Cesty a památky

Kolínsko » Dománovice » Dománovický les - PR

Dománovický les - PR
****

Dománovice, Radovesnice II, Příroda, Přírodní rezervace

Přírodní rezervace (PR) Dománovický les (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 222 - 240 metrů na rozloze 74,6326 ha z důvodu ochrany přirozeného hercynského dubohabrového lesa (70 % území) s menším podílem doubrav (20 % území) a výskytem velkého množství vzácných druhů živočichů i rostlin, zejména orchidejí a motýlů. V roce 2005 byla přírodní rezervace zahrnuta do rozsáhlého komplexu stejnojmenné evropsky významné lokality (EVL) Dománovický les. PR Dománovický les je ve správě Krajského úřadu Středočeského kraje.

Chráněné území zahrnuje východní části lesního komplexu, pokrývající mírně zvlněná úbočí Dománovického vrchu (263 m. n. m.) na jihovýchodním okraji Východolabské tabule. Od roku 2001 je zde systematicky prováděn výzkum a monitoring hnědáska osikového, který ještě v polovině 20. století obýval většinu rozsáhlejších nížinných lesů v České republice. Jeho poslední populace u nás přežívá již jen v Dománovickém lese, kde byl objeven po několika desetiletích, kdy byl již považován za u nás vyhynulý druh. Jeho populace však dramaticky klesala i na tomto posledním místě výskytu – ještě v roce 2006 bylo napočítáno 150 hnízd s housenkami, v roce 2009 již jen 13 hnízd a v roce 2010 byl zjištěn pouze jediný létající dospělý motýl. Situace se zdála být beznadějná, ale nakonec se podařilo Agentuře ochrany přírody a krajiny uzavřít s novými majiteli lesa dohodu o potřebné změně hospodaření v lese, takže v letech 2011–15 mohl proběhnout záchranný program pro hnědáska. Díky jemu bylo v roce 2012 napočítáno 95 jasanů s hnízdy housenek a v roce 2013 již 175 hnízdících stromů – na většině stromů je obvykle několik hnízd, takže se může jednat dokonce o několik set hnízd s housenkami! Motýl má velmi vyhraněné nároky na prostorovou a věkovou strukturu svých biotopů – může přežívat pouze tehdy, je-li na jeho lokalitách stálá nabídka po většinu dne osluněných pasek a světlin s mladými jasany ztepilými (Fraxinus excelsior), jehož listy se housenky živí, a zároveň dostatečná nabídka nektaronosných křovin a bylin, přičemž světliny od sebe musí být vzdáleny maximálně 300 metrů, v ideálním případě propojené sítí cest a průseků, aby přeletující samice vždy našly dostatek míst s podmínkami vhodnými pro kladení. V roce 2014 byly díky výraznému nárustu populace v Dománovickém lese a zvládnutí techniky jeho umělého odchovu vytipovány a v následujících letech upraveny nové vhodné lokality pro reintrodukci motýla do PP Žiželický les  a NPP Libický luh, kde se vyskytoval ještě v 70. letech 20. století.

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) je kriticky ohrožený CR denní motýl na pokraji vyhynutí z čeledi babočkovitých, rozpětí křídel má 38 až 46 cm. Typickým znakem dospělých motýlů je zejména oranžový pás bez teček na horní straně křídel a oranžový lemový proužek na spodní straně.  Na území PR Dománovický les je v současnosti jeho výskyt v řádu nměkolika set jedinců (cca 700 motýlů) soustředěn do jižní a jihovýchodní části chráněného území, pozorován je ale z téměř celého prostoru. 

Roháč obecný (Lucanus cervus) je silně ohrožený EN druh brouka z čeledi roháčovitých, největší evropský brouk. Dospělí jedinci dorůstají délky až 10 cm, objevují se od konce května do začátku srpna a jsou nejvíce aktivní ve večerních hodinách. Na území PR Dománovický les se vyskytuje roztroušeně, hlavně v okolí cest a při okrajích vzrostlého lesa.

Žluťucha jednoduchá svízelovitá (Thalictrum simplex subsp. galioides) je kriticky ohrožená CR vytrvalá jedovatá bylina z čeledi pryskyřníkovitých, dorůstá výšky 50 - 100 cm. Květenstvím je přímá, mnohokvětá lata a nese žluté a velmi vonné květy. Kvete od června do srpna. Na území PR Dománovický les roste v hojném množství na 3 mikrolokalitách a čítá několik stovek jedinců.

Pěchava slatinná (Sesleria uliginosa) je kriticky ohrožená CR vytrvalá rostlina z čeledi lipnicovitých. Hustě trsnatá tráva s do stran nahnutými listy, která kvete od května do června hustými a nahloučenými lichoklasnými květenstvími. Na území PR Dománovický les roste na třech mikrolokalitách několik kusů slabě vitálních jedinů.

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) je silně ohrožená EN vytrvalá až dlouhověká (známé jsou i stoleté trsy) orchidej z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 45 až 60 cm. poprvé trs vykvete po 10 až 12 letech, kvete v květnu a červnu, květy jsou tvořeny čtyřmi hnědočervenými lístky a bačkůrkovitým žlutým pyskem, který je 3–4 cm dlouhý. Klíčení semen není možné bez přítomnosti symbiotických hub, tedy není možné žádné přesazení této krásné rostliny. Na území PR Dománovický les roste na 4 mikrolokalitách, meziročně jeho početnost kolísá mezi 15-35 trsy.

Vstavač nachový (Orchis purpurea) je silně ohrožená EN vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky až 90 cm, je to nejvyšší u nás rostoucí orchidej. Kvete v květnu, velké, husté květenství je nejdříve kuželovité, později široce válcovité, složené z velkých květů špinavě nachově hnědočervené barvy, s tmavými fialovými až černými tečkami a čárkami. Na území PR Dománovický les roste pouze na 2 mikrolokalitách po jedné rostlině.

Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) je silně ohrožená EN vytrvalá orchidej z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 20 ž 45 cm, výjimečně i 85 cm. Kvete od poloviny června do první poloviny srpna, květenství nese až 40 květů žlutozelené barvy. Na území PR Dománovický les roste pouze na jedné mikrolokalitě 10 jedinců.

Ožanka čpavá (Teucrium scordium) je silně ohrožená EN vytrvalá bylina z čeledi hluchavkovitých, dorůstající výšky až 40 cm. Kvete od července do srpna růžově fialovými květy. Listy po rozemnutí silně zapáchají po česneku. Na území PR Dománovický les roste na jední mikrolokalitě několik jedinců.

Vstavač vojenský (Orchis militaris) je silně ohrožená EN vytrvalá statná orchidej z čeledi vstavačovitých. U nás roste pouze v Českém středohoří, Českém krasu, Polabí a na jihovýchodní Moravě. Dorůstá výšky 20 až 65 cm, listy jsou podlouhle vejčité až obvejčité, až 14 cm dlouhé. Lodyha nese husté válcové květenství dlouhé až 20 cm, 5 korunních lístků je skloněno v uzavřenou přilbu, poslední lístek vytváří nápadný třídílný pysk. Kvete od května do června a plodem je tobolka. Na území PR se vyskytuje roztroušeně několik jedinců této vzácné orchideje, na Kolínsku se vyskytuje již jen ve významném krajinném prvku Bačovské lesy.

Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) je ohrožená VU léčivá vytrvalá bylina z čeledi hluchavkovitých, dorůstá výšky 20 až 60 cm. Kvete v květnu a červnu, velké pyskaté květy s horním pyskem celistvým a dolním trojcípým jsou obvykle bílé s prostředním cípem dolního pysku růžovým, vzácně celé bílé nebo celé růžové. Na území PR Dománovický les roste hojně roztroušeně po celé ploše, její sběr je ve volné přírodě přísně zakázán!

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) je ohrožená VU vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 30 až 55 cm. Kvete od května do července bílými květy. Zmínky o něm se v naší literatuře objevují už v polovině 16. století, zmiňuje se o něm i Matthioli ve svém Herbáři. Na území PR Dománovický les roste roztroušeně po celém území.

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) je pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 20 až 60 cm. Kvete v květnu až červenci krémově bílými, polouzavřenými kvítky. Přestože tato krásná lesní orchidej obsahuje chlorofyl nezbytný k fotosyntéze, množství uhlíkatých látek potřebuje doplňovat pomocí symbiotických hub žijících v kořenech a okolí kořenů, na kterých je plně závislá po celou dobu svého vývoje. Na území PR Dománovický les roste několik stovek jedinců především ve východní polovině.

Lilie zlatohlavá (Lilium martagon) je pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi liliovitých, dorůstá výšky 40 až 150 cm. Kvete od června do července, jejím květenstvím je hrozen, okvětní lístky jsou obloukovitě ven zahnuté, nachově červené, skvrnité.Na území PR Dománovický les roste roztroušeně po celé ploše.

Hlístník hnízdák (Neottia nidus avis) je pozornost vyžadující NT vytrvalá nezelená bylina z čeledi vstavačovitých, jedná se o naši nejběžnější orchidej, která dorůstá výšky 20 až 60 cm. Kvete od května do června, její květenství je 7 až 15 cm dlouhé, květy jsou žlutohnědé. Rostlina je zcela zbavená funkčního chlorofylu – není schopna fotosyntézy a je proto celý svůj život závislá na soužití s určitými druhy hub (tzv. mykorhize), které získávají živiny formou symbiózy s kořeny listnatých stromů, především buku. Na území PR Dománovický les roste okolo sta jedinců ve východní části.

Prohlášení za památku

Přírodní rezervace Dománovický les byla vyhlášena usnesením rady Středočeského krajského národního výboru č. 202 ze dne 8. srpna 1978 a nově vymezena vyhláškou okresního národního výboru Kolín ke dni 1. ledna 1989, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 1085.

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Přírodní rezervace se nachází jihovýchodně od Dománovic na katastru obcí Dománovice a Radovesnice II, přístupná je pouze po veřejných cestách.

GPS: 50°6'45.650"N, 15°20'43.340"E

Přístupnost

Volně přístupné

Fotogalerie

Dománovický les - znak chráněného území (5. 6. 2010)Dománovický les - dubohabřina (5. 6. 2010)Dománovický les - střevličník pantoflíček (12. 5. 2018)Dománovický les - střevličník pantoflíček (12. 5. 2018)Dománovický les - střevličník pantoflíček (14. 5. 2011)Dománovický les - střevličník pantoflíček, detail (14. 5. 2011)Dománovický les - střevličník pantoflíček, detail (14. 5. 2011)Dománovický les - střevličník pantoflíček, detail (14. 5. 2011)Dománovický les - střevličník pantoflíček, detail (14. 5. 2011)Dománovický les - střevličník pantoflíček (14. 5. 2011)Dománovický les - rozkvetlý trs střevlíčníku pantoflíčku (29. 5. 2011)Dománovický les - střevlíčník pantoflíček (29. 5. 2011)Dománovický les - střevlíčník pantoflíček (29. 5. 2011)Dománovický les - střevličník pantoflíček (14. 5. 2011)Dománovický les - vstavač nachový (14. 5. 2011)Dománovický les - vstavač nachový, detail květu (14. 5. 2011)Dománovický les - medovník meduňkolistý, detail květu (29. 5. 2011)Dománovický les - medovník meduňkolistý (5. 6. 2010)Dománovický les - medovník meduňkolistý (29. 58. 2011)Dománovický les - hlístník hnízdák (29. 5. 2011)Dománovický les - hlístník hnízdák (29. 5. 2011)Dománovický les - hlístník hnízdák (29. 5. 2011)Dománovický les - okrotice bílá (29. 5. 2011)Dománovický les - okrotice bílá (29. 5. 2011)Dománovický les - okrotice bílá (29. 5. 2011)Dománovický les - porost žluťuchy jednoduché svízelovité (2017, foto Bohuslav Švácha)Dománovický les - žluťucha jednoduchá svízelovitá, detail (2017, foto Bohuslav Švácha)Dománovický les - roháč obecnýDománovický les - hnědásek osikovýDománovický les - samice hnedáska osikového (2014, Miroslav Macháček)Dománovický les - samice hnedáska osikového (2014, Miroslav Macháček)Dománovický les - housenka hnědáska osikového (2021, Pavel Brodecký)Dománovický les - běloskvrnáč pampeliškový (Lenka Šoltysová 10. 07. 2011)

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK