Cesty a památky

Kolínsko » Žehuň » Žehuňský rybník–Obora Kněžičky - PO

Žehuňský rybník–Obora Kněžičky - PO
***

Žehuň, Choťovice, Žehuňská obora, Končice, Příroda, NATURA 2000

Ptačí oblast (PO) soustavy NATURA 2000 Žehuňský rybník–Obora Kněžičky je vyhlášena v nadmořské výšce 202 - 272 metrů o rozloze 1963,8884 ha, zcela se překrývá s EVL Žehuňsko, NPP Žehuňský rybník, NPP Kopičácký rybník, NPR Kněžičky, a PP Žehuňsko - Báň u Hradčan (okres Nymburk). PO je ve správě Krajského úřadu Středočeského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Důvodem vyhlášení PO je ochrana jedinečného biotopu pro výskyt bukáčka malého, pro kterého je tato lokalita jednou z nejvýznamnějších v České republice, a chřástala kropenatého. Jedná se o jedinou ptačí oblast na Kolínsku a jednu ze tří ve Středočeském kraji, území je významné jako hnízdiště 131 ptačích druhů a také jako stanoviště pro popsaných 259 druhů tažných vodních ptáků a dravců.

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

3140 - tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek,
3150 - přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition,
6210 - polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště,
6410 - střídavě vlhké bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae),
6440 - zaplavované nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii,
6510 - extenzivní sečené ovsíkové louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis),
7230 - zásaditá slatiniště,
9170 - hercinské dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum,
9190 - staré vlhké acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních,
91EO - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (tzv. měkký luh Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),
91HD - Panonské šípákové teplomilné doubravy,
9110 - Eurosibiřské teplomilné stepní doubravy.

Evropsky významné druhy a kód předmětu ochrany:

A022 - bukáček malý (Ixobrychus minutus),
A119 - chřástal kropenatý (Porzana porzana).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády 531/2004 Sb. ze dne 29. 9. 2014, kterým se vymezuje ptačí oblast Žehuňský rybník–Obora Kněžičky. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 2276 a kódem NATURA CZ0211011.

Fotogalerie

Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky (2018)Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky, pohled z obory (2018)Žehuňský rybník, v pozadí obora (2018)Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky - bukáček malý (Ixobrychus minutus)Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky - chřástal kropenatý (Porzana porzana)Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky - chřástal kropenatýPtačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky - orel mořský (Haliaeetus albicilla)Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky - mapa s vymezením chráněného území

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Ptačí oblast se rozkládá na území Středočeského kraje v katastrálních územích Žehuň, Choťovice, Končice (okres Kolín), Hradčany, Běrunice, Dlouhopolsko, Kněžičky a Opočnice  (okres Nymburk) a na území Královéhradeckého kraje v katastrálním území Lovčice (okres Hradec Králové) v nadmořské výšce 203 – 272 metrů.

GPS: 50°9'1.859"N, 15°18'56.703"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK