Cesty a památky

Kolínsko » Stříbrná Skalice » Posázavské bučiny - EVL

Posázavské bučiny - EVL
***

Stříbrná Skalice, Vlkančice, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Posázavské bučiny je vyhlášena v nadmořské výšce 290 - 437 metrů na území o rozloze 154,4442 ha. EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy.

Důvodem vyhlášení EVL je ochrana soustavy přirozených typů lesních porostů (pralesů), charakteristických pro dolní Posázaví. V území chráněném v katastru Stříbrné Skalice na vrchu Baba je předmětem ochrany typ tzv. květnatých bučin, jejichž složení se mění podle změn reliéfu, vlhkosti, zastínění a stáří porostů. Nachází se zde největší lokalita strdivky jednokvěté (Melica uniflora) ve středních Čechách a celé polesí je útočištěm mnoha živočišných druhů (zejména hmyzu), vázaných na listnaté lesy. Jsou to například různé druhy martináčů nebo roháč obecný (Lucanus cervus). Lokalita také hostí značné množství dřevokazných hub. Lokalita představuje ukázku různých typů přirozených lesních porostů charakteristických pro dolní Posázaví.

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

6190 - panonské skalní trávníky s kostřavou sivou (Festuca pallens),
6510 - extenzivní sečené mezofilní ovsíkové louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis),
8220 - štěrbinová vegetace silikátových skalnatých svahů a drolin,
9110 - acidofilní bučiny asociace Luzulo-Fagetum,
9130 - květnaté bučiny asociace Asperulo-Fagetum,
9170 - hercinské dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum,
9180 - lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády č. 371/2009 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ze dne 26. října 2009 a Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 5368 a kódem NATURA CZ0210028.

Fotogalerie

Evropsky významná lokalita Posázavské Bučiny - mapa všech částí chráněného území

Zdroj informací

Šturma J.: Stríbrná Skalice, závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, AOPK ČR 2002.

Databáze evropsky významných lokalit Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Botany.cz

 

Mapa

Poloha

Chráněné území se rozkládá na táhlém hřebenu vrchu Baba (439 m. n. m.) nad pravým břehem Nučického (Vlkančického) potoka nad chatovou osadou Pyskočely, přístupné je pouze po lesních cestách. Další tři lokality této EVL se ještě nacházejí izolovaně nad městem Sázava mimo popisovanou oblast.

GPS: 49°53'35.618"N, 14°52'52.688"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK