Cesty a památky

Kolínsko » Starý Kolín » márnice

márnice
*

Starý Kolín, Funerálie, Kostnice a márnice

Barokní márnice byla postavena v polovině 18. století, v roce 1761 byla poškozena požárem. Plány na její opravu, stejně jako u poškozené fary a hřbitovní zdi (u kostela není písemně doloženo), vypracoval v roce 1763 kolínský stavitel Josef Jedlička, na stavbě samotné se pak podílel tesař Matěj Volner. Od 2. poloviny 19. století sloužila márnice jako sklad místních hasičů, na přelomu tisíciletí byla ve zříceninách. V roce 2014 byla vyklizena členy Starokolínského okrašlovacího spolku, který plánuje její opravu pro zřízení malé výstavní síně. V dubnu 2020 proběhla první etapa zakonzervování zdiva stavby, při které byla zafixována koruna zdiva a bylo provedeno její provizorní zastřešení z prostředků vybraných okrašlovacím spolkem na různých akcích ve výši 34 999 Kč a dalších 60 000 Kč díky britské charitativní nadaci The Friends of Czech Heritage (pomáhá zajišťovat prostředky na záchranu a obnovu památek v České republice).

Hranolová stavba na čtvercovém půdorysu se zaoblenými rohy, krytá původně jehlancovou střechou. Vchod je umístěn v jižní stěně. Nad vchodem, v západní a severní stěně jsou proražena malá kulatá okénka, fasádu původně zevně členily lizénové rámy. Stylově je shodná s márnicí v Zibohlavech

Uvnitř byl dříve obraz sv. Ondřeje mezi anděli. K jižní vnitřní stěně je druhotně přisazený pískovcový náhrobník Jana Vojtěcha Vernera († 8. 10. 1741), přenesený od sakristie. Ve střední části desky je v reliéfně zahloubeném poli vytesána lebka se zkříženými hnáty a kolem ní sedmiřádkový částečně čitelný latinský nápis: [---]SVAE A [---]ORV XLIIII / HIC SEPVLTVS REQVIESCIT / A(DMORUM) R(EVERENDUS) D(OMINUS) IOHAN(NES) ADALBER(TUS) WERNER / SACEPDOS ECCLES OVIPIE / IN DOMI[---]O OBIT / [---] 1741 DIE 8 0[---] / PECTANS CL[---].

Prohlídku areálu kostela sv. Ondřeje je možno si objednat na e-mailové adrese Starokolínského okrašlovacího spolku  sos@starykolin.cz.

Prohlášení za památku

Márnice spolu s kostelem sv. Ondřeje a ohradní zdí s výklenkovými kapličkami byla zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR 3. května 1958 pod číslem 40130/2–853.

Fotogalerie

Starý Kolín - márnice od jihozápadu  (2014)Starý Kolín - márnice od jihovýchodu (2015)Starý Kolín - márnice jihozápadní vnitřní nároží (2014)Starý Kolín - márnice, náhrobník (2014)Starý Kolín - márnice (1972)Starý Kolín - márnice, návrh rekonstrukce od Ing. arch. Tomáše Hladíka (2015)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Stejskalová V.: Josef Jedlička a jeho synové, magisterská diplomová práce, Olomouc 2008.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 243. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Odkaz

www.starykolin.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Márnice stojí při severní kostelní zdi na bývalém hřbitově.

GPS: 50°0'34.420"N, 15°17'29.090"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě, probíhá oprava

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK