Cesty a památky

Kolínsko » Stříbrná Skalice » Dolní Sázava - EVL

Dolní Sázava - EVL
***

Stříbrná Skalice, Vlkančice, Hradové Střimelice, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Dolní Sázava je vyhlášena na území o rozloze 398,0326 ha v nadmořské výšce 200 - 306 metrů. EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Důvodem k vyhlášení EVL je ochrana lokality s výskytem hořavky duhové a velevruba tupého.

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

3260 - nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion,
6190 - panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis),
6430 - vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně,
8220 - chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů,
9110 - bučiny asociace Luzulo-Fagetum,
9130 - bučiny asociace Asperulo-Fagetum,
9170 - dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum,
9180 - lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích,
91EO - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Evropsky významné druhy a kód předmětu ochrany:

1032 - velevrub tupý (Unio crassus),
1134 - hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus).

Hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) je ohrožený EN druh drobné rybka z čeledi kaprovitých. Dorůstá délky do 10 cm, má vysoké a zploštělé tělo s neúplnou postranní čárou a zakulacenou hřbetní ploutví. Rozmnožování hořavek je bezpodmínečně vázáno na přítomnost velevruba tupého, neboť v době dozrávání jiker naroste samičce kladélko, které může dosáhnout až pěti centimetrů a tím vpravuje dozrálé jikry do prostoru vnitřních žaber škeble. Poté sameček nad dýchací otvorem škeble vypustí mlíčí a jikry oplodní. Plůdek se líhne přibližně za 2 až 3 dny, poté žije v žaberním prostoru škeble a tráví z poměrně velkého množství žloutkového váčku. Po zhruba čtyřech týdnech vyvrhne škeble plůdek z útrob ven. Za tuto služku oplácí hořavka škebli stejným dílem. Škeble při rozmnožování prochází larválním vývojem (glochidie), při které se larvy zachycují na tělech dospělých hořavek a určitou dobu tam žijí. Hořavky se rozmnožují až dvakrát do roka. První výtěr je většinou v březnu a druhý v dubnu nebo v srpnu a dožívá se přibližně 5 let.

Velevrub tupý (Unio crassus) je ohrožený EN druh sladkovodního mlže z čeledi velevrubovitých. Dorůstá velikosti 5 – 7 cm a v tekoucích vodách se živí filtrací planktonu. Glochidie (larvy, které se vylíhnou s vajíček) parazitují na žábrách rybky hořavka duhová. Velevruby se dožívají 12 – 15 let a jejich věk je možno přibližně určit podle přírůstků na lastuře.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit s účinností od 15. dubna 2005 a Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 2523 a kódem NATURA CZ0213068.

 

Fotogalerie

Evropsky významná lokalita Dolní Sázava - mapa celého chráněného územíEvropsky významná lokalita Dolní Sázava - hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)Evropsky významná lokalita Dolní Sázava - velevrub tupý  (Unio crassus)

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Evropsky významná lokalita Dolní Sázava zasahuje popisované území okrajově na katastru obcí Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice a Vlkančice. Území je přístupné pouze po cestách podél řeky a nebo po řece samotné.

GPS: 49°53'12.583"N, 14°51'17.004"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK