Cesty a památky

Kolínsko » Svatý Mikuláš » Kačina - EVL

Kačina - EVL
***

Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Kačina je vyhlášena v nadmořské výšce 202 - 228 metrů na území o rozloze 196,7672 ha v prostoru zámeckého parku zámku Kačina, v celém rozsahu se kryje s přírodní památkou Kačina, vyhlášenou v roce 2014. EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Důvodem vyhlášení EVL je ochrana biotopu hercynských dubohabřin, tvrdých luhů nížinných řek, vlhkých bezkolencových luk a přirozeného prostředí pro vyjmenované druhy chráněných živočichů.

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

6410 - vlhké bezkolencové louky (Molinion caeruleae),
9170 - hercinské dubohabřiny (Galio-Carpinetum),
91FO - tvrdé luhy nížinných řek (Ulmenion minoris).

Evropsky významné druhy a kód předmětu ochrany:

1084 - páchník hnědý (Osmoderma eremita),
1086 - lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus),
1188 - kuňka obecný (Bombina bombina).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Sdělením Ministerstva životního prostředí ze dne 22. února 2008 o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu s účinností od 5. března 2008, a Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 2541 a kódem NATURA CZ0213792.

Fotogalerie

Kačina - evropsky významná lokalita (2016)Kačina - evropsky významná lokalita Kačina, mapaKačina - pohled do zámeckého parku, chráněného jako Evropsky významná lokalita (2016)Kačina - zámecký park pod ochranou EU (2016)Kačina - průhledy zámeckým parkem do kraje, Evropsky významná lokalita (2016)Páchník hnědý (Osmoderma eremita)Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Evropsky významná lokalita se nachází v areálu zámeckého parku zámku Kačina v katastrálním území Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina a Nové Dvory (obec je mimo encyklopedii Cesty a památky), přístupná je po lesních cestách.

GPS: 49°59'5.395"N, 15°19'43.101"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK