Cesty a památky

Kolínsko » Velký Osek » Libické luhy - EVL

Libické luhy - EVL
***

Velký Osek, Nová Ves I, Pňov, Předhradí, Veltruby, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Libické luhy je vyhlášena v nadmořské výšce 187 - 193 metry na území o rozloze 1478,7352 ha, překrývá se s národní přírodní rezervací Libický luh, přírodní rezervací Tonice-Bezedná, přírodní rezervací Veltrubský luh, významný krajinný prvek Pňovský luh a přírodní památkou Louky u Choťánek (okres Nymburk). EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Důvodem vyhlášení EVL je ochrana přirozených vodních nádrží s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, vlhkomilných vysokobylinných společenstev nížin a horského až alpínského stupně, nivních luk říčních údolí svazu Cnidion dubii, extenzivně sečených luk nížin až podhůří, smíšených lužních lesů podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie a lokality výskytu kuňky ohnivé, lesáka rumělkového, páchníka hnědého a roháče obecného. Jedná se o největší polabský luh, jehož jednotlivé biotopy zde dosahují nejenom výjimečné zachovalosti, ale i dostatečných rozloh. Komplex si díky ztížené obdělávatelnosti a hospodářského využití dokázal zachovat výjimečně vysoké přírodní hodnoty, ačkoliv leží v centru raně středověké sídelní oblasti (viz například hrad Oldříš).

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

2330 - otevřené kostřavové trávníky kontinentálních dun,
3150 - přirozené eutrofní tůně s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition,
6210 - polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia),
6410 - střídavě vlhké bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae),
6430 - vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížinných řek a horského až alpínského stupně,
6440 - zaplavované nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii,
6510 - extenzivní sečené ovsíkové louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis),
7140 - přechodová rašeliniště a třasoviště,
9110 - acidofilní bučiny asociace Luzulo-Fagetum,
9170 - hercinské dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum,
91EO - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (tzv. měkký luh Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),
91FO - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (tzv. tvrdý luh Ulmenion minoris). 

Evropsky významné druhy a kód předmětu ochrany:

1083 - roháč obecný  (Lucanus cervus),
1084 - páchník hnědý (Osmoderma eremita),
1086 - lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus),
1188 - Kuňka obecná (Bombina bombina).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit s účinností od 15. dubna 2005 a Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 2560 a kódem NATURA CZ0214009.

Fotogalerie

Evropsky významná lokalita Libické luhy, lužní les (2017, foto Bohuslav Švácha)Evropsky významná lokalita Libické luhy, tůně v lužním lese (2017, foto Bohuslav Švácha)Evropsky významná lokalita Libické luhy, mokřady (2017, foto Bohuslav Švácha)Evropsky významná lokalita Libické luhy, lužní les ponechaný svému přirozenému vývoji (2017, foto Bohuslav Švácha)Evropsky významná lokalita Libické luhy, postupně zazemňované tůně v lužním lese (2017, foto Bohuslav Švácha)Roháč obecný  (Lucanus cervus)Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)Páchník hnědý (Osmoderma eremita)Kuňka obecná (Bombina bombina)Evropsky významná lokalita Libické luhy, mapa

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Evropsky významná lokalita se rozkládá po obou březích Labe mezi Kolínem a Poděbrady na katastrálním území obcí Nová Ves I, Pňov, Předhradí, Velký Osek, Veltruby (okres Kolín) a Choťánky, Kanín, Kluk, Libice nad Cidlinou, Oseček a Poděbrady (okres Nymburk). Přístup do chráněného území je možný pouze po veřejných cestách.

GPS: 50°5'50.965"N, 15°9'26.311"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK