obraz je opatřen nápisem o datu opravy Franz. Mayer Pinxit in Presnitz 1769. Na bočních oltářích sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny jsou obrazy od Václava Vysekala z Kutné Hory, autory sochařské výzdoby v kostele jsou převážně kutnohorští sochaři František Charvát a Bohumil Bek. Po stranách presbytáře jsou dvě vynikající secesní sochy* z počátku 20. století, představující anděly hrající na loutnu a housle. Velkolepé varhany vyrobil v letech 1909–10 varhanář Antonín Mölzer st. z Kutné Hory a opatřil je nápisem: „Takový nástroj v tak zapadlé vesnici jako jsou Ovčáry se nikde nenajde“. Kostel byl vymalován v roce 1922 z nadace rodiny Richterovy z Býchor, po straně vítězného oblouku se nacházejí fresky sv. Václava a sv. Ludmily. Z původního vybavení se dochoval stříbrný kalich s letopočtem 1524 (dnes v depozitáři Pražského arcibiskupství), křtitelnice z roku 1767 a cínové lavabo z roku 1769.

Ve věži visí zvon Jakub (průměr 1,20 m, výška 0,90 m, váha 1000 kg) z roku 1524. Na zadní straně je zvon vyzdoben reliéfy sv. Petra, sv. Jakuba a sv. Jana Evangelisty, na přední straně je medailon se sv. Jiřím a nad ním erb Jana Habartického z Habartic (ve štítě šikmé břevno od prava dolů, nad ním okřídlená přilba), správce kolínského panství v letech 1599-1603. Kolem koruny je český nápis: TENTO ZWON UDIELAN GEST DO WOWZAR K SVATEMU JAKUBU ZA STARSICH JANA TOBIASSE, JIRY RYCHTARZE, MIEKOTY. Ve věži dále visí menší zvony Petr a Jan z roku 2002 od zvonařství Rudolfa Pernera v Pasově.

V ohradní zdi bývalého hřbitova se dochovaly kamenné detaily původní gotické stavby (žebra, hladké svorníky ze sakristie, ostění atd.); mezi nejzajímavější patří konzolka s bezvousou lidskou tváří a svorník s pětilistou růží (pravděpodobně mariánský symbol – Maria, růže nebeská, neboť souvislost Rožmberky, kteří v letech 1344 – 1412 vlastnili hrad v nedalekém Hradištku II není nijak prokázána).

Dnes filiální kostel spadající pod správu Římskokatolické farnosti Kolín Kolínského vikariátu. Bohoslužby se konají pouze v čtvrtou sobotu v měsících květen - říjen včetně od 15:00 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Jakuba Většího byl v roce 1963 zapsán spolu s ohradní zdí a hrobkou rytíře Horského do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 30023/2–829.

Fotogalerie

Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, pohled od jihozápadu (2018)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, pohled od jihovýchodu (2018)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, pohled od věže (2018)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, zvonové patro věže (2018)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, pohled od jihu (2018)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, pohled od západu (2006)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, ohradní zeď (2016)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, konzola z původní stavby, druhotně zazděná v ohradní zdi (2006)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, svorník s pětilistou růží, původně v presbytáři, dnes v ohradní zdi  (2008)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, vítězný oblouk a průhled do presbytáře (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, klenba presbytáře (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, pohled lodí ke kruchtě (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, hudební kruchta s varhany (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, jižní stěna kostelní lodi (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, severní stěna kostelní lodi (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, portál z presbytáře do sakristie (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, socha anděla hrajícího na housle (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, socha anděla hrajícího na loutnu (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, křtitelnice (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, průhled z věže (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, zvon Jakub z přední strany (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, zvon Jakub, detail výzdoby na přední straně (2010)Ovčáry - kostel sv. Jakuba Většího, zvon Jakub ze zadní strany (2010)Ovčáry - plán na přestavbu kostela (Florián Müller, 1841)

Zdroj informací

Klouda V.: Ovčáry 950 let, vydal MNV OVčáry, vytiskly Obchodní tiskárny Kolín. 1971.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Bojarová M.: Skupina historizujících kostelů na Kolínsku, Památky středních Čech, roč. 15/2001, č. 2, str. 66. Praha 2001.

Záhorka J.: Hledání ideálního chrámu, sakrální architektura období historismu na Kolínsku. Národní památkový ústav a Regionálním muzeem v Kolíně. Praha / Kolín 2017.

Mapa

Poloha

Kostel stojí na horní (severní) straně svažité návsi.

GPS: 50°3'49.530"N, 15°14'22.740"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK