Cesty a památky

Kolínsko » Starý Kolín » márnice

márnice
*

Starý Kolín, Funerálie, Kostnice a márnice

Barokní márnice byla postavena v polovině 18. století, v roce 1761 byla poškozena požárem. Plány na její opravu, stejně jako u poškozené fary a hřbitovní zdi (a zřejmě i kostela, což není doloženo), vypracovali v roce 1763 kolínský stavitel Josef Jedlička a tesař Matěj Volner. Od 2. poloviny 19. století sloužila márnice jako sklad místních hasičů, na přelomu tisíciletí byla ve zříceninách. V roce 2014 byla vyklizena členy Starokolínského okrašlovacího spolku, který plánuje její opravu pro zřízení malé výstavní síně. V dubnu 2020 proběhla první etapa zakonzervování zdiva stavby, při které byla zafixována koruna zdiva a bylo provedeno její provizorní zastřešení z prostředků vybraných okrašlovacím spolkem na různých akcích ve výši 34 999 Kč a dalších 60 000 Kč díky britské charitativní nadaci The Friends of Czech Heritage (pomáhá zajišťovat prostředky na záchranu a obnovu památek v České republice).

Hranolová stavba na čtvercovém půdorysu se zaoblenými rohy, krytá původně jehlancovou střechou. Vchod je umístěn v jižní stěně. Nad vchodem, v západní a severní stěně jsou proražena malá kulatá okénka, fasádu původně zevně členily lizénové rámy. Stylově je shodná s márnicí v Zibohlavech

Uvnitř byl dříve obraz sv. Ondřeje mezi anděli. K jižní vnitřní stěně je druhotně přisazený pískovcový náhrobník Jana Vojtěcha Vernera († 8. 10. 1741), přenesený od sakristie. Ve střední části desky je v reliéfně zahloubeném poli vytesána lebka se zkříženými hnáty a kolem ní sedmiřádkový částečně čitelný latinský nápis: [---]SVAE A [---]ORV XLIIII / HIC SEPVLTVS REQVIESCIT / A(DMORUM) R(EVERENDUS) D(OMINUS) IOHAN(NES) ADALBER(TUS) WERNER / SACEPDOS ECCLES OVIPIE / IN DOMI[---]O OBIT / [---] 1741 DIE 8 0[---] / PECTANS CL[---].

Prohlídku areálu kostela sv. Ondřeje je možno si objednat na e-mailové adrese Starokolínského okrašlovacího spolku  sos@starykolin.cz.

Prohlášení za památku

Márnice spolu s kostelem sv. Ondřeje a ohradní zdí s výklenkovými kapličkami byla zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR 3. května 1958 pod číslem 40130/2–853.

Fotogalerie

Starý Kolín - márnice od jihozápadu  (2014)Starý Kolín - márnice od jihovýchodu (2015)Starý Kolín - márnice jihozápadní vnitřní nároží (2014)Starý Kolín - márnice, náhrobník (2014)Starý Kolín - márnice (1972)Starý Kolín - márnice, návrh rekonstrukce od Ing. arch. Tomáše Hladíka (2015)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Stejskalová V.: Josef Jedlička a jeho synové, magisterská diplomová práce, Olomouc 2008.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 243. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Odkaz

www.starykolin.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Márnice stojí při severní kostelní zdi na bývalém hřbitově.

GPS: 50°0'34.420"N, 15°17'29.090"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě, probíhá oprava

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK