Cesty a památky

Kolínsko » Pučery » Lípy u Pučer

Lípy u Pučer

Pučery, Příroda, Památné stromy

Skupina lip malolistých (Tilia cordata Mill.) u Pučer je popisována v soupisech chráněných stromů Kolínska již v letech 1941, 1953 a 1960, kde se zmiňují čtyři stromy. V roce 1983 byla ochrana vyhlášena ale jen u tří stromů, při kontrole v roce 1998 zde však již stály pouze stromy dva. Při vichřici 6. listopadu 2002 došlo k rozlomení jedné z lip, přičemž jedna polovina stromu zůstala stát a druhá pádem poškodila strom druhý. Vzhledem k tomu, že poškozený strom silně utrpěl a zcela ztratil svou estetickou funkci, bylo rozhodnutím Okresního úřadu v Kolíně č.j. 46964/O2-ŽP ze dne 14. 11. 2002 rozhodnuto o odstranění jeho torza. Současně došlo k vyřezání plevelných dřevin, vyklizení černé skládky a uvolnění prostoru pro růst mladých lip, které rostou z pařezů již dříve odstraněných stromů. Z chráněných stromů tak stojí pouze poslední lípa, která měří 15 metrů, obvod kmene má 249 cm, částečně proschlá koruna je vysoká 13 metrů a široká 8 metrů (měření v roce 2009). Strom byl zasazen v roce 1818 ve skupině původně šesti lip u příležitosti vysvěcení křížku. Zdravotní stav posledního stromu je dobrý, v roce 2017 byl odborně ošetřen.

Důvodem vyhlášení ochrany bylo to, že skupina stromů tvořila významnou krajinnou dominantu a byla součást kulturní památky.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Krajského národního výboru Středočeského kraje ze dne 25. ledna 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je stojící lípa evidována pod kódem 104062/I.

Fotogalerie

Pučery - památná lípa Lípy u Pučer (2017)Pučery - skupina stromů U Křížku s chráněnou lípou Lípy u Pučer (2017)Pučery - skupina stromů U Křížku s chráněnou lípou Lípy u Pučer před prořezáním (2016)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Rus I.: Památné stromy Kolínska - historie 2. část, Zparvodaj města Kolína, ročík 22, číslo 9, Kolín 2016.

Mapa

Poloha

Lípa roste u bývalé silnice z Pučer na Kamennou (na hlavní silnici I/2) jižně od Pučer v místech zvaných U Křížku.

GPS: 49°57'25.447"N, 15°6'37.615"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK