Cesty a památky

Kolínsko » Klášterní Skalice » kamenný most (zaniklý)

kamenný most (zaniklý)

Klášterní Skalice, Industriál, Mosty

Technická památka zaniklá v roce 2016.

Jednalo se ve venkovském prostředí o unikátní kamenný most, postavený ve 2. polovině 14. století. Most původně ústil přímo do brány (zaniklé po husitských válkách) klášterního areálu a byl sklenut dvěma oblouky na středový sloup s břitem proti toku Kouřimky (Výrovky). Výrazně byl přestavěn barokně na počátku 18. století, kdy bylo doplněno barokní kamenné zábradlí, a k dílčím úpravám zřejmě došlo i v roce 1808 a 1902, což dokládalo datování na kamenech v pilíři (dnes druhotně zazděné ve stěně vedle mostu). Velmi necitlivou úpravou prošel most v roce 1966, kdy bylo odstraněno kamenné zábradlí a vozovka byla zpevněna betonem, aby po něm mohla jezdit nákladní auta do nedaleké pískovny.

V roce 2013 byl most vážně poškozen povodní na Kouřimce a obecní zastupitelstvo pod vedením starosty Jaroslava Lukeše začalo prosazovat jeho odstranění. Dne 29. 8. 2014 však požádal Národní památkový ústav Ministerstvo kultury o prohlášení mostu za kulturní památku, proto Ministerstvo kultury zahájilo 29. 9. 2014 řízení ve věci prohlášení kamenného mostu kulturní památkou. Jako první se dopisy ze dne 2. 10. 2014 vyjádřilo jednak oddělení památkové péče Městského úřadu Kolín a také odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, oba orgány prohlášení mostu za památku doporučily v souladu se shodným stanoviskem Národního památkového ústavu. Dne 14. 10. 2014 se písemně vyjádřila Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (příspěvková organizace Krajského úřadu Středočeského kraje), která s prohlášením za památku nesouhlasila, trvala na jeho odstranění, a jako hlavní důvod uvedla, že středový pilíř při záplavách představuje riziko vzdutí vody před mostem a ohrožení majetků a v nejhorším případě i životů obyvatel obce (!). Dopisem ze dne 17. 10. 2014 se vyjádřila písemně společnost Pontex pol. s.r.o. (projektování a stavba mostů), která zhodnotila jeho špatný technický stav s tím, že případná rekonstrukce by musela být tak zásadní, že by znamenala v podstatě vznik reliky mostu původního, byť s využítím části stávajícího materiálu. Dopisem ze dne 26. 11. 2014 se zamítavě k prohlášení za památku vyjádřilo i Povodí Labe s odůvodněním, že povodňové riziko při zachování stávajícího stavu, tedy se středovým pilířem, výrazně významnější oproti požadavku na památkovou ochranu. V závěru dopisu je uvedeno: ... Jsme přesvědčeni, že provedení stavebně historického průzkumu a spolupráce při demolici mostu včetně možnosti deponování některých stavebních prvků v muzeu bude odpovídající kompenzací za ztrátu historických hodnot (!). Na základě uvedených vyjádření a vlastního šetření na místě nakonec Ministerstvo kultury svým rozhodnutím č. j. MK 13461/2015 OPP ze dne 23. 2. 2015 zamítlo prohlášení mostu kulturní památkou, čímž otevřelo cestu k jeho následnému zboření.

V letech 2015-16 byl starý most zbořen a nahrazen moderním železobetonovým silničním mostem na mikropilotech, zkolaudovaným 12. dubna 2016. Stavbu provedla společnost Mostní a pozemní stavby s. r. o., cena díla činila 13 500 000 Kč.

V Kolínském deníku 12. dubna 2016 vyšla tato zpráva: Klášterní Skalice – Obyvatelé Klášterní Skalice i ti, co obcí jen projíždí, mají radost. Nový most přes Výrovku je již otevřený a lidé tak mohou po půl roce opustit objízdné trasy. Slavnostní otevírání mostu, kterého se zúčastnila také velká část zdejších obyvatel, se neslo ve velice přátelském duchu. Ze všech stran byla slyšet chvála. Ať už z úst starosty obce Jaroslava Lukeše, zhotovitele stavby nebo od zástupců Středočeského kraje
Zdroj: http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/obyvatele-klasterni-skalice-se-dockali-noveho-mostu-20160411.html
. Jiří Čapek, mostní technik Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, předal ještě před zahájením slavnostního aktu do rukou starosty obraz. Obraz, který Jiří Čapek osobně maloval, znázorňuje starý gotický kamenný most. Jiří Čapek si přál, aby tento obraz zdobil obecní úřad a navždy místním připomínal historický most, který v obci stával, a který nakonec musel přenechat místo novému, modernějšímu mostu.
Zprávu doplňují fotografie lidí šťastných, že moderní doba, zhmotněná betonovým mostem, pokročila až do Klášterní Skalice ... Ano, obyvatelé obce byli rádi, že zase mohou svými auty jezdit po mostě, nicméně byla nenávratně zničena historická památka. Jistě bylo možno celou záležitost řešit zcela jinak, jak ukazují desítky případů z Česka i ze světa.

Zaniklý most v Klášterní Skalici byl významný nejen v kontextu památek v této obci, zejména pozůstatků cisterciáckého opatství, ale i dalších kamenných mostů na Výrovce ve Vlčím Dole a Toušicích, které památkovou ochranu požívají. Ohrožení daného typu technických památek a jejich nahrazováním novostavbami, jako důsledku jednostranného posouzení nebezpečí povodní či nároků dopravy, se stává aktuálním a frekventovaným problémem naší památkové péče; o rok dříve byly v regionu stejným způsobem zničeny mladší kamenné mosty z 19. století ve Vyšehořovicích a Vrbčanech.Zaniklý most v klášterní Skalici byl významný nejen v kontextu památek v této obci, zejména pozůstatků cisterciáckého opatství, ale i mladších kamenných mostů na Výrovce ve Vlčím Dole a Toušicích, které památkovou ochranu požívají.
Zdroj: http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/obyvatele-klasterni-skalice-se-dockali-noveho-mostu-20160411.html

Zdroj: http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/obyvatele-klasterni-skalice-se-dockali-noveho-mostu-20160411.htm

Prohlášení za památku

V roce 2015 Ministerstvo kultury zamítlo prtohlášení mostu kulturní památkou.

Fotogalerie

Klášterní Skalice - kamenný most od jihu (2007)Klášterní Skalice - kamenný most od jihu před demolicí (2015)Klášterní Skalice - kamenný most, detail západní části (2015)Klášterní Skalice - kamenný most, detail východní části (2015)Klášterní Skalice - kamenný most, demolice (podzim 2015)Klášterní Skalice - nový most (2017)Klášterní Skalice - nový most, druhotně zazděné kameny z původního mostu s letopočty oprav  (2017)

Zdroj informací

Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č. j. MK 13461/2015 OPP ze dne 23. 2. 2015.

Mapa

Poloha

Most původně překračoval říčku Výrovku (Kouřimku) v nejnižší části vsi pod klášterem.

GPS: 50°1'26.410"N, 14°59'3.570"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK