Cesty a památky

Kolínsko » Velim » V jezírkách - EVL

V jezírkách - EVL
***

Velim, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 V jezírkách je vyhlášena na území o rozloze 2,9351 ha v nadmořské výšce 193 - 194 metrů a zahrnuje již dříve vyhlášenou národní přírodní památku V jezírkách. EVL spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy.

Důvodem vyhlášení EVL jsou dva typy vzácných vlhkých luk s kontinentální vysokobylinnou vegetací s dominující žluťuchou žlutou (Thalictrum flavum) a vlhká vápnitá slatiniště s bylinným patrem porostlým ostřicí oddálenou (Carex distans), jetelem jahodnatým (Trifolium fragiferum), zeměžlučí spanělou (Centaurium pulchellum), ostřicí skloněnou (Carex demissa) či ostřicí prosovou (Carex panicea) a výskytem vstavače bahenního (Orchis palustris), prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata) či ožanky čpavé (Teucrium scordium). Tvrdé vody v uměle vytvořeném jezírku se středním obsahem živin (oligo-mezotrofní vody) s vegetací zcela ponořených parožnatek (Chara hispida). Lokalita je velmi zranitelná, což je dáno její polohou mezi poli (hnojení a chemické ošetření) orchidejové louky jsou 1× ročně koseny, na nekosených částech lokaliota zarůstá křovinami (především nízkými vrbinami) a vysokou bylinnou vegetací.

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek,
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně,
7230 - zásadité slatiniště.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit č. 318/2013 Sb., v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 5384 a kódem NATURA CZ0210118.

 

Fotogalerie

Velim - evropsky významná lokalita V Jezírkách, mapa

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Evropsky významná lokalita leží severozápadně od Velimi.

GPS: 50°4'59.116"N, 15°6'41.681"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK