Cesty a památky

Kolínsko » Svatý Mikuláš » Kačina - PP

Kačina - PP
*

Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Kačina (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – III, přírodní památka) byla vyhlášena v nadmořské výšce 202 - 228 metrů na rozloze 197,1977 ha z důvodu ochrany populací zákonem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, společenstev tvrdých luhů, makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencových luk. Souvisejícím důvodem je zajištění ochrany Evropsky významné lokality Kačina, s kterou se v plném rozsahu překrývá.

Přírodní památka zaujímá celou plochu rozsáhlého anglického parku zámku Kačina, největší část (68 %) tvoří přírodě blízké lesní porosty tvrdého luhu, zbylou část (32 %) mokřadní biotopy, vodní plochy, společenstva bezkolencových luk, orná půda a zastavěné plochy, především vlastní zámek a jeho hospodářské zázemí. Flóra i fauna území je relativně bohatá, hlavním předmětem ochrany je lokalita páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), na vzrostlé osluněné kmeny stromů je vázán výskyt vzácných druhů hmyzu, např. krasce lipového (Ovalisia rutilans). V mokřadních biotopech se vyskytuje řada druhů obojživelníků, zejména kuňky obecné (Bombina bombina) a skokana štíhlého (Rana dalmatina) a také vzácných druhů rostlin, konkrétně pryšce lesklého (Euphorbia lucida) a rdestu světlého (Potemogeton lucens).

Páchník hnědý (Osmoderma eremita) je kriticky ohrožený druh CR brouka z čeledi vrubounovitých, který dorůstá velikosti až 30 mm. Dospělci dorůstají od května do září, přežívají ve starých stromech v parcích, alejích a oborách, preferují osluněné vykotlané stromy s dutinami ve kterých se vyvíjí larvy často ve střední a horní části kmene. Na území PP Kačina byl zaznamenán výskyt do 10 kusů.

Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) je ohrožený druh EN brouka z eledi lesákovitých, který dorůstá velikosti 11 až 15 mm. Dospělci dorůstají na konci léta a na podzim, jejich zbarvení je červené a lesklé, celé tělo je silně zploštělé. Hlava je trojúhelníkovitá, oči, tykadla, kusadla a končetiny jsou černé. Na území PP Kačina byl zazanamenán výskyt v počtu dvou jedinců.

Kuňka obecná (Bombina bombina) je silně ohrožený druh LC žáby z čeledi kuňkovitých, která dorůstá délky 4,5 až 5 cm. Svrchu má hnědavou až šedozelenou barvu, vzácněji olivově zelené s tmavými skvrnami, zhruba 50% břicha je pokryto žlutými, oranžovými až červenými skvrnami a četnými bílými tečkami. Na území PP Kačina se vyskytují stovky jedinců této vzácné žáby.

Krasec lipový (Ovalisia rutilans) je téměř ohrožený druh NT brouka z čeledi krascovitých, který dorůstá délky 11 až 15 mm. Výrazné zbarvení je poměrně variabilní, nejčastěji je však základní barva kovově zelená, přecházející na okrajích krovek a štítu do odstínů oranžové až červené, někdy převažují odstíny červené nebo je základní barva modrá. Na území PP Kačina se vyskytuje jeho stabilní a životaschopná populace.

Skokan štíhlý (Rana dalmatina) je téměř ohrožený NT druh žáby z čeledi skokanovitých, dorůstá délky okolo 7 cm. Na území PP Kačina se vyskytují stovky jedinců této vzácné žáby.

Rosnička zelená (Hyla arborea) je silně ohrožený LC druh žáby z čeledi rosničkovitých, dorůstá délky 3 až 5 cm, což ji činí jednou z nejmenších žab v Česku. Zbarvení je proměnlivé, jelikož kožní pigmenty reagují na teplotu a vlhkost, a tak se její zbarvení mění od světle zelené až na nahnědlou. Na území PP Kačina se vyskytují desítky jedinců této vzácné žáby.

Pryšec lesklý (Euphorbia lucida) je silně ohrožená (C2) vytrvalá trsnatá bylina z čeledi pryšcovitých s rozvětveným oddenkem, vysoká 60 až 120 cm. Kvete od května do června v koncových i četných úžlabních lichookolících.  Na území PP Kačina roste okolo 100 trsů na třech oddělených místech.

Rdest světlý (Potamogeton lucens) je ohrožená (C3) vodní rostlina z čeledi rdestovitých. Má pouze ponořené listy dlouhé 4 až 15,5 cm, lodyhy jsou dlouhé až 2 metry. Kvete v červnu a červenci, květy jsou z vody vzpřímený klas. Na území PP Kačina se hojně vyskytuje ve třech tůních.

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena Krajským úřadem Středočeského kraje ke dni 15. března 2014, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 5939.

Fotogalerie

Kačina - přírodní památka Kačina (2016)Kačina - zámecký park jako přírodní památka (2016)Kačina - přírodní památka zámecký park (2016)Kačina - průhled zámeckým parkem, přírodní památkou, na vrch Kaňk v pozadí (2016)Kačina - zámecký park, bledule (2017)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Přírodní památka se nachází v zámeckém parku zámku Kačina v katastrálním území Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina a Nové Dvory (obec je mimo encyklopedii Cesty a památky), přístupná je po lesních cestách.

GPS: 49°59'0.871"N, 15°20'6.321"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK