Cesty a památky

Kolínsko » Velký Osek » Bačovské lesy

Bačovské lesy

Velký Osek, Příroda, Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) Bačovské lesy je vyhlášen ze zákona na ploše 230 ha k ochraně uměle vysazeného lesa na místě zaniklého Bačovského rybníka.

Bačovský rybník byl vybudován kolem roku 1475 (podle jiných pramenů kolem roku 1496, kdy na kolínském panství působil významný rybníkář Kunata ml. Dobřeňský z Dobřenic) na pozemcích zaniklé vsi Břežany. Poprvé je zmíněn v roce 1531 a podle popisu měl rozlohu 367 ha (635 jiter), čímž se řadil k největším rybníkům v Čechách (pro srovnání největší rybník Rožmberk má rozlohu 489 ha). Postupně byl ale zanesen bahnem a nakonec byl na konci 18. století vysušen. Z rybníka se dochovala hráz, na které stojí Bačovská hájovna, a nedaleko ní i původní výpust. Rybník napájel potok Bačovka, který byl v letech 1907–10 regulován a současně byly meliorovány i okolní pozemky podle projektu firmy Köhler a Raynal z Prahy.

Na takto vytvořeném prostoru byl již v průběhu 19. století vysazován les, který navštívil v 80. letech 19. století botanik Ladislav Josef Čelakovský, který lokalitu označuje jako „bažantnici u Velkého Oseka“ a ve svém díle Prodromus květeny české z roku 1883 odsud uvádí několik vzácných rostlin, například dnes již v ČR vyhynulý vstavač štěniční (Orchis coriophora)a také stále se tam hojně vyskytující vstavač vojenský (Orchis militaris). V lese převažují stejnověké monokultury různých druhů listnatých a jehličnatých stromů, často se značně vyvinutým keřovým patrem, střídané pasekami. V místech, kde je les řídký, na lesních cestách a světlinách se nacházejí ostrůvky slatinné flóry.

Na území VKP bylo v roce 2012 zjištěno 320 druhů rostlin, nicméně od předchozího výzkumu v roce 1992 došlo k masivnímu úbytku tehdy popsaných chráněných rostlin. Dnes se zde vyskytují 3 druhy zvláště chráněných rostlin a dalších 20, které jsou zapsané v Červeném seznamu ohrožených druhů rostlin ČR.

Vstavač vojenský (Orchis militaris) je silně ohrožená EN vytrvalá statná orchidej z čeledi vstavačovitých. U nás roste pouze v Českém středohoří, Českém krasu, Polabí a na jihovýchodní Moravě. Dorůstá výšky 20 až 65 cm, listy jsou podlouhle vejčité až obvejčité, až 14 cm dlouhé. Lodyha nese husté válcové květenství dlouhé až 20 cm, 5 korunních lístků je skloněno v uzavřenou přilbu, poslední lístek vytváří nápadný třídílný pysk. Kvete od května do června a plodem je tobolka. Na území VKP je stabilní populace této vzácné orchideje, na Kolínsku se vyskytuje již jen v přírodní rezervaci Dománovický les.

Snědek chocholičnatý (Ornithogalum umbellatum) je ohrožená VU vytrvalá cibulovina z čeledi chřestovitých. Výška kvetoucí rostliny je 10–30 cm, cibule má průměr do 3 cm. Listy jsou podlouhlé, úzké, postavené šikmo vzhůru, většinou stejně dlouhé jako květní lodyha. Květenství tvoří chocholičnatý hrozen bílých květů, na rubu okvětních lístků jsou zelené proužky, květů bývá 6–20 a otvírají se pouze na část dne. Kvete od dubna do května.

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) je ohrožená VU vytrvalá orchidej z čeledi vstavačovitých, jeden z našich nejběžnějších zástupců této čeledi. Dorůstá výšky 20 až 65 cm, listy jsou při zemi dva, vstřícmé a lehce oválné. Vysoká lodyha nese bílé květy, jejichž pysk je ostruhatý, nedělený, celokrajný a na konci nazelenalý. Kvete od května do června a plodem je tobolka.

Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) je ohrožená VU vytrvalá orchidej z čeledi vstavačovitých, u nás roste velmi roztroušeně na celém území republiky (pozor na častou záměnu s vemeníkem dvoulistým). Dorůstá výšky 30 až 55 cm, dolní listy jsou dva až čtyři, široce kopinaté až obvejčité a dlouhé 10 až 18 cm. Vysoká přímá rýhovaná lodyha nese oválné květenství až 25 cm dlouhé, květy jsoi nažloutlé nebo zelenavě bílé. Kvete od května do července a plodem je tobolka.

Potočník vzpřímený (Berula erecta) je pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi miříkovitých, u nás roste pouze roztroušeně v nižších nadmořských výškách v severní polovině Čech. Roste v trsech s řapíkatými, jednoduše lichozpeřenými lístky, které mají zubaté okraje. Na lysé lodyze kvetou bílé oboupohlavné květy, jejichž kališní cípy jsou šídlovité a korunní lístky v obrysu srdčité, ve vrcholu mělce vykrojené. Kvete v červnu a červenci.

Ostřice Otrubova (Carex otrubae) je pozornost vyžadující NT vytrvalá, hustě trsnatá tráva z čeledi šáchorovitých, u nás roste roztroušeně především v Polabí. Dorůstá výšky 20 až 80 cm, listy jsou 4 až 9 mm široké. Květenství je klasovité, jednotlivé klásky jsou si podobné, za plodu žlutozelené nebo světle hnědé, v dolní části často přetrhované, se štětinovitými listeny delšími než klásky. Kvete v květnu a červnu.

Oman vrbolistý (Inula salicina) je pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi hvězdnicovitých, u nás roste roste pouze v teplých oblastech severozápadních, středních a východních Čech a jižní, jihovýchodní a východní Moravy. Dorůstá výšky 25 až 80 cm. Lodyha je lysá, v dolní části může být roztroušeně chlupatá, listy jsou podlouhlé nebo kopinaté. Výrazné žluté květy mají průměr až 55 mm, květní úbory jsou jednotlivé nebo v řídkých chocholičnatých květenstvích. Kvete od června do srpna, plodem je žebernatá, lysá hnědá nažka s chmýrem.

Jilm vaz (Ulmus laevis) je pozornost vyžadující NT strom, u nás rostoucí v lužních lesích a na březích vodních toků.  Dorůstá velkých rozměrů (výška až 35 metrů), kvete v březnu a v dubnu, později než naše ostatní jilmy.

Na území VKP bylo v roce 2012 zjištěno celkem 14 zvláště chráněných druhů živočichů, mezi nimi například silně ohrožený EN skokan zelený (Pelophylax esculentus), málo ohrožené LC drzhy jako blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a z ptáků křepelka polní (Coturnix coturnix) nebo žluva hajní (Oriolus oriolus).

Prohlášení za památku

Významný krajinný prvek (VKP) je vyhlášen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b).

Fotogalerie

Významný krajinný prvek Bačovské lesy - vstavač vojenský_ 1 (2018 foto Bohuslav Švácha)Významný krajinný prvek Bačovské lesy - vstavač vojenský_ 1, detail (2018 foto Bohuslav Švácha)Významný krajinný prvek Bačovské lesy - vstavač vojenský_2 (2018 foto Bohuslav Švácha)Významný krajinný prvek Bačovské lesy - vstavač vojenský_2, detail (2018 foto Bohuslav Švácha)Významný krajinný prvek Bačovské lesy - oman vrbolistý (2017)Významný krajinný prvek Bačovské lesy - snědek chocholičnatý (2018, foto Bohuslav Švácha)Významný krajinný prvek Bačovské lesy - snědek chocholičnatý, detail (2018, foto Bohuslav Švácha)Významný krajinný prvek Bačovské lesy - vemeník zelenavý (2018, foto Bohuslav Švácha)Významný krajinný prvek Bačovské lesy - mapa chráněného území

Zdroj informací

Pejša J., Rus I., Vonička P.: Průvodce po přírodních lokalitách kolínska - Bačovské lesy. Vydal MÚ Kolín 2013.

Mapa

Poloha

VKP se nachází v nadmořské výšce 193 – 201 metrů mezi obcemi Velký Osek a Volárna, ve vzdálenosti 6 až 9 km severně od Kolína. Území je přístupné pouze po lesních cestách nebo po silnici Velký Osek – Volárna, nevede přes něj žádná značená turistická cesta.

GPS: 50°6'5.794"N, 15°12'47.964"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK