Cesty a památky

Kolínsko » Velim » V jezírkách - NPP

V jezírkách - NPP
***

Velim, Příroda, Národní přírodní památka

Národní přírodní památka (NPP) V jezírkách (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 193 – 194 metrů na rozloze 2,9787 ha z důvodu ochrany travinných ekosystémů luk a pastvin, mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť s vegetací řas parožnatek, biotopů vzácných a ohrožených mokřadních rostlin, zejména vstavačovitých a biotopů vzácných a ohrožených druhů obojživelníků, včetně jejich populací. NPP je součástí stejnojmenné evropsky významné lokality (EVL) V jezírkách a je ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy.

Lokalita byla objevena Jaroslavem Rydlem v roce 1983, chráněné území má protáhlý tvar ve směru východ-západ a je tvořeno jezírkem hlubokým 1,5 metru a dvěma mírnými terénními depresemi, vzniklými patrně při těžbě štěrkopísku, které jsou vzájemně odděleny mírně vyvýšeným pásem pokrytým vegetací a mokrými slatinnými loukami. Před vyhlášením ochrany bylo území využíváno jako skládka, takže bylo částečně zaveženo. V současnosti je ohrožováno nepovolenou mysliveckou a rybářskou činností. Z rostlin se zde nacházejí především vzácné orchideje, v tůních je dobře zachováno společenstvo měkkýšů vázaných na mokřady a periodické vodní plochy, řada druhů vodního hmyzu (více než 10 druhů vážek) a obojživelníků. Běžné je zde drobné ptactvo rákosin i velcí dravci.

Vstavač bahenní (Orchis palustris Jacq.) je kriticky ohrožená CR drobná orchidej z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 25 až 50 cm s listy širokými 15 až 20 mm, přímá lodyha se 3 až 4 listy nese klas řídkých, poměrně velkých, fialově nachových květů. Kvete od května do začátku července. Roste již jen na několika posledních místech středního Polabí (viz též PR Louky u rybníka Proudnice), na území NPP V jezírkách je několik desítek kvetoucích rostlin.

Prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) je kriticky ohrožená CR drobná orchidej z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 30 až 80 cm. Přímá lodyha nese 5 až 12 cm dlouhé květenství s až 50 květy, jednotlivé květy mají růžovou až světle nachovou barvu. Kvete od května do června. Na území NPP V jezírkách je několik stovek kvetoucích rostlin.

Zeměžluč přímořská slatinná (Centaurium littorale subsp. compressum) je kriticky ohrožená CR rostlina z čeledi hořcovitých, dorůstající výšky až 40 cm. Její výskyt je velmi vzácný, neboť je podmíněn vysokou koncentrací iontů (zejména vápenatých a hořečnatých) a vysokou hladinou spodní vody. Kvete od července do září růžovými až nafialovělými květy. Na území NPP V jezírkách je několik stovek kvetoucích rostlin.

Žluťucha žlutá (Thalictrum flavum) je silně ohrožená EN vytrvalá jedovatá bylina z čeledi pryskyřníkovitých, dorůstá výšky 50 - 200 cm. Květenstvím je přímá, mnohokvětá lata a nese žluté a velmi vonné květy. Kvete od června do srpna. V západní části NPP V jezírkách kvete v hojném množství několika stovek rostlin, ve zbylých částech území roztroušeně.

Ožanka čpavá (Teucrium scordium) je silně ohrožená EN vytrvalá bylina z čeledi hluchavkovitých, dorůstající výšky až 40 cm. Kvete od července do srpna růžově fialovými květy. Listy po rozemnutí silně zapáchají po česneku. Na území NPP V jezírkách je hojná na celém území.

Hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) je silně ohrožená EN vytrvalá kapradina z čeledi hadilkovitých. Dorůstá výšky až 21,5 cm, listy jsou dlouze řapíkaté, lysé. Výtrusnice jsou ve dvou řadách, bočně srostlé, ponořené v pletivu. Doba zralosti je od června do srpna. Na území NPP V Jezírkách roste cca 100 jedinců na vlhčích místech.

Ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus L) je ohrožená VU vytrvalá jedovatá rostlina z čeledi bobovitých, dorůstá délky až 45 cm. Kvete od května do července sírově žlutými květy na většinou poléhavé až vzpřímené lodyze. V České republice se vyskytuje velmi vzácně a roztroušeně od nížin do max. 500 m. n. v.

Bradáček vejčitý (Listera ovata) je pozornost vyžadující NT vytrvalá orchidej z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky až 60 cm. Kvete od května do července žlutozelenými květy na vzpřímené lodyze. Na území NPP V Jezírkách byly zaznamenány dva jedinci v jižní části chráněného území.

Skokan skřehotavý (Rana ridibunda) je kriticky ohrožený druh CR žáby z čeledi skokanovitých, dorůstá délky 12 - 20 cm. Zbarvení je velice variabilní, pohybuje se od tmavě zelené po hnědou nebo šedou, někteří jedinci mají na hřbetě a končetinách také jemné zelené proužkování, dožívají se až 10 let. Na území NPP V jezírkách bylo pozrováno 20 dospělých samců.

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) je pozornost vyžadující NT druh žáby z čeledi blatnicivitých, dorůstající délky okolo 8 cm. Relativně velká hlava je trojúhelníková, zašpičatělá, temeno je výrazně vyklenuté. Nápadně velké oči jsou vystouplé, se svislou zornicí. Je-li vyplašena, vydává hlasité zvuky a vylučuje odpudivý výměšek, který voní po česneku. Na území NPP V jezírkách bylo pozorováno několik desítek jedinců této vzácné žáby.

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) je silně ohrožený EN druh obojživelníka z čeledi mlokovitých, dorůstá velikosti do 10 cm. Jedná se o štíhlého čolka s drobnými končetinami a dlouhou hlavou. Pokud se vyskytuje ve vodě, jeho kůže je hladká, na souši ji má suchou a jemnozrnnou. V jezírku a jeho okolí se vyskytuje čolek obecný v hojném množství.

Kuňka ohnivá (Bombina bombina) je pozornost vyžadující NT druh žáby z čeledi kuňkovitých, která dorůstá délky 4,5 až 5 cm. Svrchu má hnědavou až šedozelenou barvu, vzácněji olivově zelené s tmavými skvrnami, zhruba 50% břicha je pokryto žlutými, oranžovými až červenými skvrnami a četnými bílými tečkami. Na území NPP V jezírkách bylo pozrováno několik stovek dospělých jedinců.

Moták pochop (Circus aeruginosus) je málo ohrožený LC druh stěhovavého dravce z čeledi jestřábovitých. Ze zimovišť přilétá během března, začátkem května zahnízdí, a na zimoviště v jižní Evropě a Africe odlétá v říjnu. Dospělý samec má vrchní část těla kaštanově hnědou, hlavu a hruď nažloutlou, břišní část rudohnědou. Ocas je stříbřitě šedý a také na křídlech jsou šedé plochy, špičky křídel jsou černé. Na území NPP V jezírkách každoročně hnízdí jeden pár.

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) je málo ohrožený LC druh tažného pěvce z čeledi drozdovitých. Na naše území přilétá od dubna do května, do zimovišť se vrací v srpnu až září. Na území NPP V jezírkách každoročně hnízdí 2 páry.

Prohlášení za památku

Národní přírodní památka V Jezírkách byla poprvé vyhlášena Okresním národním výborem Kolín 17. prosince 1987 s účinností od 1. ledna 1988 a znovu vyhlášena vyhláškou Ministerstva životního prostředí číslo 272/2018 Sb., s účinností od 1. ledna 2019, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 1056.

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

NPP leží severozápadně od Velimi a je přístupná pouze po veřejných cestách.

GPS: 50°4'59.015"N, 15°6'45.135"E

Přístupnost

Volně přístupné

Fotogalerie

V Jezírkách - národní přírodní památka (2009)V Jezírkách - národní přírodní památka (2009)V Jezírkách - orchidejová louka s rozkvetlými vstavači  (2009)V Jezírkách - slatinná louka s rozkvetlými vstavači (2010)V Jezírkách - slatinná louka v severní části chráněného území (2009)V Jezírkách - vstavač bahenní (2009)V Jezírkách - kvetoucí vstavače bahenní (2010)V Jezírkách - vstavač bahenní (2009)V Jezírkách - kvetoucí prstnatec pleťový / vstavač strmolistý (2010)V Jezírkách - rozkvetlé orchideje pstnatec pleťový a vstavač bahenní (2010)V Jezírkách - prstnatec pleťový / vstavač strmolistý (2009)V Jezírkách - prstnatec pleťový / vstavač strmolistý (2010)V Jezírkách - prstnatec pleťový / vstavač strmolistý (2010) V Jezírkách - prstnatec pleťový / vstavač strmolistý (2010)V Jezírkách - rozkvetlé orchideje (2010)V Jezírkách - žluťucha žlutá / slatinná (2009)V Jezírkách - žluťucha žlutá / slatinná (2009)V jezírkách - ledenec přímořský (2018, foto Bohuslav Švácha)V Jezírkách - Hadilka obecná (foto Bohuslav Švácha, 2018)V Jezírkách - Bradáček vejčitý (foto Bohuslav Švácha, 2018)Blatnice skvrnitá (2006 Tomáš Přibyl)Kuňka ohnivá (Marek Szczepanek 2005)Moták pochop

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK