Cesty a památky

Kolínsko » Zásmuky » zámek

zámek
**

Zásmuky, Muzea a galerie, Zámky, Zámky dochované

První tvrz vznikla v Zásmukách zřejmě kolem roku 1350 za Ctibora ze Zásmuk, zakladatele zemanského rodu Zásmuckých ze Zásmuk, kteří zde sídlili až do druhé poloviny 15. století. Podle stavebně historického průzkumu z roku 1994 stávala tato tvrz na místě dnešního zámku a měla tři křídla, přičemž vstupní křídlo s hlavním obytným palácem stávalo v místech dnešního severního, také vstupního křídla zámku. Zbytky této tvrze i s dochovalými gotickými portály se dochovaly ve sklepeních dnešní zámecké stavby. Poslední Zásmucký, Kuneš ze Zásmuk, přišel o zdejší majetek po roce 1462, novým majitelem se pak stal neznámým způsobem Jindřich z Vojslavic, který ale Zásmuky v roce 1508 prodal Oldřichovi Popelovi z Vesce. Po něm se zde rychle vystřídalo několik majitelů, až poněkud zanedbanou tvrz koupil v roce 1533 Adam z Říčan, hejtman Kouřimského kraje. Ten nechal starou tvrz přestavět na dvoupatrový renesanční zámek čtvercového půdorysu s otevřenými arkádami do nádvoří. Tuto přestavbu dokládá torzo renesančního ostění s nápisem Adam z Rziczan 1546, nalezené při opravě zámku v roce 1903 (dnes ve sbírkách Muzea Kouřimska v Kouřimi). V bývalém obranném příkopu na západní straně zbudoval rozlehlé konírny, v patře nad nimi patrně divadlo, a poddanskou ves Zásmuky povýšil v roce 1542 na městys, který obdařil i městským znakem. Jeho syn Zdislav z Říčan panství zadlužil natolik, že bylo prodáno v roce 1583 soudní komorou karlštejnskému purkrabímu Janu Kinskému z Vchynic. V roce 1626 se panství ujal Jan Oktavián Vchynský z Vchynic, zakladatel rodu Kinských. V té době však byl zámek i celé panství opakovaně zpustošeny vojsky v průběhu třicetileté války, během které zahynulo 60 % obyvatel zásmuckého panství. Vydrancovaný majetek koupil v roce 1636 válečný zbohatlík Václav Michna z Vacínova a ten ho již v následujícím roce směnil s Janem Rudolfem ze Šternberka za postoloprtské panství. Do Zásmuk tak v roce 1637 přichází rod, s jehož dějinami bude osud zámku spjat až do 21. století.

Jan Rudolf umírá již v roce 1638 a ačkoliv je ve smlouvě o převodu majetku zámek zmiňován jako velmi sešlý, k větší opravě a přestavbě zámku přikročil až po roce 1653 jeho mladší syn Oldřich Adolf Vratislav ze Šternberka, nejvyšší purkrabí království českého, poté co se ujal správy majetku (v letech 1638-53 majetek za nezletilé děti zpravoval František Matyáš ze Šternberka). Zámek byl tehdy upraven v raně barokním stylu a ve vstupním severním křídle byla zřízena dvoupatrová zámecká kaple sv. Václava. V místech bývalého opevnění na východní straně pak vznikl park s jezírkem a kašnou a nové hospodářské budovy s novou vstupní bránou, opatřenou mohutnou věží se vstupním portálem s rodovým znakem (malovaný znak Oldřicha Vratislava a jeho manželky Anny Lucie Slavatové z Chlumu v patře věže mezi okny byl zakryt omítkou při opravě věže v roce 2002). V této podobě zůstal zámek, až na dílčí úpravy provedené podle návrhu Giovanniho Battisty Alliprandiho (?) kolem roku 1700 (severní fasáda zámku), zachován dodnes. Zřejmě podle Alliprandiho (?) návrhu byla v parku při východním průčelí zámku postavena grotta.

V roce 1701 bylo za Františka Leopolda ze Šternberka (1680 - 1745) zásmucké panství změněno na rodový šternberský fideikomis, ke kterému kromě města Zásmuky náleželo dalších 20 vsí. Na počátku 19. století za Františka Josefa ze Šternberka byl zásmucký zámek opraven, zčásti byly zazděny nádvorní arkády, obnoveny byly fasády a zámecká věž byla nově zakončena cimbuřím. Vstupní zámecká brána byla nově zakončena kamenným zábradlím. K posledním úpravám zámku došlo za Leopolda ze Šternberka v letech 1903-08 pod vedením místního stavitele Jana Falty. Byly zmodernizovány zámecké interiéry, opraveny střechy, fasády, zámecká věž dostala opět původní stanové zastřešení a upraveny byly budovy předzámčí. Jeho syn Leopold Šternberk (1896 – 1957) bojoval v I. světové válce jako důstojník jezdectva, na Bukovině byl těžce raněn, za což obdržel zlatou a stříbrnou medailí za hrdinství. V roce 1929 se oženil s Cecilií Reventlow-Criminiolovou, s níž žil na zámku v Zásmukách, kde významně vylepšil hospodářství. Po smrti otce v roce 1937 přesídlil do Častolovic, aby se jako nejstarší syn ujal správy rodinného majetku. Za II. světové války, během německé okupace, byla od roku 1942 na celé panství uvalena „vnucená správa“, protože Leopold Šternberk odmítl přijmout německé státní občanství, a v zásmuckém zámku byl umístěn archiv zbraní SS.

Po válce v roce 1945 byl sice majetek Šternberkům vrácen, ale již roku 1948 jim bylo panství znárodněno. Zásmucký zámek byl v roce 1949 předán čs. armádě, která zde umístila sklady chemické jednotky. V důsledku neobjasněné nedbalosti vznikl v roce 1982 požár ve velkém sále, který se vinou organizačních zmatků rozšířil po celém severovýchodním křídle budovy. Vyhořelý zámek zůstal neopraven a dále chátral až do roku 1992, kdy jej restituovala dědička šternberského panství, Franziska Diana Sternbergová-Phipps, dcera Leopolda Šternberka, která uvedla do chodu rodové hospodářství a tím zajistila nezbytné prostředky na zahájení opravy zámku, které od té doby soustavně probíhají. Od roku 2012 je zámek převeden na Alexandru Hardegg, dceru paní Franzisky Diany Sternbergové-Phipps, která pokračuje v jeho správě a provozu.

Vyjma období obou totalitních režimů 20. století (v letech 1942-45 a 1948-92) patří zásmucký zámek od roku 1637 jedinému rodu Šternberků a je tedy nejstabilnějším šlechtickým dominiem na Kolínsku.

Areál zásmuckého zámku se skládá z předzámčí, označovaného někdy místní tradicí za tzv. „Starý zámek“. Předzámčí ale vzniklo nejspíše na místě staršího opevnění za raně barokních úprav na konci 50. let 17. století a není tedy starší než budova vlastního zámku. Do doby kolem roku 1660 lze datovat i věž s bránou, na níž se vedle rozložitého raně barokního portálu uplatňuje ještě renesanční tvarosloví v podobě sdružených oken a nízkého zastřešení s atikou. Tvar věžní atiky je v mnoha ohledech výjimečný, a v českých zemích nemá analogii. Pozoruhodným detailem je dekorativní ohradní zeď s nikami, která svým řešením vychází z tradice manýristické architektury. Velmi složitým vývojem prošla hlavní zámecká budova, která vznikla přestavbami původní gotické tvrze, jejíž pozůstatky se dochovaly pod západním, severním i východním křídlem dnešní stavby. Severní křídlo do své hmoty pojalo jak původní obytný palác tvrze, tak i přilehlý parkán. V 1. patře západního křídla se dochovalo několik malovaných trámových renesančních stropů z poloviny 16. století. jižní křídlo, označované také jako křídlo pro služebnictvo, není bez podrobného stavebně-historického průzkumu tč. datovatelné, vzniklo pravděpodobně při barokních úpravách kolem roku 1700 na místě gotické hradby. V severovýchodním koutě nádvoří se tyčí neobyčejně štíhlá hranolová věž o pěti patrech. Západně od hlavní zámecké budovy se nachází jednopatrové hospodářské stavení s původními konírnami, byty pro hospodářský personál a zbytky zámeckého divadla. Jednoduchá budova obdélného půdorysu je zastřešena nízkou valbovou střechou, jediným výraznějším výzdobným motivem fasády je slepá pilířová arkáda v úrovni prvního patra východního průčelí a barokní mříže na oknech. Hospodářská budova je spojena se západním průčelím zámku můstkem o jednom oblouku, který ústí na podestu hlavního schodiště. Součástí zámku je i samostatně stojící stavba grotty a zámecká obora, které jsou zpracovány v samostatných heslech.

Po dobu oprav není zámek přístupný veřejnosti. V budově předzámčí je umístěna stálá výstava o historii města, zámku, kostela a kláštera, v přilehlém sále se konají příležtitostné výstavy.

Otevřeno: červen - srpen, soboty 12:00 - 17:00, neděle 10:00 - 17:00 hod. Mimo otevírací dobu si prohlídku objednat u průvodkyně pí. Žanety Skotnicové na tel. + 420 776 689 979.

Vstupné: 15 Kč, děti zdarma.

Prohlášení za památku

Zámek je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 44575/2–883.

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, Praha 1982.

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Durdík T. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí, III. díl S - Ž, str. 1032-1033. Vydalo ARGO 2005.

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Hoznaeurová L.: Historie Zásmuk. Vydalo něsto Zásmuky 2009.

Odkaz

www.zasmuky.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Zámek čp. 2 stojí na západní straně náměstí.

GPS: 49°57'14.638"N, 15°1'40.822"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

Fotogalerie

Zásmuky - zámek od jihu (2010)Zásmuky - zámek od jihu v zimě (2021)Zásmuky - zámek od jihu (2007)Zásmuky - zámek, východní křídlo ze zámeckého parku (2016)Zásmuky - zámek, severní vstupní průčelí (2009)Zásmuky - zámek, předzámčí s branskou věží (2016)Zásmuky - zámek, šternberský znak nad bránou (2009)Zásmuky - zámek, šternberský znak nad zazděným vchodem do parku  (2007)Zásmuky - torzo renesančního ostění Adama z Říčan (Muzeum Kouřimska, Koiřim)Zásmuky - zámek, nádvoří (2016)Zásmuky - zámek, severní stěna nádvoří (2009)Zásmuky - zámek, barokní mříže na oknech západního průčelí hospodářských budov (2010)Zásmuky - zámek, klenba průjezdu severního křídla (2009)Zásmuky - zámek, okno v průjezdu severního křídla (2009)Zásmuky - zámek, gotické sklepení původní tvrze (2016)Zásmuky - zámek, gotické sklepení původní tvrze, portály (2016)Zásmuky - zámek, gotické sklepení původní tvrze, portál (2016)Zásmuky - zámek, gotické sklepení původní tvrze, portál u schodiště na nádvoří (2016)Zásmuky - zámek, gotické sklepení původní tvrze, později sloužící jako lednice (2016)Zásmuky - zámek točité schodiště mezi patry západního křídla (2009)Zásmuky - zámek, arkádová chodba v 1. patře západního křídla (2009)Zásmuky - zámek, arkádová chodba v 1. paře, detail (2009)Zásmuky - zámek, arkádová chodba v 1. patře severního křídla (2016)Zásmuky - zámek, spojovací chodba mezi západním křídlem a hospodářskou budovou (2009)Zásmuky - zámek, zámecká kaple sv. Václava, oratoř (2016)Zásmuky - zámek, zámecká kaple sv. Václava, klenba (2016)Zásmuky - zámecká kaple sv. Václava, detail sgrafitové výzdoby (2009)Zásmuky - zámek, interiéry zničené požárem v roce 1982 (2009)Zásmuky - zámek,stále patrné pozůstatky po požáru v roce 1982 (2009)Zásmuky - zámek, renesanční strop v 1. patře západního křídla (2009)Zásmuky - zámek, renesanční strop v 1. patře západního křídla, detail (2009)Zásmuky - zámek, renesanční strop v 1. patře západního křídla (2016)Zásmuky - zámek, renesanční strop v 1. patře západního křídla, detail (2009)Zásmuky - zámek, renesanční trámový strop chodby v 1. patře západního křídla (2016)Zásmuky - zámek, expozice v budově předzámčí (2010)Zásmuky - zámek, barokní klenby v předzámčí (2010)Zásmuky - František Leopold ze Šternberka (1680 - 1745)Zásmuky - zámek od jihu (repro vlastní fotografie 1996)Zásmuky - zámek od jihu (kolem 1920)Zásmuky - zámek v zimě (2021)Zásmuky - zámek, hypotetická podoba původní tvrze na konci 15. století (Petr Chotěbor)Zásmuky - půdorys přízemí zámku

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK