Cesty a památky

Kolínsko » Lžovice » Lžovické tůně - EVL

Lžovické tůně - EVL
***

Lžovice, Týnec nad Labem, Veletov, Záboří nad Labem, Svatá Kateřina, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Lžovické tůně je vyhlášena na území o rozloze 69,6540 ha v nadmořské výšce 197 – 225 metrů a zahrnuje stejnojmennou přírodní panátku (PP) Lžovické tůně. EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Důvodem k vyhlášení EVL je ochrana přirozených eutrofních vodních nádrží s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, smíšených jasanovo-olšových lužních lesů temperátní a boreální Evropy, smíšených lužních lesů s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie a lokality lesáka rumělkového.

Jedná se o nadprůměrně zachovalý, harmonický úsek labské nivy s bohatou sítí slepých ramen, které vznikly většinou uměle při regulaci Labe na počátku 20. století a některé jsou zřejmě již středověkého stáří. Vysoká míra meandrovitosti v tomto úseku byla dána prudším spádem řeky Labe po překonání příčného hřbetu Chvaletické pahorkatiny u Týnce nad Labem. V zákrutech meandrů se dochovaly velmi hodnotné pozůstatky lužního lesa s vyšším podílem pralesovitých tvrdých luhů a ve slepých ramenech dochází k ukázkovému vývoji rostlinných a živočišných společenstev. Na luhy navazují plochy nivních luk, které jsou bohužel ve značné míře poškozené intenzivním využíváním. Druhová pestrost vodních a mokřadních organizmů Lžovických tůní je mimořádná a nemá v této části Polabí obdoby.

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition,
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis),
91EO - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),
91FO - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris).

Evropsky významné druhy a kód předmětu ochrany:

1086 - lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit s účinností od 15. dubna 2005 a Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 5350 a kódem NATURA CZ0210714.

Fotogalerie

Lžovické tůně - mapa chráněného územíLžovice - Lžovické tůně (2015)

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Evropsky významná lokalita se nachází na pravém břehu labské nivy mezi obcemi Lžovice a Veletov a nevede přes něj žádná turistická cesta.

GPS: 50°2'0.025"N, 15°20'12.643"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK